10 januari 2018

Inbreng Spoeddebat Lelystad Airport 10 januari

Bijdrage CDA: 13 december 2017 is statenbreed motie Rutten aangenomen. In deze motie roept Provinciale Staten de Gedeputeerde Staten van Overijssel op om aan de minister kenbaar te maken, dat Overijssel eerst een herindeling van het luchtruim wenst, voordat er over wordt gegaan tot extra vluchten van en naar Lelystad Airport. CDA, D66 en Partij voor de Dieren waren initiatiefnemers van deze motie.

Er is veel zorg en onrust onder de inwoners in provincie Overijssel omtrent de hoogte van de aanvliegroutes ,van en naar Lelystad Airport ,en het proces rondom de besluitvorming ervan. Het CDA vraagt , evenals andere politieke partijen in Overijssel, al geruime tijd aandacht voor een transparant en open proces en aandacht voor al deze zorgen. Er is veel fout gegaan in het proces rondom de besluitvorming van Lelystad Airport. Fouten die hersteld dienen te worden. Pas dan kan het Ministerie en de Schiphol Group wat CDA Overijssel betreft over gaan tot opening, eerder niet. Graag horen wij vandaag van de gedeputeerde wat tot heden de acties zijn geweest van Gedeputeerde Staten op deze aangenomen motie.

Met name door het vele werk wat verzet is door vrijwilligers achter diverse actiecomités, is er politieke aandacht gekomen voor het proces rondom de besluitvorming en de te lage vliegroutes. De fouten in de MER die HoogOverijssel ontdekte zijn erkend door het Ministerie, verslaglegging van de Alderstafel blijkt te ontbreken, geluidsmetingen in betrokken gebieden zijn niet volledig, inspraak van bewoners is te beperkt gebleken en zo nog meer. Deze fouten zijn erkend door Minister van Nieuwenhuizen en zij heeft toegezegd grote zorgvuldigheid aan de dag te leggen voor het vervolg van dit dossier. Ook voormalig staatssecretaris Dijksma beloofde die zorgvuldigheid. Helaas bleek de realiteit niet overeen te komen. Wat maakt dat zorgvuldigheid nu aantoonbaar gemaakt kan worden? Volgens het CDA hebben we daarbij de uitkomsten van de MER actualisatie nodig, om een volledig beeld te kunnen vormen. Deze actualisatie wordt in februari aangeboden aan de Kamer en vervolgens heeft de commissie MER nog 6 weken om deze te toetsen, voordat zij advies geven aan het Ministerie. We moeten allen nog even geduld hebben.

Wat CDA Overijssel betreft komt dit debat dan ook net te vroeg om een nieuwe vervolgstap te kunnen maken gezamenlijk, aangezien we nu nog niet over nieuwe informatie beschikken. Wel is er actief werk te doen voor ons als provinciale CDA Statenfractie. Wij hebben intensief overleg met onze collega’s in de Tweede Kamer. Er zijn al vele contactmomenten geweest, waaronder een gezamenlijk overleg d.d. 3 januari in Ede met meerdere Kamerleden en statenfracties uit alle betrokken provincies. Diverse uiteenlopende belangen spelen hier een rol, het is goed dat wij daar met open vizier met elkaar over praten. Maar nogmaals, zonder de resultaten van de MER actualisatie kunnen we nog niet over gaan tot een vervolg stap. In het Kamerdebat heeft de Minister de deur op een kier gezet, de datum is niet langer heilig maar zorgvuldigheid van het proces staat voorop. Daar gaan wij de minister aan houden!

Het CDA vind het van groot belang dat het bewonersadvies, in de vorm van het rapport “Een ander geluid”, serieus wordt meegenomen door de minister. De Ministerie heeft zelf de bewoners om een serieus advies gevraagd, vervolgens de uitkomsten serieus meenemen is een logisch en respectvol gevolg. Waarin het CDA ook expliciet aandacht vraagt voor de aanbeveling van het Bewonerscomité omtrent het programma Beter Benutten. Een programma waarin het Rijk werkt aan bereikbaarheidsoplossingen binnen de bestaande infrastructuur, de aanbeveling van het Bewonerscomitie is om daar de luchtvaartsector bij te betrekken. Het CDA dient daar vandaag een motie over in.

Het CDA heeft een aantal vragen omtrent de transparantie van het proces in de overlegstructuren, zoals het bestuurdersoverleg van 18 december jl. , de Alderstafel en de door het Ministerie toegezegde belevingsvluchten.

Wat betreft de Alderstafel, groot was de verbazing van het CDA dat we uit de media moesten vernemen dat Hans Alders contractverlenging heeft gekregen. De effectiviteit en transparantie van deze Alderstafel roept volgens het CDA vraagtekens op. Is de gedeputeerde op de hoogte van deze contractverlenging en wat is haar mening daarover?

Ook zijn wij benieuwd, evenals de inwoners van Overijssel, naar de bevindingen van het bestuurlijk overleg op 18 december jl. met de Minister. Wil de gedeputeerde ons daar meer over vertellen en waar is het verslag te vinden?

De Minister heeft in de Tweede Kamer al uitspraken gedaan over belevingsvluchten. Heeft de gedeputeerde inzicht wanneer deze belevingsvluchten in Overijssel zullen plaatsvinden? Immers, het daadwerkelijk beleven van geluid en hoogte geeft pas echt een goed beeld voor ieder. Wellicht kunnen daardoor ook zorgen worden weggenomen.

Graag ziet het CDA deze vragen vandaag beantwoord door de gedeputeerde. Nog een aantal aanvullende vragen over de overlegvormen en de belevingsvluchten worden schriftelijk ingediend, zodat we deze antwoorden ook schriftelijk kunnen verwachten.

De motie die wij indienen (aangehouden):

van oordeel dat

- Het Rijk werkt aan het programma Beter benutten, waarin het Rijk werkt aan bereikbaarheidsoplossingen binnen het bestaande infrastructuur.

- Het bewonerscomité in hun rapport “ Een ander geluid’ de aanbeveling doet om de mogelijkheden van het programma Beter Benutten ook voor de luchtvaartsector uit te werken.

- Er veel werk te verrichten is binnen Nederland om aan de doelstellingen binnen het Klimaatakkoord te voldoen. Aanpassingen van bereikbaarheidsoplossingen binnen de luchtvaartsector kan daar een positieve bijdrage aan leveren.

- Door verschuivingen te stimuleren naar alternatieven zoals weg of spoor kan de luchtvaart substantieel ontlasten.

verzoeken GS:

er bij de Minister in het eerstvolgende bestuurdersoverleg op aan te dringen het advies van het Bewonerscomité omtrent het programma Beter Benutten en de mogelijkheden voor de luchtvaartsector volle aandacht te geven.

en gaan over tot de orde van de dag.

CDA Overijssel
Bouwien Rutten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.