Nu doorpakken!

Corona is een ongekende crisis die ons allemaal raakt. In de economie, in de samenleving, maar zeker ook in de wereld om ons heen. De opdracht om ons land uit de crisis te leiden is groot en komt bovenop de grote vraagstukken die er voor corona al lagen: het klimaat, de vergrijzing, migratie en de polarisatie van de samenleving. Niet eerder kreeg één generatie zoveel urgente keuzes voorgelegd als de generaties van nu. 

Deze verkiezingen gaan over het Nederland waar we met elkaar willen leven, wonen en werken. Over de toekomst van ons land en onze plek in Europa en de wereld. Over de grote keuzes van deze tijd. De opgave om het land uit de crisis te leiden is enorm, maar biedt ook kansen op een beter Nederland. 

Daarom is dit het moment om stil te staan bij de vraag waar we heen willen. Een beslissend moment om lessen te trekken en vooruit te kijken. Want de verandering die we willen, begint bij keuzes die we zelf maken. Voor een samenleving die zekerheid en bescherming biedt. Waar een eigen woning, een vaste baan en een fatsoenlijk inkomen voor iedereen bereikbaar zijn. Waar omzien naar elkaar, respect en fatsoen vanzelfsprekend zijn en vrijheid en solidariteit geen tegenstellingen. 

Dit wil het CDA. Nu doorpakken!

#1 Thuis

Het gezin is de plek waar je opgroeit en waar je alles leert wat je later nodig hebt. In onze gezinnen en families leren we van elkaar en zijn we thuis. Daarom beschermen en versterken wij dat wat het belangrijkste is in het leven.

Familie en gezin

Om problemen met kinderopvangtoeslag te voorkomen, gaat de overheid de kinderopvang rechtstreeks betalen aan de instelling en betalen ouders alleen een bijdrage, die afhangt van het inkomen. We willen minder belasting voor middeninkomens en we houden isolatie en andere klimaatregelen betaalbaar. Ook willen we in vier jaar tijd de armoede onder kinderen halveren. 

Meer over familie en gezin

Ouderen

Ouder worden is de kroon op je leven. Gelukkig worden mensen steeds ouder en blijven we langer gezond. Dat is een belangrijke reden om meer woningen speciaal voor ouderen te bouwen, zoals hofjeswoningen en appartementencomplexen voor senioren. Zo kunnen ouderen langer thuis wonen en dit zorgt ook voor minder eenzaamheid. Wij blijven zorgen voor een goed pensioen, voor de ouderen van nu en van later. 

Meer over ouderen

#2 Veilige en verantwoordelijke samenleving

In een veilige en verantwoordelijke samenleving is goede zorg voor iedereen bereikbaar, betaalbaar en beschikbaar. Waar je ook woont in Nederland. Net als goed onderwijs dat gelijke kansen biedt voor iedereen.

De afgelopen jaren is te vaak gedacht dat of de markt of de overheid aan zet is, maar het is tijd voor een land waar de samenleving weer voorop staat. Nederland is land van vrijwilligers, cooperaties en maatschappelijk initiatieven, De belangrijkste opgave voor de politiek is om deze verantwoordelijke samenleving alle ruimte, voorrang en vertrouwen te geven.

Onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs alle jongeren de kans geeft om het beste uit zichzelf te halen. Daarom brengen wij de basisbeurs weer terug, zodat elke jongere kan doorleren zonder grote schulden te maken. We zetten in op het aanpakken van laaggeletterdheid en het verbeteren van lees- en schrijfvaardigheid, ook om achterstanden weg te werken. In het onderwijs verdienen leraren meer waardering voor hun vakmanschap. Dat betekent meer tijd voor lesvoorbereiding en een goed salaris.  

Meer over basisbeurs

Zorg

De mensen in de zorg leveren een enorme prestatie in de coronacrisis. Wij willen voor hen een goed salaris en meer ruimte voor hun deskundigheid om het werk te doen. Minder regels dus. We zorgen dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft door het eigen risico gelijk te houden en we willen drie keer 100 miljoen uitgeven voor een groot onderzoek naar de behandeling van kanker, obesitas en Alzheimer. Om gezonder te leven gaan we meer doen om mensen te laten bewegen en gezonder te eten. 

