09 juni 2015

Intensievere samenwerking provincie en 1e Kamer

Het CDA in Overijssel pleit voor beter contact tussen de Eerste Kamer en provincie Overijssel. Het is essentieel dat onze volksvertegenwoordigers in Den Haag, maar ook de regering weten wat er speelt in de provincie en oor een oog heeft voor de standpunten buiten het Haagse.

De Eerste Kamer wordt sinds 1848 gekozen door de Provinciale Statenleden, maar er is geen formele of afhankelijke relatie of opdracht. Het CDA wenst dat de Eerste Kamer in haar werk de belangen en ontwikkelingskansen van en voor de inwoners van de provincie kent en meeweegt. Denk bijvoorbeeld aan issues die spelen in de grensprovincies. Oog voor regionale verschillen en waardering voor burgerinitiatieven is wenselijk en noodzakelijk voor vernieuwing van het openbaar bestuur in Nederland.

De CDA-Statenfractie heeft hiervoor een initiatiefvoorstel ingediend, waarin een wijziging van het Reglement van Orde moet leiden tot het borgen en verbeteren van de verbinding en verhouding tussen Provinciale Staten en de Eerste Kamer.

Hoofddoel is betere samenwerking en het uitwisselen van ideeën en informatie over landelijke thema’s, zoals decentralisaties. Het gaat hierbij om de uitbreiding van artikel 49, waarin Provinciale Staten kunnen besluiten dat gekozen leden van de Eerste Kamer worden uitgenodigd om informatie te verstrekken en deel te nemen aan de beraadslaging van een bepaald thema. Het deelnemende Eerste Kamerlid mag geen moties indienen of meestemmen.

Deze wijziging komt overeen met de wijziging van het Reglement, waarbij Europarlementariërs kunnen deelnemen aan de beraadslagingen in de Tweede Kamer, om de kennis tussen de Tweede Kamer en het Europese Parlement te verbeteren.

Voor de directe betrokkenheid is het wenselijk dat de genodigde Eerste Kamerleden uit de eigen provincie komen, maar natuurlijk is elk lid van de Eerste Kamer welkom. Want elk lid vertegenwoordigt het Nederlandse volk en wellicht is er specifiek woordvoerderschap of expertise gewenst.

Een jaarlijks vast moment waarop de Eerste Kamer bij de PS-vergadering aanschuift, kan zijn bij het jaarlijkse verantwoordingsdebat in november, waarbij Gedeputeerde Staten zich verantwoorden over onder andere de vertegenwoordiging richting Brussel en Den Haag en de samenwerking tussen de provincies en andere overheden. Tevens is dit kort na de jaarlijkse presentatie van de Miljoenennota (met beleidsvoornemens) op Prinsjesdag, voor de beraadslagingen over de Rijksbegrotingen door de Eerste Kamer rond de jaarwisseling en voor de indiening van de raming van de Rijksbegroting aan de Europese Commissie in het kader van het Europees semester.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.