01 juli 2021

Ook niet-leden kunnen meepraten bij themasessies van CDA Overijssel

De gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 lijken nog ver weg, maar niets is minder waar. Er wordt door de Overijsselse CDA-afdelingen nagedacht over (en soms ook al geschreven aan) de verkiezingsprogramma’s. Daarom heeft het bestuur van CDA Overijssel besloten op korte termijn, nog voor aanvang van de zomervakanties, tien digitale themasessies te organiseren.

Alle Overijsselse CDA-leden zijn inmiddels uitgenodigd, maar gezien het belang van thema’s als wonen, duurzaamheid, omzien naar elkaar en vitaal platteland is besloten ook niet-leden uit te nodigen om mee te praten. Aan de themasessies doen onze gedeputeerden en statenleden mee. Het is de bedoeling om samen de vertaalslag naar lokaal niveau te maken.

De eerste themasessie gaat over onderwijs en begint op vrijdag 2 juli om 19.00 uur, de themasessie wonen begint dezelfde dag om 20.30 uur. Maandag 5 juli begint om 20.30 uur de themasessie regio. Dinsdag 6 juli zijn er maar liefst drie sessies: vitaal platteland is om 19.00 uur, de sessies over economie en een dienstbare overheid beginnen om 20.30 uur. Op woensdag 7 juli om 19.00 uur begint de sessie bestaanszekerheid, waarna om 20.30 uur de sessie omzien naar elkaar begint. Op donderdag 8 juli is vanaf 20.30 uur de themasessie over gezondheid. Tenslotte op vrijdag 9 juli om 20.30 uur de sessie duurzaamheid.

Inschrijven voor de sessies van morgen kan alleen nog vandaag, voor de overige sessies uiterlijk 24 uur van tevoren door een mail te sturen naar overijssel@cda.nl. U ontvangt vervolgens in de ochtend een link voor Zoom die u ’s avonds toegang geeft.

In de sessies worden de volgende thema’s nader uitgediept tot een bruikbare, politieke CDA-boodschap die de lokale thema’s kunnen ondersteunen: 

  1. Goed onderwijs (investeren in een leven lang ontwikkelen zoals  basisbeurs, leerrechten, herwaarderen van vakmanschap via het beroepsonderwijs, bundel en vereenvoudig financieringsmogelijkheden voor scholing. Tegen het afschaffen van bijzonder onderwijs). Vrijdag 2 juli 19.00.
  2. Wonen (geschikte en betaalbare woningen erbij, 100.000 woningen per jaar voor starters, gezinnen en ouderen door nieuwe bouwlocaties en regie vanuit de regio, een veilige en prettige omgeving. Voorkomen van voorrang voor statushouders bij woningtoewijzing en tegen verhuurdersheffing voor woningcorporaties). Vrijdag 2 juli 20.30 uur.
  3. Opkomen voor de regio (investeren in goede bereikbaarheid als A1, N50, snelle trein Zwolle-Munster, regionaal OV, digitale infrastructuur en spreiding van voorzieningen. Voorkomen van het sluiten van streekziekenhuizen, kleine scholen, rechtbanken, Randstadpolitiek etc). Maandag 5 juli 20.30 uur.
  4. Vitaal platteland (korte ketens met eerlijk voedsel uit eigen regio, innovatieve boeren, rentmeesterschap, zorg voor de aarde en mensen). Dinsdag 6 juli 19.00 uur.
  5. Een eerlijke economie (steun aan MKB- en familiebedrijven die voor continuïteit, lange termijn en duurzame relaties met medewerkers en omgeving zorgen – Rijnlandse model. Tegen het Angelsaksische model van doorgeschoten flexibele arbeid en korte termijnwinsten en tegen bezuinigingen op de WW). Dinsdag 6 juli 20.30 uur.
  6. Een dienstbare overheid met een moreel kompas (dienstbare en betrouwbare overheid die naast de inwoners staat en de menselijke maat hanteert, die publieke gerechtigheid als norm hanteert, transparant is en controle ruimte geeft: een nieuw sociaal contract als stevig fundament. Dinsdag 6 juli 20.30 uur.
  7. Bestaanszekerheid (basisvoorwaarden op orde brengen: de zekerheid van voldoende en voorspelbaar inkomen, de zekerheid van werk en van mee kunnen doen in de samenleving voor werkenden, minima en gepensioneerden. Voorkomen van de tweedeling in de maatschappij). Woensdag 7 juli 19.00 uur.
  8. Omzien naar elkaar (mantelzorg, vrijwilligerswerk, versterken van het maatschappelijk middenveld, activiteiten van wijkverenigingen en plaatselijke belangen, sociale kwaliteit). Woensdag 7 juli 20.30 uur.
  9. Gezondheid (solidariteit in de zorg, steun aan kwetsbare groepen, stimuleren van positieve gezondheid, brede preventiestrategie met partners in de wijk, zorgen dat gemeenten de uitvoering mogelijk kunnen maken. Voorkomen van bezuinigingen in het sociaal domein). Donderdag 8 juli 20.30 uur.
  10. Duurzaamheid door innovatie (schone energie, minder CO2, wind op zee en zon/wind in de provincie langs infrastructuur, op bedrijventerreinen en op daken, liefst van onderop zoals coöperaties. Tegen verrommeling van het platteland en het opleggen van verduurzamingsplannen aan inwoners door overheden). Vrijdag 9 juli 20.30 uur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.