01 november 2023

Zet het gezin in de Grondwet

Waar ‘family life’ in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en in andere grondwetten een vanzelfsprekendheid is, rept de Nederlandse Grondwet met geen woord over het gezin. Dat moet veranderen, vinden CDA, SGP, ChristenUnie en de BBB. Gezinnen zijn nu te kwetsbaar voor overheidsbeleid. "Problemen die niet in de gezinnen worden opgelost sijpelen door naar school of naar de zorg. Als het met gezinnen niet goed gaat, dan gaat het met de samenleving niet goed", benadrukt CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal het belang de grondwetsbepaling.

(Belasting)regels en wetten zijn te veel geënt op de individuele burger. De positie van het gezins- en familieleven komt daardoor in de verdrukking. Onder meer de toeslagenaffaire laat zien dat gezinnen in Nederland heel kwetsbaar zijn. "Voor ons zijn gezinnen, in welke vorm of samenstelling dan ook, het hart van de samenleving. Voor hen is het altijd spitsuur. Door het gezin in de grondwet te zetten, moet de overheid het gezin centraal zetten in het beleid", zegt CDA-Kamerlid Hilde Palland.  

Het wetsvoorstel wordt op 3 november ingediend. Als het voorstel door de nieuwe Tweede Kamer wordt aangenomen zou Artikel 10a als volgt luiden:

  1. Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn gezinsleven, behoudens de bij de wet te bepalen gevallen waarin de lichamelijke, geestelijke of morele belangen van een tot het gezin behorende persoon ernstig worden bedreigd.
  2. De wet stelt regels omtrent de economische, sociale en culturele bescherming van het gezins- en familieleven.
  3. Ieder heeft het recht zijn biologische ouders te kennen, behoudens bij de wet te bepalen uitzonderingen.
  4. De regering doet jaarlijks verslag aan de Staten-Generaal over de staat van het gezin.

Het gezin een sterke positie geven is iets waar het CDA al langer aandacht voor vraagt. Hilde Palland lanceerde begin 2023 een gezinsvisie en in het verkiezingsprogramma 2023 kiest het CDA ervoor gezinnen meer te steunen. De kinderbijslag en het kindgebondenbudget gaan omhoog, de kinderopvang moet voor de meeste mensen gratis worden en er moet een Minister voor het Gezin komen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.