CDA Fryslân staat voor

“Veiligheid”: dat is voor het CDA het allerbelangrijkste als het gaat om water. Overstromingen en wateroverlast willen we zoveel mogelijk voorkomen. Water in sloten en vaarten moet schoon en gezond zijn. Er moeten meer maatregelen worden genomen om watervervuiling te verminderen.

Daarnaast is ook een goed peilbeheer in droge en natte perioden heel belangrijk voor zowel boeren als bedrijven en ook voor de natuur. Daarnaast vraagt ook de bodemproblematiek in het veenweidegebied op korte termijn om duidelijkheid.

De Friese wateren zijn vooral ook heel erg mooi. De Friese meren, de zeedijken, vaarten omringd door rietkragen: daar mogen we van genieten! CDA Fryslân Wetterskip wil daarom daar waar mogelijk de kaden en dijken in Friesland en het Westerkwartier openstellen voor fietsers en wandelaars.

We willen de lasten laag houden. Daarom willen we blijven innoveren, zodat het water en zuiveringsbeheer niet alleen beter wordt maar ook betaalbaar blijft. Samenwerking is voor het CDA uitgangspunt bij alles wat het Wetterskip doet. Samen blijven we zoeken naar betere en voordelige middelen en werkwijzen.

Bé de Winter

AB vergadering 30 juni j.l.

Een boeiende vergadering met de 1e rapportage over 2020 en vooruitkijkend met de Kaderbrief 2021-2025, klik hier voor het verslag.

Terugblik 2019

Standpunten

• Continue aandacht voor veilige dijken
• Genoeg en schoon oppervlaktewater
• Terugdringen van en voorkomen van verdere vervuiling van water
• Bestrijding muskusratten
• Aanpak veenweidegebied samen met alle belanghebbenden
• Meer energie winnen bij de zuivering van afvalwater
• Via innovaties duurzame energie uit water
• Zuinig met geld, een beperkte belastingaanpassing
• Langs dijken fietsen en wandelen mogelijk maken
• Stimuleren groene tuinen in steden/dorpen

Schoon, Voldoende & Veilig Water

Niet morgen, maar vandaag beginnen met de uitdagingen vanuit de klimaatverandering en duurzaamheid!

Waterschappen hebben vanwege de directe belastinginning een unieke positie, daarom wil het CDA zorgvuldig omgaan met waterschapsbelastingen. 

Het CDA wil dat Wetterskip Fryslân blijft werken aan natuurlijk en ecologisch gezond water. Schoon grond- en oppervlaktewater is bovendien een duurzame bron voor de drinkwatervoorziening. De samenwerking met stad en dorp, natuur, bedrijfsleven, landbouw en recreatie blijft noodzakelijk.

De bestuursstijl van Wetterskip Fryslân is open en naar buiten gericht

Het CDA vindt dat de voorbereiding van de Elfstedentocht op de schaats, waar mogelijk, op innovatieve wijze krachtig wordt ondersteund door Wetterskip Fryslân! 

Onze mensen

''Goed voor elkaar''

CDA Verkiezingsprogramma Wetterskip Fryslân 2019 – 2023

Het waterschap, of Wetterskip Fryslân zoals wij het hier noemen, streeft naar permanente verduurzaming. Zij geeft kaders aan voor de uitvoering van haar kerntaken: veiligheid en voldoende en schoon water. Om deze doelen te kunnen realiseren en goed vorm te geven is het Wetterskip in gesprek met de omgeving: de Friese gemeenten en haar inwoners, de boeren, de recreatiesector, de verschillende natuurorganisaties en andere belanghebbenden. Daarnaast is het Wetterskip verantwoordelijkheid voor het regelen van de gevolgen van de klimaatveranderingen en bodemdaling. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als: meer neerslag, periodes van droogte, storm, opwarming van de aarde, maar ook aan veenoxidatie en de gevolgen van mijnbouw. Het CDA vindt het belangrijk dat Wetterskip Fryslân open in de samenleving staat. Dat er ruimte is voor de deskundigheid en betrokkenheid van inwoners en dat er gebruikt wordt gemaakt van de innovatieve kennis van bedrijven en instellingen. Een waterschap dat effectief en efficiënt samenwerkt met andere overheden. Niet morgen, maar vandaag! Vanuit ons besef van verbondenheid met komende generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Voor het CDA is goed rentmeesterschap een kernwaarde. Goed waterbeheer is voor het CDA menens. De volgende vier uitgangspunten zijn voor ons leidend:

1. Vandaag beginnen met de uitdagingen vanuit de klimaatverandering en duurzaamheid!

2. Waterschappen hebben door de directe belastinginning een unieke positie. Het CDA wil zorgvuldig omgaan met waterschapsbelastingen.

3. De eeuwenoude samenwerking met stad en dorp, natuur, bedrijfsleven, landbouw en recreatie blijft noodzakelijk.

4. De bestuursstijl van Wetterskip Fryslân is open en naar buiten gericht.

Lees hier ons gehele verkiezingsprogramma.

Fryslân

Standpunten

  • Continue aandacht voor veilige dijken
  • Genoeg en schoon oppervlaktewater
  • Terugdringen van en voorkomen van verdere vervuiling van water
  • Bestrijding muskusratten
  • Aanpak veenweidegebied samen met alle belanghebbenden
  • Meer energie winnen bij de zuivering van afvalwater
  • Via innovaties duurzame energie uit water
  • Zuinig met geld, een beperkte belastingaanpassing
  • Langs dijken fietsen en wandelen mogelijk maken
  • Stimuleren groene tuinen in steden/dorpen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.