06 juni 2017

Integraal Verkeersplan

Het CDA is blij met de komst van een verkeersplan. Het plan is echter heel erg gebaseerd op de komst van een nieuwe aansluiting op de A28. Het is nog de vraag of die er komt, en we moeten daarom in het verkeersplan ook rekening houden met een scenario zonder nieuwe op- en afritten.

Onderstaand de bijdrage van Herriët Brinkman namens de CDA fractie:

Wij zijn blij dat het verkeersplan op de agenda staat. We zijn met veel verschillende projecten bezig, een overkoepelende visie en beleid is goed om te weten waar we heen gaan.
In dit beleidskader worden een aantal beleidsafwegingen genoemd. De eerste is de economie. Want voor onze bedrijven is het hebben van een efficiënt vervoersnetwerk van groot belang. Om een aantrekkelijk ondernemersklimaat te waarborgen, moet de bereikbaarheid goed zijn. Wij hebben als voordeel dat we aan de A28 grenzen, dat is een enorm pluspunt voor onze economie. Maar met het OV is Staphorst zeer slecht bereikbaar. Dit is voor het werven van stagiaires en werknemers die niet de beschikking over een auto hebben, een heel groot minpunt. Zeker nu de arbeidsmarkt weer aantrekt. Belangrijk dus om goede busverbindingen bij de provincie te blijven promoten en ook blijven inzetten op een station.
Nu de eerste bedrijven druk aan het bouwen zijn op bedrijventerrein Oosterparallelweg, is het van groot belang dat dit bedrijventerrein zsm goed wordt ontsloten. Dat betekent dat de overgang Gorterlaan binnen afzienbare tijd aangepast moet worden.
Cultuurhistorie en landschap wordt ook voorgesteld als afwegingskader om een voorgestelde verkeerswijziging wel of niet door te voeren. Als voorbeeld wordt hierbij genoemd dat vanwege het behoud van het historisch dorpslint het vrachtverkeer tot een minimum beperkt moet blijven. Wij zijn het eens dat het doel moet zijn om zo min mogelijk vrachtverkeer op de Diek te hebben, maar de hoofdreden moet wat ons betreft verkeersveiligheid zijn en niet behoud van culturele waarden. In de reactienota zien we een voorbeeld waarbij verkeersveiligheid ondergeschikt is geworden aan het behoud van culturele waarden. Er wordt gevraagd om een passende maatregel voor overstekende kinderen van de Prins Mauritsschool. De reactie daarop is dat snelheid beperkende maatregelen niet mogelijk zijn omdat de Gemeenteweg uitmaakt van het cultuurhistorische Belvederelandschap. Wat ons betreft is de cultuurhistorische waarde van belang, maar lang niet zo belangrijk als de verkeersveiligheid.

Vorm en functie van wegen moeten op elkaar aansluiten schrijft dit verkeersplan. Dit onderschrijven wij. De snelheid op de Stadsweg en de Conradsweg worden in dit kader van 80 km naar 60 km/uur gezet. Dit vinden wij niet passend, want de functie van deze wegen is het verbinden van dorpen met elkaar. Daar past geen 60 km weg bij. Wanneer de vorm van de weg niet bij deze functie past, moet er wellicht naar andere maatregelen gekeken worden. Maar om zulke hoofdroutes naar 60 km te zetten, vinden wij geen passende oplossing. Ook omdat in 2010 bij het verlagen van de snelheidslimiet in het buitengebied naar 60 km, juist ervoor is gekozen om de Stadsweg en Conrad wel als 80 km wegen te houden.

Ditzelfde geldt ook voor het fietspad langs de Van Andelweg. Ook hier wordt aangegeven dat vorm en gebruik niet met elkaar matcht en dus moet dit aangepakt worden. Wij zijn het eens wat betreft de onveilige situatie op de Van Andelweg omdat de fietsers kunnen kiezen om op de rijbaan of op het fietspad te kunnen fietsen, maar het was nog maar vorig jaar dat er zonder ons een meerderheid in de raad werd gehaald om dit per motie zo in te richten. Niet sjiek om dit een jaar na de motie via een verkeersplan te wijzigen. 

