Op 5 maart debatteerde de Tweede Kamer met minister Bruins van medische zorg over de opmars van het coronavirus. Wereldwijd zijn er meer dan 90.000 mensen geïnfecteerd met het coronavirus en zijn meer dan 3.000 mensen overleden. Op het moment van het debat waren er in Nederland inmiddels 82 mensen besmet.

CDA-woordvoerder Zorg Joba van den Berg begon haar inbreng met complimenten voor alle zorgverleners, ambtenaren en de minister zelf, die zeer hard werken om verspreiding van het virus in te dammen. Vervolgens stelde ze een groot aantal vragen, want er bestaat nog veel onzekerheid rondom het virus. Hieronder kunt u haar inbrengen nalezen.

Inleiding: agressieve maatregelen nodig
Voorzitter, laat ik beginnen met complimenten. Want we zien dat artsen, verpleegkundigen, de GGD-en, het RIVM maar ook ambtenaren op VWS en de minister zeer hard werken. En dat onze virologen internationaal toonaangevend zijn. Daar wil ik namens het CDA mijn grote dank en waardering voor uitspreken. Hoe staat het met de beschikbaarheid van zorgverleners; we horen met name dat huisartsen overbelast raken. Graag een reactie.
 
Maar, voorzitter, dat harde werken is nodig. Het is essentieel dat we het virus weten in te dammen: containment zoals de World Health Organisation dat noemt: we moeten het virus vroeg in het proces remmen. Want het is een onbekend virus: we hebben geen vaccin, hebben geen collectieve basisimmuniteit en we weten nog relatief weinig van de wijze van overdracht en hoe het virus zich ontwikkelt. Daarom herhaalt de directeur-generaal van de WHO telkenmale dat “agressieve maatregelen” nodig zijn. Graag een reactie of onze maatregelen voldoende “agressief” zijn?
Het CDA heeft dan ook nog enkele vragen.

Europa: waarom diversiteit acties
Op de eerste plaats over de verschillen binnen Europa. Want goed samenwerken binnen Europa is essentieel: goed dat dat met de repatriëring gebeurde maar het is ook belangrijk op andere gebieden want samen sta je sterker. Dus informatie-uitwisseling over aantallen, test- en behandelcapaciteit, beddencapaciteit, kennisuitwisseling omtrent vaccinontwikkeling maar ook gemeenschappelijke inkoop van bijvoorbeeld beschermingsmiddelen en medicijnen.  Je moet niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Kan de minister de laatste stand geven? Wat doet Nederland samen met Europa? En waarom is er geen gemeenschappelijke aanpak van mensen die van buiten de EU komen?
 
Tegen die achtergrond heeft CDA verschillende Kamervragen gesteld. Het is namelijk niet uit te leggen als er vlak over de grens complete dorpen worden afgesloten en scholen dichtgaan terwijl er enkele kilometers verder in Nederland geen maatregelen worden genomen. We begrijpen dat risico’s verschillen maar kan de minister dit nog eens toelichten want voor mensen is dit vaak verwarrend?

En kan de minister toelichten waarom er niet meer wordt gemonitord en gehandhaafd om het aantal reizigersstromen te laten afnemen, het risicogedrag te laten afnemen van de terugkerende reizigers en niet te reizen naar risicogebieden?

Klopt het dat nu iedereen met ernstige klachten wordt getest en niet alleen als er een (indirect) contact is geweest met iemand uit besmet gebied.  Hebben we voldoende capaciteit en kunnen we capaciteit flexibel opschalen? Zijn er voldoende testmiddelen?

