14 november 2018

Nieuwkomers beter begeleiden

Tijdens het begrotingsdebat heeft Herriët Brinkman namens het CDA betoogd dat de integratie van nieuwkomers beter kan en moet. Een groot percentage mensen die in Staphorst een uitkering krijgt, zijn statushouders. Dat betekent dat veel vluchtelingen geen baan hebben en dat gaat ten koste van de integratie. Echte integratie vraagt om meer dan alleen het spreken van de taal. Integratie gaat ook over opvoeding in het eigen gezin, omgaan met buren en het respect voor de waarden en tradities van onze samenleving. Een baan helpt het beste om dat te bereiken. We moeten nu niet stil gaan zitten, maar juist een extra stap zetten van twee kanten.  Door ons, als autochtone Staphorsters, en door de nieuwkomers. Nu worden nieuwkomers de eerste 18 maanden begeleid door Vluchtelingenwerk, maar dat blijkt onvoldoende. 18 maanden is te kort, ook daarna is begeleiding nodig. Die stap kan volgens ons gemakkelijker gezet worden wanneer we gaan werken met ‘maatjes’/ buddy’s. Iedere nieuwkomer krijgt een persoonlijke buddy die hem wegwijs maakt in onze samenleving met als doel de nieuwkomer onderdeel te laten zijn van onze samenleving. 

Om hier daadwerkelijk werk van te maken hebben we een motie ingediend om met een plan te komen om Nederlandse ‘maatjes’/buddy’s aan een vluchteling te koppelen om deze wegwijs te maken in onze samenleving en samen activiteiten te ondernemen.

 Onderstaand de motie die met 16 stemmen voor en 1 tegen is aangenomen:

Motie Integratie nieuwkomers  

De raad van de gemeente Staphorst in vergadering bijeen op 13 november 2018

Overwegende dat:

  • Staphorst de plicht heeft – en deze vervuld – om statushouders (vluchtelingen) op te vangen in onze gemeente.
  • Integratie van deze vluchtelingen meer vraagt dan alleen het spreken van de taal of het vinden van een baan. Integratie gaat ook over omgaan met buren, het onderhouden van huis en tuin en respect voor waarden tradities van onze samenleving.
  • De afgelopen jaren is gebleken dat deze integratie nog beter kan en moet.

Spreekt uit dat:

  •  Er samenwerking en inzet nodig is van beide kanten om te zorgen voor échte integratie.
  • Integratie het beste gaat wanneer vluchtelingen meedoen in onze samenleving door deel te nemen aan gezamenlijke hobby’s/activiteiten, bijvoorbeeld helpen bij een sportvereniging, op een koor gaan, etc.
  • Vluchtelingen meestal niet weten wat gebruikelijk is in onze samenleving en ook de ingangen niet kennen om allerlei activiteiten te ondernemen.

Roept het college op:

  • Met een plan te komen om Nederlandse maatjes/buddy’s aan een vluchteling te koppelen om degene wegwijs te maken in onze samenleving en samen activiteiten te ondernemen. Dit zou in samenwerking met Vluchtelingenwerk kunnen, maar moet niet beperkt zijn tot de periode van 18 maanden die Vluchtelingenwerk betrokken is bij een vluchteling.

En gaat over tot de orde van de dag.  

De CDA-fractie,

J. Spiker    H. Brinkman     G. Compagner     H. Courtz

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.