Uitgangspunten CDA Business Club

De CDA Business Club is een zelfstandige stichting en voert een koers onafhankelijk van het CDA. Wel kunnen de leden zich vinden in het feit dat de waarden en idealen van het CDA moeten leiden tot:

1. Gespreide verantwoordelijkheid
Een samenleving waarin mensen en hun organisaties zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Het is niet de staat of de markt die de dienst moet uitmaken, maar de samenleving die centraal moet staan. Met ruimte voor maatschappelijke initiatieven en ondernemerschap.

2. Publieke gerechtigheid
Een betrouwbare en duidelijke overheid die waardevast een hoog niveau van publieke dienstverlening (zorg, onderwijs, veiligheid) aanbiedt en die haar eigen kerntaken uitvoert. De overheid hanteert hierbij zo min mogelijk regels.

3. Solidariteit
Een samenleving waarin iedereen mee moet kunnen doen. Een betrokken samenleving, waarin respect, fatsoen, integriteit, verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar de boventoon voeren. Een open samenleving die solidair is met ontwikkelingslanden en staat voor mensenrechten, het bevorderen van behoorlijk democratisch bestuur en het bestrijden van ongelijkheid en armoede in de wereld.

4. Rentmeesterschap
Het is onze verantwoordelijkheid om de aarde gezond door te geven. We streven naar duurzame groei van de welvaart, voor huidige en toekomstige generaties, waarin bedrijven worden beloond voor hun bijdrage hieraan. Hier hoort ook solide financieel-economisch overheidsbeleid bij.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.