Meer over zorg

#3 Sterke en eerlijke economie

Corona heeft de economie diep geraakt. De opdracht waar we met elkaar voor staan is duidelijk: investeren en innoveren. We investeren in een krachtig economisch herstel en maken de omslag naar een sterke, eerlijke en innovatieve economie. We beschermen onze bedrijven door meer maakindustrie terug te halen en voor vitale producten en diensten zelfvoorzienend te zijn. We zorgen voor een forse vereenvoudiging van de belastingen en een eerlijke arbeidsmarkt waar werk weer zekerheid, waardering en perspectief biedt.

We maken een omslag van de stad naar de regio. Zo benutten we de kansen die regio’s bieden om te wonen en te werken en houden we de grote steden bereikbaar en betaalbaar voor gewone mensen. 

We komen met een haalbaar en betaalbaar pakket om grote stappen te zetten in een schone, duurzame en groene leefomgeving. We kiezen voor een gezonde toekomst voor de landbouw, tuinbouw en visserij waar een duidelijk langetermijnperspectief, de ruimte om te ontwikkelen en een eerlijke prijs voor hun producten centraal staan.

Landbouw

We kiezen voor een gezonde toekomst voor onze agrarische sector. Met de boeren, tuinders en vissers maken we heldere afspraken over milieudoelen die niet telkens gewijzigd worden en we geven hen de ruimte om zelf te bepalen hoe zij de doelen gaan halen. Een betere en eerlijke prijs voor de producten hoort daarbij. Net zoals we het belangrijk vinden om in Europa te regelen dat de belasting op groente en fruit omlaag gaat, als deze producten van binnen Europa komen. 

Meer over landbouw

Economie en werk

Om ook in de toekomst zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden, is het belangrijk dat iedereen zich blijft ontwikkelen. Zo leer je steeds bij en ben je op de hoogte van veranderingen die invloed hebben op jouw werk en kun je ermee omgaan. We verkleinen de verschillen tussen een vast contract en een tijdelijke aanstelling, zodat je ook in een flexbaan meer zekerheid haalt uit je werk. En we zorgen dat meer werken ook meer loont.

Meer over economie

Klimaat

De beste manier om bij te dragen aan de beperking van klimaatverandering is door ons land schoner, groener en duurzamer te maken. Wij kiezen voor schone energie en helpen mensen om hun eigen huis te isoleren en energie te besparen. We willen meer ruimte voor groen in de stad en planten in het hele land 17 miljoen nieuwe bomen: voor iedere inwoner in de eigen buurt een nieuwe boom. Ook de industrie, de landbouw en de luchtvaart gaan hun steentje bijdragen. 

Meer over klimaat

Stad en regio

Grote steden worden steeds drukker en duurder, terwijl in andere regio’s in ons land nog volop ruimte is om te wonen en werken. Met een Nationaal Programma voor de Toekomst van de Regio gaan we deze regio’s ontwikkelen. Zo halen we de druk van de Randstad en pakken we de kansen die door heel Nederland liggen. Daarnaast maken we het leven in de stad fijner door meer verschillende soorten woningen, meer groen en genoeg ruimte voor sport en vrije tijdsbesteding. Voor de regio’s aan de Belgische en Duitse grens willen we dat deze nog beter kunnen samenwerken met onze buurlanden.

Meer over de stad en regio

Wonen

We gaan in tien jaar tijd een miljoen nieuwe betaalbare woningen bouwen. We wijzen nieuwe locaties aan waar snel gebouwd kan worden, waarbij we een kwart van de nieuwe woningen speciaal reserveren voor jongeren en starters. Ook zorgen we voor betere treinverbindingen in heel het land en bouwen we op veel plekken overstappunten waar je makkelijk van vervoersmiddel kunt wisselen.

Meer over wonen

#4 Betrouwbare en dienstbare overheid

In een veilige en verantwoordelijke samenleving zijn overheid en markt dienstbaar aan de burger in plaats van andersom. Dat vraagt om een slagvaardige en rechtvaardige overheid met een menselijk gezicht en een lerende overheid die uit zichzelf open en eerlijk is als het misgaat. 

