09 juli 2021

CDA wil betere verdeling kavels en goedkopere koopwoningen in woonprogramma

Het CDA Ommen wil maatschappelijke en/of economische verbondenheid weer inzetten bij de verdeling van kavels in Ommen. Ook is het CDA van mening, dat de “goedkope” woningen in het Woonprogramma van de gemeente Ommen (tot 325.000 euro) niet goedkoop zijn en voor velen onbereikbaar blijven en stelt ook voor tien sociale koopwoningen (200.000 euro) aan het programma toe te voegen. Het CDA heeft hiertoe tijdens de gemeenteraadsvergadering van juli een motie ingediend. Omdat de wethouder tijdens de raad heeft toegezegd de verschillende mogelijkheden, zoals inschrijflijsten en CPO’s, uit te werken en in oktober hierop terug te komen, is de motie aangehouden. De motie werd mede-ingediend door VOV, LPO, VVD en D66.
Lees hieronder de bijdrage in de raad van CDA-raadslid Jacqueline Tuinbeek en de ingediende motie.

Voorzitter,
Allereerst de complimenten van het CDA voor het Woonprogramma 2021-2025. Mooi dat dit is opgepakt met verschillende partners. Daarnaast zijn vele zaken, waar het CDA waarde aan hecht  hierin meegenomen. De ambitie van het CDA is te zorgen voor een “doorlopende woonlijn” waarbij voorzien wordt in voldoende gemixt woningaanbod in de gemeente Ommen, met onder meer voldoende levensloopbestendige woningen. Het CDA is blij met een voorstel voor startersleningen, een onderwerp, waar wij als CDA in het verleden ook voorstander van waren en vele malen om hebben gevraagd.
Echter, toch nog enkele kritische opmerkingen. Als CDA hebben wij bij de verloting van de kavels op de Vlierlanden fase 2a gemerkt, dat veel kavels zijn toegewezen aan mensen van buiten Ommen, waardoor Ommenaren buiten spel kwamen te staan. Het CDA is van mening, dat allereerst moet worden gebouwd voor eigen inwoners en oud-inwoners (lees: jeugd) die terug wil keren naar Ommen. Het CDA is daarom van mening, dat er onderzoek moet plaatsvinden of het mogelijk is om economische- en/of maatschappelijke verbondenheid weer als criterium in te voeren.
Daarnaast maakt het CDA zich zorgen om de goedkope koopwoningen in het plan. Het gaat hierbij om koopwoningen tot 325.000 euro. Het CDA is van mening, dat dat geen goedkope koopwoningen zijn en voor vele jongeren/alleenstaanden nog onbereikbaar blijven. Ons voorstel is dan ook om tien sociale koopwoningen van maximaal 200.000 euro toe te voegen aan dit programma.
Ondanks de toezegging van de portefeuillehouder tijdens de raadscommissie voor een onderzoek, heeft het CDA gemeend alle zaken op een rijtje te zetten in de volgende motie.

Inhoud motie, mede ingediend door VOV, LPO, VVD, D66

Verzoekt het college om:
• De mogelijkheden te onderzoeken om tot een verordening doelgroepen woningbouw voor de gemeente Ommen te komen, waarbij (voormalige) inwoners die maatschappelijk en/of economisch met Ommen verbonden zijn, voorrang krijgen bij de toewijzing van kavels voor woningbouw of woningen;
• In het Woonprogramma 2021-2025 gemeente Ommen, voor de doelgroep (oud)inwoners van Ommen met een maximum bruto (gezamenlijk) huishoudinkomen van 50.000 euro, tien sociale koopwoningen op te nemen met een maximum prijs van 200.000 euro;
• De verordening doelgroepen woningbouw uiterlijk november 2021 aan de gemeenteraad voor te leggen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.