20 december 2022

Eerste Kamerfractie bezorgd over gevolgen aftopping periodieke giftenaftrek voor ANBI's

De CDA-fractie in de Eerste Kamer heeft zich vandaag kritisch uitgesproken tegen het voornemen van de regering om de periodieke giftenaftrek per 1 januari 2023 af te toppen tot 250.000 euro per huishouden. De fractie is van mening dat dit onbedoelde negatieve financiële effecten kan hebben voor maatschappelijke organisaties met de ANBI-status, zoals instellingen voor (medisch) wetenschappelijk onderzoek, noodhulp, armoedebestrijding of cultuur.

CDA-senator Peter Essers diende vandaag samen met de VVD, PvdA en 50Plus een motie in, waarin de regering wordt verzocht om zo spoedig mogelijk in kaart te brengen welke ANBI's getroffen worden door de aftopping van de periodieke giftenaftrek. Tevens wordt de staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij opgeroepen deze maatregel niet uit te voeren dan nadat dit onderzoek is uitgevoerd en de Kamer over de uitkomsten daarvan is geïnformeerd.

Volgens de CDA-fractie leidt deze maatregel tot verminderde giften voor ANBI's en goede doelen, aangezien zij hierdoor bedragen boven 250.000 euro mislopen, wat grote financiële gevolgen kan hebben. "Als er sprake is van oneigenlijk gebruik, dan moet dat oneigenlijk gebruik als zodanig worden aangepakt in plaats van met een generieke regeling te komen die ook schenkers en ANBI's treft die niets met dit vermeend oneigenlijk gebruik te maken hebben", aldus Essers. "De samenleving heeft veel baat bij goedwerkende goede doelen en instellingen die cultuur stimuleren, mensen verbinden en armoede aanpakken."

De staatssecretaris gaf vorige week tijdens het debat aan dat hij dit onderzoek zal uitvoeren en dat hij de uitkomst daarvan zal terug rapporteren aan de Kamer. Verder stelde hij dat hij met de formulering in deze motie 'deze maatregel niet uit te voeren dan nadat dit onderzoek is uitgevoerd' akkoord kan gaan, als de indieners van de motie deze passage zo uitleggen dat mocht het onderzoek leiden tot aanpassing, dit eventueel kan met terugwerkende kracht, maar dat het ook anderszins kan of in combinatie. De indieners van de motie zijn akkoord met deze interpretatie van de staatssecretaris.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.