De overheid treedt hard op tegen de ondermijning door de georganiseerde criminaliteit. We moeten doorpakken om een serieuze ontwrichting van de samenleving te voorkomen.  We investeren in de strafrechtketen van politie, justitie en de rechterlijke macht en verbeteren de samenwerking. Ook blijven we investeren in een sterke krijgsmacht en is het zaak dat we grip krijgen op migratie, integratie en burgerschap. 

We zorgen voor meer grip op migratie en integratie. Door meer rekening te houden met de spankracht van de samenleving en mensen die hier mogen blijven sneller en beter te integreren.

Defensie

Het CDA wil meer geld voor ons leger. We vinden dit belangrijk, omdat het leger ook in de 21e eeuw nog hard nodig is. Daarom zijn een goed salaris, betere kazernes en het beste materieel nodig. Ook krijgt het leger steeds meer taken, bijvoorbeeld om Nederland te beschermen tegen aanvallen op ons internet en spionage door andere landen.

Meer over Defensie

Europa en de wereld

In de Europese Unie delen en beschermen we belangrijke waarden. Op het gebied van vrijheid, rechtsstaat en democratie. Wij willen dat Europa een belangrijke rol speelt bij de samenwerking tussen de verschillende landen op gebied van grote vraagstukken als veiligheid, klimaat, migratie, de Euro en economie. We zijn solidair met landen die het minder hebben dan wij, maar willen wel dat schulden op een verantwoorde manier lager worden. Zo staan we als Europa sterk in een onrustige wereld en beschermen we onze veiligheid, welvaart en manier van leven.

Meer over Europese Unie

Veiligheid

Nederland is de spil geworden in de internationale drugscriminaliteit. De onderwereld dringt steeds verder door in onze samenleving en bedreigt daarmee onze rechtsstaat. Wij willen een Deltaplan tegen ondermijning en vinden het belangrijk dat er meer geld naar politie en justitie gaat. Daarmee zorgen we dat de politie genoeg agenten overhoudt voor andere veiligheidsvraagstukken. Wij willen een Planbureau voor de Veiligheid om in de hele samenleving nieuwe en bestaande veiligheidsrisico’s in kaart te brengen en advies uit te brengen over wat nodig is om ons land veiliger te maken. 

Meer over veiligheid

Migratie en integratie

Migratie moeten we als Europa oppakken. Door strenger te zijn aan de grens, sneller te beoordelen wie mag blijven en wie niet. Asielzoekers die niet mogen blijven, moeten sneller terug naar hun land van herkomst. Ook willen we betere afspraken over mensen van binnen Europa die in ons land komen werken. We bekijken dit door de bril van hoeveel mensen ons land aankan. Als mensen mogen blijven geldt: als jij voor Nederland kiest, kiest Nederland voor jou. Nieuwkomers leren vanaf dag één onze taal en helpen we met het vinden van werk. Ook helpen we nieuwe Nederlanders die hier al langer zijn, maar een achterstand hebben of de taal nog niet beheersen.

Meer over migratie

Overheid

De overheid is er voor de burger. Dat betekent dat we een overheid nodig hebben die wil helpen en denkt in oplossingen. Ook willen we dat de overheid, in begrijpelijke taal, open en eerlijk communiceert en persoonlijk contact mogelijk maakt. Wij willen dat burgers vaker zelf meedenken over oplossingen voor grote vraagstukken. Dat doen we in de vorm van burgerberaden. Gemeenten staan het dichtst bij hun inwoners en moeten over voldoende budget beschikken om hun taken goed te kunnen vervullen. Ook willen wij een regionaal kiesstelsel, zodat we meer volksvertegenwoordigers krijgen die een band hebben met hun kiezers en hun regio.

Meer over overheid

#5 Een land van waarden en tradities

Er is veel meer dat ons bindt en het gevoel geeft bij elkaar te horen dan het enkele feit dat we met elkaar in hetzelfde land wonen. Mensen hechten aan taal, cultuur, religie, tradities en folklore. Die vormen onze identiteit en geven betekenis en kleur aan ons. Als samenleving moeten we de polarisatie doorbreken door scheidslijnen te overbruggen en te versterken wat ons bindt. 

Als brede volkspartij zien wij het als onze taak om vanuit het midden steeds opnieuw een brug te slaan tussen verschillende groepen in onze samenleving en de verbinding en samenwerking te zoeken. Daarom kiezen wij voor een nieuwe politiek van samenwerking en verbinding. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.