24 juli 2018

Monitor I; hoe ver is GS met de uitvoering van de begroting 2018 

Onlangs werd door Gedeputeerde Staten de 1ste Monitor 2018 gepresenteerd aan Provinciale Staten. In de Monitor laat GS zien hoever zij is met het uitvoeren van de afspraken die gemaakt zijn voor de begroting van 2018. Volgens de CDA fractie geeft de Monitor een goed beeld van de uitvoering van de Begroting 2018 tot nu toe. Onze conclusie is dat ook in 2018 goed werk wordt geleverd door GS en door de provinciale organisatie. Tijdens de behandeling van de Monitor op 18 juli in Provinciale staten is door de CDA fractie wel aandacht gevraagd voor een aantal punten:

Goederenvervoer over water
Bij Goederenvervoer over Water melden GS dat met gemeenten en bedrijven de aanpassingen aan haven- en vaarweginfrastructuur wordt besproken en dat hiervoor subsidieregelingen beschikbaar zijn. Maar dat aanvragers en dan met name gemeenten moeite hebben hun deel van de financiering rond te krijgen. De fractie vindt dat een zorgelijke ontwikkeling en heeft GS opgeroepen in dit dossier ‘wél de vaart er in te houden’.

Participatiewet
Bij de uitvoering van de Participatiewet melden GS dat Overijssel in 2018 gemiddeld 20 banen moet invullen, welk aantal de komende jaren oploopt naar 30 banen. GS merken hierbij op dat het onzeker is of het gemiddelde van 20 banen in 2018 wel zal worden gehaald. Gelet op deze taakstelling en op de voorbeeldfunctie die de provincie heeft hebben we er op aangedrongen dat GS sterk blijft inzetten op een goede uitvoering van deze wet.

Olasfa
Verder heeft de CDA fractie, gelet op de toelichting op dit voorstel, ingestemd met een verhoging van het budget voor de sanering van het Olasfaterrein met 1,3 miljoen euro.

Spoor Zwolle-Kampen
Over het Spoor Zwolle-Kampen heeft de fractie evenals enkele andere fracties opgemerkt erg benieuwd te zijn naar zowel de oplossing die wordt gezocht om het station Stadshagen op korte termijn te kunnen openen als naar de financiële consequenties die dit débacle voor de provincie kan hebben. 

Informatievoorziening
Ook hebben we enkele opmerkingen geplaatst bij de Informatievoorziening door de Provincie. GS melden dat het hiervoor in gebruik zijnde systeem aan vervanging toe is. Dat hiervoor een aanbesteding is gestart die echter geen passende aanbieding heeft opgeleverd. Daarom is het contract met de huidige leverancier onvermijdelijk, maar wel onrechtmatig, verlengd. We hebben daarbij opgemerkt dat deze onwenselijke situatie niet te lang voort mag blijven duren.

Planning en Controlcyclus
Tenslotte hebben we als CDA fractie enkele opmerkingen gemaakt over de inrichting van de Monitor en andere documenten, zoals de Begroting en het Jaarverslag. Opmerkingen die er toe moeten leiden dat Provinciale Staten zijn kaderstellende en controlerende taak nog beter kan uitvoeren. Onze fractie is daarom erg benieuwd naar de resultaten van het traject dat inmiddels in gang is gezet voor de doorontwikkeling van onze Planning- en Controlcyclus

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.