Communicatie moet eenduidiger en beter (incl. Caribisch gebied)
Voorzitter, je aanpak kan nog zo goed zijn maar als het niet bekend is, dan bereik je het tegenoverstelde: onzekerheid en zelfs paniek. Want 50% van alle werk is communiceren, communiceren. Goed dat er nu meer communicatie maar moet dat niet gestructureerde: iedere ochtend bij het journaal even een update, nepnieuws ontzenuwen en weer even herhalen waar mensen met welke vragen terecht kunnen? Graag een reactie.
En belangrijk voorzitter dat die informatie eenduidig is. Internationaal horen we dat naast handenwassen, bijvoorbeeld ook telefoons en toetsenborden regelmatig schoongemaakt moeten worden. Waarom wordt dat advies in Nederland niet verspreid?
En hoe zit het met de communicatie op de BES-eilanden en de samenwerking met de Koninkrijkslanden in het Caribisch gebied?

Economie: deeltijd-WW en woekerprijzen zijn economisch delict
Voorzitter, de benodigde agressieve maatregelen kunnen grote economische effecten hebben.
Is minister bereid om verzoek deeltijd WW te honoreren (is iets anders dan werktijdverkorting onder strenge eisen; WW-premie is 100% werkgeverspremie)? en zo nodig andere tijdelijke noodmaatregelen te nemen?

Wat doet kabinet en ambassades om Nederlandse bedrijven in buitenland te helpen?  En kan er een telefoonlijn geopend worden voor het MKB?

En we horen dat bijvoorbeeld handgel tegen woekerprijzen op marktplaats wordt aangeboden. Is de minister bereid woekerprijzen van dit soort producten als economisch delict te bestempelen.
En ouders met een ziek kind durven niet meer opa & oma te vragen op te passen maar blijven zelf thuis. Is daarover met werkgevers gesproken?
En hoe staat het met het aanpassen van de draaiboeken? UK is daarover zeer open.

Voorraden: hoe zorgen dat zorgverleners als eerste worden geholpen
Voorzitter, ten slotte. CDA heeft al begin 2019 gewezen op de te grote afhankelijkheid van China voor bijvoorbeeld antibiotica; nu lezen we over tekorten. Graag een update over de stand van zaken.

En van CDA’ers die in de gezondheid werken horen we dat er nu al tekort is aan persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, handalcohol enz. Komt de gewone zorg zoals de operaties hiermee in gevaar? En hoe staat het met de voorraad infuusvloeistoffen. Is Nederland in staat, indien noodzakelijk, extra ziekenhuisbedden op te schalen c.q. bij escalatie een noodhospitaal in korte tijd te organiseren? En kan en gaat de minister beslag leggen op middelen?

MOTIES

1) Reisadviezen


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veruit het grootste deel van de besmettingen komt door mensen die zeer recentelijk in brandhaarden van besmettingen geweest zijn;

overwegende dat door afname van het aantal reizigersstromen en door risicogedrag van terugkerende reizigers te verminderen, de kans op verdere besmettingen kan verminderen;

overwegende dat nu niet duidelijk is waarom Nederland bepaalde reismaatregelen, zoals het aanpassen van visabeleid, reisverbod naar risicogebieden en het screenen van vliegtuigreizigers, niet neemt;

verzoekt de regering om nader toe te lichten waarom aanvullende reismaatregelen wel of niet worden genomen;

verzoekt de regering tevens de Kamer hierover binnen een week te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

--

2) Deeltijd-ww

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bedrijven die worden getroffen door een "buitengewone gebeurtenis" als het coronavirus werktijdverkorting kunnen aanvragen om geen personeel te hoeven ontslaan;

overwegende dat wanneer de impact van de virusuitbraak verder toeneemt aanvullende, meer conjuncturele maatregelen nodig zijn om op langere termijn economische schokken te kunnen opvangen en bedrijven in staat te stellen zich te herpakken;

overwegende dat er bedrijven zijn die vanwege het coronavirus nu al behoefte hebben aan instrumenten zoals een uitbreiding van de werktijdverkorting of deeltijd-WW;

verzoekt de regering in dat kader om in samenspraak met sociale partners geschikte instrumenten, zoals deeltijd-WW of uitbreiding van de werktijdverkorting, zo snel mogelijk inzetbaar te maken, inclusief heldere voorwaarden, zodat deze ieder moment kunnen worden geactiveerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.