Afgelopen week vond in de Tweede Kamer de begrotingsbehandeling Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit plaats. Namens het CDA benadrukten woordvoerders Jaco Geurts (landbouw) en Maurits von Martels (tuinbouw, visserij & natuur) daarbij de waarde van ons eigen voedsel, onze innovatieve agrarische sector, het belang van een eerlijke prijs en een sterkere verbinding tussen stad en platteland. Maar ook eisten zij meer duidelijkheid van het kabinet als het gaat om de aanpak van het stikstof-probleem, waardoor ondernemers terecht met veel vragen zitten. Het grote en unieke boerenprotest van vorige week in Den Haag kon geen duidelijker signaal afgeven als het gaat om deze belangrijke thema’s.

Stikstof-crisislijn

Op voorstel van het CDA opent het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aanstaande maandag een stikstof-crisislijn waar bezorgde ondernemers terecht kunnen met vragen over het stikstofbeleid. Er is veel urgentie geboden bij een centraal informatiepunt waar iedereen terecht kan voor meer duidelijkheid.

Jaco Geurts: "Ik ben de afgelopen dagen platgebeld. Er leven ontzettend veel vragen bij agrariërs en andere ondernemers over wat het stikstofbeleid voor hen betekent. Het kabinet heeft nog niet voor duidelijkheid gezorgd. Zeker op detailniveau loopt het daardoor vast. Ik hoor zelfs dat banken geen krediet verstrekken, omdat zij niet weten wat er gaat gebeuren. Dat kan zo niet langer.”

Het Ministerie moet ervoor zorgen dat bij de crisislijn ruime kennis aanwezig is, zodat iedereen die (mogelijk) geraakt wordt door de stikstofcrisis snel geholpen wordt. Zeker omdat het kabinet een gebiedsgerichte aanpak wil, waar lokaal maatwerk centraal staat. Hiermee moet de bouw van woningen en andere stilgevallen projecten op korte termijn worden hervat.

Jaco Geurts: ‘Ik vind het goed dat het kabinet boeren niet zal dwingen te stoppen, maar de keuze geeft op basis van vrijwilligheid. En dat de overheid dan financieel bijspringt. Daar is duidelijkheid over. Bovendien wil het kabinet investeren om innovaties in de landbouw te bevorderen en maatregelen nemen om de emissies terug te brengen. Maar bij individuele bedrijven bestaat terecht nog veel onduidelijkheid. Zij moeten bij één loket terecht kunnen met acute vragen.’

‘Meten is weten’
Wat het CDA betreft zijn er nog veel onzekerheden bij het onderbouwen van beleid ten aanzien van stikstofgevoelige natuur. ‘Meten is weten’, hoort het credo te zijn van dit kabinet. Het CDA vindt dat er geen onduidelijkheid mag bestaan over het rekenmodel dat het RIVM hierbij gebruikt. Zeker bij zulke belangrijke beslissingen over de toekomst van ons land is transparantie van groot belang. Dat is ingewikkeld, omdat we een klein landje zijn met veel economische activiteiten. Daarbij willen we ook onze natuur beschermen.

Daarom heeft Jaco Geurts bij de begroting voorgesteld om samen met de Wageningen Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, andere kennisinstituten in onze buurlanden en Stichting Mesdagfonds nog dit jaar te bekijken hoe het meten en monitoren van stikstofdeposities op korte termijn verbeterd kan worden. En het rekenmodel extra te valideren, zodat er voor de langere termijn meer zekerheid geboden wordt en onrust kan worden weggenomen. Tot slot riep Geurts de minister op om heel snel met landbouworganisaties in gesprek te gaan om de onduidelijkheden en onzekerheden die er zijn, uit de wereld te helpen.

Waardering agrarische sector & ons eigen voedsel

Maurits von Martels en Jaco Geurts toonden allebei aan hoe groot de economische kracht is van onze boeren, tuinders en vissers. En dat zij daarom de waardering horen te krijgen die ze van ons allemaal verdienen. Veel mensen stoppen hun boodschappenmandje vol tegen lage prijzen, zonder na te denken hoe het voedsel wordt geproduceerd. Het is hard nodig dat de verbinding tussen stad en platteland verbeterd wordt. Het CDA is blij met de initiatieven die de minister daartoe onderneemt. Dat kan tevens bijdragen aan betere verdienmodellen voor boeren, zoals ook betoogd in de initiatiefnota van Jaco Geurts over een eerlijke boterham.

Von Martels pleitte in dat kader o.a. voor extra ondersteuning aan de innovatieve glastuinbouw, om de sector te helpen zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden en nationale belemmeringen uit de weg te ruimen.

Maurits von Martels: “De glastuinbouw is met 28 miljard aan toegevoegde waarde de koploper. Zo veel innovatie, zo kundig georganiseerd management en steeds zuiniger en duurzamer omgaan met hulpbronnen zijn voorbeelden voor andere sectoren en de rest van de wereld. De Nederlandse tuinbouwsector exporteert naar 150 landen etenswaren, bloemen, planten, zaden en nog veel meer. De tuinbouw levert ook een hele belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie.”

Jaco Geurts noemde bij de waardering van ons voedsel als voorbeeld het eigen Tweede Kamerrestaurant, waar allerlei drankjes uit verre landen wordt geïmporteerd: “Wat is er duurzaam aan water met een smaakje uit Taiwan? Dat heeft een aardige reis gehad. We kunnen beter het goede voorbeeld geven, en perensap uit de Betuwe halen!”

Wat niet bijdraagt aan waardering voor onze voedselproducenten, zijn acties van dierenrechten-extremisten die op criminele wijze stallen van boeren bezetten. Zoals bij een varkenshouder in Boxtel is gebeurd. Of inbreken voor illegale filmopnames. Daarom wil het CDA een wetsvoorstel indienen om deze acties zwaarder te straffen.

Tot slot wordt het hoog tijd dat het kabinet snel aan de slag gaat met de maatregelen uit het Regeerakkoord, die bijdragen aan een beter verdienmodel voor agrariërs. Onder andere het fonds voor jonge boeren, de aanpak van oneerlijke handelspraktijken en wetgeving om de positie van de boeren in de keten te versterken. Het is hoog tijd dat vaart gemaakt wordt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.