Wij worden gevraagd om alleen het beleidskader vast te stellen. De uitvoeringsplannen zijn slechts ter kennisgeving van de raad bijgevoegd. Maar beleid is altijd beter te lezen wanneer de uitvoering ook in ogenschouw wordt genomen; daarom zijn we blij dat de uitvoeringsplannen bij dit beleidsplan zijn gevoegd. Want in het beleid lezen we telkens weer dat de verkeersdruk op het lint onevenredig fors is. In de uitvoeringsparagraaf lezen we vervolgens dat dit alleen opgelost kan worden met een nieuwe op- en afrit. Wij blijven hier grote twijfels over houden. Daarom vinden wij het ontzettend jammer dat het verkeersplan zodoende grotendeels is toegeschreven naar nieuwe op- en afritten. In het coalitieakkoord is opgenomen om de Stovonde te onderzoeken of daar mogelijkheden zijn dat het verkeer beter wordt afgewikkeld. Want wanneer we het over drukte in het dorp hebben, dan hebben we het eigenlijk alleen over de stovonde. Deze onderzoeksopdracht uit het coalitieakkoord wordt in dit plan met één alinea van tafel geveegd. Zonder grondig onderzoek en verschillende opties afgewogen te hebben, wordt dit afgedaan met de zin: “wat je ook aan de stovonde doet, er blijft te veel verkeer over het dorpslint rijden”. Zonder een gedegen onderzoek, is deze conclusie onzes inziens veel te snel getrokken.
Daarom hebben wij er grote moeite mee dat dit plan volledig in het teken staat van de nieuwe op- en afritten zonder uberhaupt andere – goedkopere – opties te overwegen. Want deze oplossing gaat – volgens de laatste berichten – 35 miljoen kosten. Daarvan zal naar alle waarschijnlijkheid de gemeente zelf ook veel moeten bijbetalen. Dit is voor ons als gemeente niet realistisch. Het kan zijn dat dit misschien de meest optimale oplossing is, maar wanneer we de afweging betaalbaarheid ook meewegen, moeten we wellicht voor een andere optie kiezen.
Daarom lijkt het ons een goed plan om in het beleidskader ook de afweging betaalbaarheid op te nemen. Want we kunnen heel mooie beleidskaders maken, maar wanneer het onbetaalbaar blijkt te zijn, kunnen we weer geheel terug naar de tekentafel.
Ik begon mijn bijdrage met het feit dat we blij zijn dat er een overkoepelende visie kwam voor ons verkeer, maar na het bestuderen van dit verkeersplan zijn wij behoorlijk teleurgesteld. Er wordt niet gekeken naar andere oplossingen, sterker nog, al onze verkeersplannen staan in het teken van de nieuwe op- en afritten. Een gemiste kans om ook naar andere oplossingen te kijken.

Nog een tweetal opmerkingen:

We hebben enkele weken geleden de motie aangenomen om een fietspad langs de Gorterlaan aan te leggen. Dit fietspad staat in dit plan bij uitvoering lange termijn. Dit lijkt ons niet wenselijk gezien de onveilige situatie die we dan creëren.

In Staphorst is sinds dat er hekken staan om het terrein van B & B, geen carpoolplaats meer. Hiervoor hebben we een motie aangenomen om tot een nieuwe carpoolplaats te komen. Opvallend is dat dit wel bij het wensenlijstje wordt genoemd, maar niet bij de oplossingsparagraaf. Wij horen graag van de wethouder waarom dit na ruim een half jaar nog op het wensenlijstje staat, maar nog niet concreet is gemaakt.

Vreemde argumentatie in uitvoeringsplan:

  • Door rondweg Gorterlaan nemen voertuig km toe en daardoor CO2-uitstoot. Alsof de hele tijd optrekken en afremmen beter is …
  • ORW na stovonde nog maar 5% vrachtverkeer. Terwijl er wel over overbelasting zware voertuigen wordt gesproken over het lint. Dat geldt dus alleen voor het stuk Industrieweg – snelweg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.