09 september 2021

Onteigenen van agrarische grond werkt niet

Het kabinet heeft volgens berichtgeving in de media vergevorderde plannen om boeren via onteigening tot stoppen te dwingen. Het CDA is zich bewust van de noodzaak van veel meer stikstof beperkende maatregelen. Dat extensivering en krimp van de agrarische sector hieraan substantieel kunnen bijdragen, staat wel vast. Ook andere sectoren moeten en kunnen wat het CDA betreft hun aandeel stikstofreductie realiseren.

Duidelijkheid, perspectief op goede en duurzame verdienmodellen, extensivering, innovatie en vrijwilligheid. Dat is waar het CDA in gelooft. Eenzijdig gedwongen stoppen brengt niet alleen onnoemelijk veel onrust in boerengezinnen, maar leidt ook niet tot wat ermee wordt beoogd. Vele boeren zullen dan kiezen voor juridische procedures die mogelijk jaren vertraging tot gevolg hebben en heel veel geld gaan kosten.

De Statenfractie van het CDA wil van Gedeputeerde Staten weten of er met de provincies is gesproken over onteigeningsplannen en hun eventuele rol daarbij en zo ja, hoe Gedeputeerde Staten daarop hebben gereageerd. Ook wil het CDA geïnformeerd worden over de positie en eventuele verantwoordelijkheid van Provinciale Staten.

In Overijssel participeren ten behoeve van de ontwikkelopgave Natura 2000 alle betrokken partijen in ‘Samen Werkt Beter’. Daarbij blijkt dat samenwerken tot meer draagvlak en oplossingen leidt voor grote en ingewikkelde aan stikstof gerelateerde natuuropgaven en veel minder juridische procedures. Onteigenen mag nooit het eerste zijn waaraan gedacht wordt, maar mag slechts in beeld komen als alle alternatieven zijn overwogen en onderzocht. Nogmaals: samen werkt beter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.