25 januari 2023

Initiatiefvoorstel CDA voor betere besluitvorming Natura 2000-processen

De CDA-fractie in Provinciale Staten streeft naar een betere belangenafweging bij de besluitvorming over Natura 2000-gebieden. In een initiatiefvoorstel dat aan Commissaris van de Koning Andries Heidema is overhandigd, pleit het CDA voor hoorzittingen en gebiedsontmoetingen, het benoemen van een Statenrapporteur, betere borging van inspraak en een nul-meting. Dit alles is volgens het CDA nodig om Provinciale Staten meer mogelijkheden te bieden om zo nodig plannen bij te sturen en andere oplossingen aan te dragen.

In de bijna voorbije Statenperiode zijn door Provinciale Staten tal van besluiten genomen over de Natura 2000-gebieden waarmee een lange periode van onderzoek en planvorming wordt afgesloten. Inwoners en belanghebbenden als boeren worden geïnformeerd en betrokken. Met landeigenaren wordt onderhandeld als het voor het behalen van de natuurdoelen noodzakelijk is hun bedrijf te verplaatsen, te beëindigden of als de bestemming van hun grond verandert van ‘agrarisch’ naar ‘natuur’.

Provinciale Staten staan op grote afstand van de planvorming, terwijl zij wel over de plannen een besluit nemen, met vaak grote gevolgen. Bezorgde landeigenaren voelen zich vaak niet gehoord of zijn het met de plannen niet eens. Vaak worden zij door verantwoordelijke bestuurders dan verwezen naar de Statenleden die de plannen zouden kunnen wijzigen. Dat gebeurt zelden, want Provinciale Staten staan op afstand en hebben niet de technische kennis om ‘wetenschappelijk’ onderbouwd de plannen te wijzigen.

‘Een volksvertegenwoordiger moet alle belangen kennen om tot goede afweging en besluit te kunnen nemen. Dat geldt in het bijzonder als de belangen van burgers door overheidsmaatregelen in het geding komen’, aldus Statenlid Jeroen Piksen die namens het CDA de initiatiefnota opstelde.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.