08 juni 2020

Overijssel zet in op vitale vakantieparken en biedt ruimte voor woonbestemming

Provinciale Staten hebben ingestemd met een wijziging van het Overijssels beleid ten aanzien van het legaliseren van tijdelijk of permanent wonen op recreatieparken of in alleenstaande vakantiewoningen. De kern van het besluit is dat gemeenteraden nog meer ruimte krijgen om zelfstandig te besluiten over wijziging van de bestemming. Tot dusver legde de provincie beperkingen op aan gemeenten, waardoor bestemmingswijziging niet mogelijk was. Omdat mensen er daardoor illegaal woonden, was het voor gemeenten vaak ook lastig om op te treden tegen misstanden.

Overijssel heeft veel mooie vitale vakantieparken, maar helaas ook een aantal dat in werkelijkheid nauwelijks meer een recreatieve functie heeft en waar allerlei verschillende doelgroepen deels permanent verblijven. Een grote doelgroep vormen de arbeidsmigranten, in Overijssel werkzaam in onder andere de bouw en de logistieke sector.

Volgens CDA-Statenlid Bart van Moorsel dient het Omgevingsbeleid Vitale Vakantieparken meerdere doelen. Recreatieparken die dreigen te verloederen, krijgen door het tijdelijk toestaan van bewoning een financiële basis om te ontwikkelen tot een vitaal vakantiepark. Voor parken, clusters en alleenstaande vakantiewoningen woningen die niet of nauwelijks meer een recreatieve functie hebben, is het mogelijk dat de gemeenteraad de bestemming aanpast. Inwoners kunnen om een bestemmingswijziging vragen, waarbij natuurlijk wel aan initiatiefnemers mag worden gevraagd om een bijdrage te leveren aan bijvoorbeeld de landschappelijke kwaliteiten van Overijssel. Uiteindelijk blijft het de gemeenteraad die beslist.

Moties vanuit andere partijen waarin werd gevraagd om meer provinciale sturing hierin heeft het CDA niet ondersteund. Het CDA heeft bij dit voorstel ook specifiek aandacht gevraagd voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het college heeft toegezegd hier aandacht voor te hebben in het kader van de nieuw op te stellen Woonagenda’s.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.