26 september 2023

Eerste Kamerfractie stemt voor aanpassing wet flexibilisering arbeidsmarkt

De Eerste Kamerfractie van het CDA heeft op 26 september voor het initiatiefwetsvoorstel van D66 en GroenLinks (Wet werken waar je wilt) gestemd, dat een aanpassing beoogde van de wet flexibilisering arbeidsmarkt. Het initiatiefwetsvoorstel werd met de kleinst mogelijke meerderheid uiteindelijk verworpen.

 

Begrip voor teleurstelling maatschappelijk middenveld

Volgens senator Janny Bakker schetsten de tegenstemmers een beeld alsof het om een overbodige wet zou gaan. “Dat beeld kan niet worden gestaafd met feiten” aldus senator Janny Bakker. “De meeste werkgevers en werknemers gaan gelukkig fatsoenlijk met elkaar om. Veelal hebben werkevers ook al afspraken over thuiswerken gemaakt met hun ondernemingsraad of andere medezeggenschapsorganen. Deze wet was dan ook niet voor hen bedoeld. Ook niet voor MKB ondernemers met minder dan 8 werknemers. Maar het vastleggen van een sociale norm in de wet flexibilisering arbeidsmarkt beoogde juist die werkgevers over de streep te trekken die nu nog niet de dialoog met hun werknemers(vertegenwoordiging) hierover aangaan”.

De CDA fractie vindt het belangrijk om bij de vraag naar de noodzaak van een wetsaanpassing de SER adviezen zeer serieus te nemen en goed naar het maatschappelijk middenveld te luisteren. De CDA fractie begrijpt dan ook hun teleurstelling over het feit dat het wetsvoorstel, dat een ruime meerderheid kreeg in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer is gesneuveld.  

Senator Janny Bakker: “Alle betrokken partijen uit het maatschappelijk middenveld, dus zowel werkgevers als werknemers, hebben duidelijk hebben aangegeven dat zij dit wetsvoorstel als een steun in de rug ervaren, juist vanwege het normerend karakter ervan. Het wetsvoorstel sloot naar hun mening juist heel goed aan bij de actuele situatie op de arbeidsmarkt”.

Voor heel Nederland

Voorafgaand aan de stemming over het wetsvoorstel werd met een zeer ruime meerderheid ingestemd met een motie over grenswerkersproblematiek, die de CDA fractie samen met de fractie van OPNL indiende. Deze motie, die veel breder is dan alleen het wetsvoorstel voor een aanpassing van de wet flexibilisering arbeidsmarkt, beoogt de positie van werknemers en werkgevers in grensregio’s te versterken. In de motie wordt de regering verzocht zo snel mogelijk het hernieuwde gesprek met Duitsland en België aan te gaan om het fiscale knelpunt bij hybride werken van grensarbeiders op te lossen en daarbij te bezien in hoeverre de verschillende oplossingen ook voor Nederlandse grenswerkers toe te passen zijn. 

Senator Janny Bakker: “Onder meer Zeeuwse en Limburgse werkgevers lieten ons weten dat de positie van werkgevers en werknemers in onze grensregio’s nog vaak onzeker is. De CDA fractie in de Eerste Kamer is er alert op dat wetgeving uitvoerbaar moet zijn voor héél Nederland, zonder onzekerheden en onnodige administratieve lasten. De minister van Sociale zaken heeft afspraken over sociale zekerheid inmiddels in Europees verband geregeld, maar het overleg over de fiscaliteit is nog niet afgerond, de enorme inzet van de staatssecretaris van financiën ten spijt. Met deze motie geven wij de staatssecretaris een steun in de rug om het overleg hierover met zijn Duitse en Belgische collega’s tot een goed resultaat te brengen voor werkgevers en werknemers in onze grensregio’s.”  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.