Wat gaat de minister doen om ervoor te zorgen dat onderwijsgeld voor extra loon en minder werkdruk daadwerkelijk aan die doelen worden besteed? Dat wilde Michel Rog weten van de minister van Onderwijs, tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer.
Rog: “Van de 1,5 miljard die structureel extra wordt geïnvesteerd in het onderwijs, gaat de helft naar minder werkdruk en meer salaris voor leraren in het basisonderwijs. Dat is zeer terecht. Juist daarom wil het CDA dat leraren, ouders en leerlingen er ook van uit mogen gaan dat het geld voor onderwijs in de klas terechtkomt. Vanaf 2014 zou al 48% van de leraren in een schaal hoger terechtkwamen, terwijl tot op de dag van vandaag slechts een kwart van de leraren in het basisonderwijs in die hogere schaal is geplaatst. En in de jaren 2012 tot en met 2016 is totaal 2,4 miljard euro extra in het primair onderwijs gestoken, maar daarvan is 700 miljoen euro op de bankrekening terecht gekomen.” Vandaar dat Rog graag zeker wilde weten dat het geld ook inderdaad daar terecht komt waar het voor bestemd is.

Ook wilde Rog graag zeker weten dat de rekentoets het komende jaar niet meer meetelt voor het vwo-examen. Daar is op dit moment er nog veel onduidelijkheid over bij ouders, leraren en leerlingen. “Voor het CDA zijn de afspraken in het regeerakkoord klip-en-klaar: de rekentoets telt vanaf dit examenjaar al niet meer mee.”

Verder pleitte Rog voor meer zonnepanelen op schoolgebouwen. Er ligt daarvoor een prachtig plan van de stichting Schooldakrevolutie. Hij riep de minister op om samen met de minister van Economische Zaken en Klimaat de haalbaarheid van dit plan te onderzoeken. “Een groot voordeel, naast de klimaatdoelstelling, zou zijn dat hiermee dus ook de lasten van de scholen verder naar beneden kunnen gaan.”

Mbo en hbo
Rog’s collega Anne Kuik voerde het woord over het mbo en hbo, mede namens CDA onderwijswoordvoerder Harry van der Molen. Zij pleitte voor extra stimulering van de samenwerking tussen bedrijfsleven en instellingen met beroepsonderwijs. Om die aansluiting met de praktijk te versterken vroeg ze de minister of er nog meer mogelijkheden zijn om een en ander verder te stimuleren, bijvoorbeeld door meer subsidie voor bbl-plekken. Of door drempels weg te nemen, zodat meer leraren vanuit het bedrijfsleven voor de klas komen te staan. Ook pleitte zij voor een duidelijke plek voor burgerschap in het onderwijsprogramma, gegeven door vakdocenten, waarbij de studenten betrokken worden.

Veel mbo'ers kunnen nu niet zomaar de overstap maken naar het hbo vanwege de vooropleidingseisen. De generieke eisen leveren in de praktijk soms gekke situaties op. Zo mag bijvoorbeeld een student mbo-techniek niet doorstromen naar hbo commerciële economie, maar een mbo student van de bakkersopleiding mag dit wel. Het CDA riep daarom de minister op om naast de algemene eisen voor die overstap meer te kijken of er meer maatwerk mogelijk is. Ook is sinds de invoering van het leenstelsel het aantal mbo'ers dat naar het hbo gaat verminderd. Kuik: “De minister heeft al aangekondigd in rap tempo met een wetsvoorstel te komen om het collegegeld in het eerste studiejaar te halveren. Dat scheelt studenten €1.000. We hopen dat we het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk kunnen bespreken, zodat de drempel voor mbo'ers om de overstap naar het hbo te maken lager wordt.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.