20 mei 2020

Brief van partijvoorzitter Rutger Ploum

Beste CDA vrienden en vriendinnen,

Politiek is vormgeven aan de toekomst van onze samenleving.

Vanuit onze christendemocratische uitgangspunten werken we  - al 40 jaar - aan een betrokken samenleving waarin verantwoordelijkheid, respect en naastenliefde centraal staan. Onze uitgangspunten: gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap zijn daarbij leidend. Een verantwoordelijke samenleving waarin mensen zij aan zij staan en het niet enkel gaat om de overheid of de markt; dat is waar wij voor gaan.

Tijdens deze Coronacrisis zien we in onze samenleving mooie voorbeelden  ontstaan die dit prachtig illustreren. Spontane acties van betrokkenheid en zorg voor elkaar, respect voor belangrijke beroepen en bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om deze crisis het hoofd te bieden. 

Het zijn onzekere tijden, zowel wat betreft het bestrijden van het virus als de effecten die het heeft op de wereldwijde economie. Dit maakt mensen onzeker over de toekomst. In die onzekerheid willen wij houvast bieden. Als de partij die de betrokkenheid in de samenleving wil vasthouden en zich daarnaast keihard inspant om de economie te redden en werkgelegenheid te behouden. Hugo de Jonge, Wopke Hoekstra, Ferdinand Grapperhaus, Ank Bijleveld, Mona Keijzer en Raymond Knops en al onze volksvertegenwoordigers geven dagelijks inhoud en gezicht aan die CDA inspanning. Daarvoor past groot respect. 

Als partijvoorzitter krijg en kreeg ik veel vragen over samenwerking met Forum voor Democratie in Brabant in relatie tot ons perspectief op de samenleving. Daarom heb ik er voor gekozen u allen deze brief te sturen. Met u voel ik de dilemma’s. In mijn eerdere berichten heb ik zorgen onderkend en daarnaast gewezen op het principe van subsidiariteit: wij leggen de verantwoordelijkheden daar waar ze horen en waar ze gedragen moeten worden. De keuze in Brabant is een Brabantse keuze, waaraan een complexe voorgeschiedenis van een bestuurscrisis over provinciale thema’s vooraf is gegaan. Er is inmiddels een bestuursakkoord gesloten, gestoeld op commitment aan een aantal principiële uitgangspunten. 

Deze op zichzelf staande samenwerking leidt ook tot vragen over de verkiezingen van 2021 en over eventuele landelijke samenwerking met FvD. Ik begrijp dat en het is goed dat deze vragen worden gesteld. De keuze voor landelijke samenwerking is er (uiteindelijk) een van onze landelijke politieke leiders. Als partijvoorzitter is het mijn verantwoordelijkheid om te waken over (de grenzen van) onze identiteit. En dat zal ik nadrukkelijk doen. Wie straks ook lijsttrekker wordt, voor eenieder geldt dat wij er als partij zijn om onze idealen te realiseren en daar zoveel mogelijk steun voor te krijgen. Wanneer het gaat om samenwerking, dan doen we dat het liefst met die partijen die onze idealen van de betrokken samenleving het beste dichterbij brengen.

Vanuit dat perspectief is het op dit moment volstrekt helder dat landelijk Forum voor Democratie een andere samenleving voor ogen staat dan wij. Onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer maken die verschillen in de debatten ook duidelijk. Voor ons als partij is leidend dat partijen met wie wij willen samenwerken de pijlers van onze samenleving en rechtsstaat onderschrijven in plaats van afbreken. Het voortdurend ter discussie stellen van de rechtsstaat en van belangrijke instituties als de rechtspraak of de wetenschap – door welke partij dan ook – staat haaks op waarden en normen die voor ons bepalend zijn. Wopke Hoekstra zei daarover: “Voor mij geldt ten principale dat het CDA niet kan regeren met partijen die de democratie en de rechtsstaat niet respecteren.” En Hugo de Jonge zei, desgevraagd, dat “hij het niet ziet gebeuren”. Ik onderschrijf wat zij hierover hebben gezegd. Meerdere uitspraken van de politiek leider van FvD zijn in mijn ogen niet verenigbaar met de principes die wij als CDA hoog houden.   

Maar laat ik ook dit zeggen: wij ontlenen onze kracht niet aan wat wij van andere partijen vinden of denken. Nee, wij ontlenen onze kracht aan onze eigen normen en waarden, ons eigen verhaal en onze eigen overtuigingskracht. Laat er dan ook geen twijfel over bestaan dat wij pal staan voor onze idealen, zoals die voortkomen uit onze C. Vanuit de D van democratisch doen wij een Appèl op alle mensen, op iedere stem en op elke kiezer, om mee te bouwen aan een rechtvaardige en solidaire samenleving. Aan óns de uitdaging om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om voor onze idealen te kiezen.

Het rapport Zij aan Zij heeft daar een geweldige basis voor gelegd, zowel voor de korte als voor de lange termijn. Dáár willen we met heel veel betrokkenen van binnen en buiten de partij het gesprek over voeren. Ik merk iedere dag dat dit ook daadwerkelijk gebeurt en dat ons verhaal veel mensen enthousiast maakt. Wij gaan daarmee door. 

Die visie verder uitbouwen is een van onze taken in het komend jaar. Wij gaan graag het debat aan in de partij over die visie en onze toekomst. 

Samen komen wij uit de crisis die ons land nu in de greep heeft en bieden we nieuw perspectief. Ik reken daarbij op u!

Met vriendelijke groet,

Rutger Ploum 

Partijvoorzitter CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.