Advies 'CDA, de partij voor ondernemende mensen'

Advies voor de profilering als partij voor ondernemers en familiebedrijven
Door de CDA Business Club
Juni 2013

CDA, de partij voor ondernemende mensen. Dat is de slogan die de CDA Business Club passend zou vinden voor het CDA. De slogan laat zien dat het CDA een volkspartij is, die uitgaat van gespreide verantwoordelijkheid en die pal staat voor die positieve en actieve mensen die iets willen betekenen voor de samenleving. Hieronder vallen ook ondernemers.

De CDA Business Club is van mening dat er voor het CDA veel kiezerspotentieel ligt bij ondernemers. Waar de VVD zich profileert als werkgeverspartij en feitelijk opkomt voor de grote bedrijven en multinationals, past het bij de uitgangspunten van het CDA om op te komen voor ondernemers van kleine en middelgrote ondernemingen en voor familiebedrijven in het bijzonder. Voor die profilering brengt de CDA Business Club in het onderstaande een advies uit op hoofdlijnen.

I. Algemeen

De rol van ondernemerschap
Het CDA kent een belangrijke rol toe aan ondernemerschap. Ondernemerschap is de ruggengraat van de economie. Ondernemers zijn mensen die midden in de maatschappij staan en die zien wat Nederland nodig heeft. Mensen die dankzij hun passie en hun daadkracht zorgen voor banen, producten en diensten. Daarmee zorgen ze voor welvaart én welzijn. Het CDA geeft ondernemers daar erkenning voor.

De dynamische en innoverende middenklasse
Het CDA staat pal voor de startende en groeiende ondernemers. Momenteel gaat er in de politiek veel aandacht uit naar ZZP-ers enerzijds en grote bedrijven anderzijds, terwijl de kleine en middelgrote ondernemingen, de ‘middenklasse’ van de economie, de banenmotor van Nederland is en bruist van ondernemerskracht. Het CDA ziet ook dat deze ondernemingen van toenemend belang zijn geworden in de wereldeconomie. Door internationalisering en technologische ontwikkelingen wordt de concurrentiepositie van een onderneming niet meer zozeer bepaald door schaalgrootte, maar door dynamiek en innovatie. Dit vraagt om flexibele en vernieuwende bedrijvigheid en daarin blinkt deze 'middenklasse' uit.

De ondernemer die verder kijkt
Heeft CDA heeft in het bijzonder waardering voor die ondernemers die geen winst op korte termijn nastreven, maar nadenken over wat op de lange termijn goed is voor de onderneming als onderdeel van de maatschappij. Dit profiel is vaak te vinden in familiebedrijven, die zowel de bezittingen als de waarden door willen geven aan de volgende generatie. Er is ook bijzondere waardering voor de starter die werk wil maken van duurzaamheid; voor de ondernemer die meewerkt aan maatschappelijke initiatieven in de buurt; de ondernemer met hart voor zijn personeel en de ondernemer die iemand met een arbeidshandicap een kans geeft.

II. Speerpunten

Steun ondernemerschap door ondernemers het volgende te geven:
1. Vertrouwen
2. Ruimte
3. Financiële stimulansen

Vertrouwen
Het CDA geeft ondernemers erkenning voor wat zijn doen voor Nederland. Daarom mag van de overheid verwacht worden dat zij ondernemers met respect en vertrouwen tegemoet treedt. De grondhouding tegenover ondernemers dient positief te zijn. Zo vertrouwt het CDA op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. De overheid moet zich dan ook terughoudend opstellen in zaken tussen die partijen. De belangrijkste rechten en plichten zijn vastgelegd in de CAO. Het overige kan in goed overleg tussen werkgever en werknemer worden vastgesteld. Pas wanneer dat overleg mislukt, zijn de hogere instanties er om een beroep op te doen. De beste beslissingen tussen werkgevers en werknemers worden in goed overleg – binnen de organisatie of binnen het poldermodel – genomen.

Standpunten: 

  • Leg ‘het nieuwe werken’ (flexibel werken en thuiswerken) niet van bovenaf op middels verplichtingen in de CAO. Laat werkgevers en werknemers samen in gesprek gaan.
  • Hervorm het ontslagrecht alsook het contractrecht: door het ontslagrecht te versoepelen en tegelijkertijd een flexibel vast arbeidscontract in het leven te roepen, wordt er op een rechtvaardige en moderne manier de arbeidsmarkt gezond gemaakt. Laat dit in eerste instantie aan de sociale partners over.

Ruimte
Om de internationale concurrentie aan te kunnen, moeten ondernemingen zich dynamisch en innovatief tonen. Maar juist deze twee kwalificaties zijn sterk afhankelijk van de ruimte die ondernemers krijgen van de overheid. Er valt nog steeds veel administratieve lasten en knellende regelgeving terug te dringen. Daarnaast moet het zogeheten ‘maatwerk in solidariteit’ niet alleen gelden voor werknemers, maar ook voor werkgevers. Dat betekent dat de regels afgestemd moeten zijn op de verschillen – in aard en grootte – tussen ondernemingen.

Standpunten: 

  • Stel nieuwe ambitieuze plannen vast voor het Programma Regeldruk Bedrijven en voor de flexibilisering, versnelling en digitalisering van vergunningsprocedures. Met name op het gebied van ruimtelijk ordening valt er nog veel te winnen.
  • Verruim de mogelijkheden voor winstparticipatie van werknemers en stimuleer dit waar het kan. Hierdoor kan een ondernemer meer verantwoordelijke en ondernemende mensen aantrekken en aan zich binden.
  • Verruim de mogelijkheden voor alternatieve financiering van het MKB, zoals Kredietunies en crowdfunding.
  • Ontzie kleine ondernemingen op gebied van doorbetaling WW en doorbetaling bij ziekte. De regels kunnen voor een kleine onderneming grote gevolgen hebben.

Financiële stimulansen
In tijden van crisis en een snel oplopende staatsschuld zijn er vanzelfsprekend weinig middelen om de economie te stimuleren. Echter, de juiste financiële stimulansen kosten geen geld, maar hervormen alleen de geldstromen terwijl het effect zeer groot kan zijn.

Standpunten:

  • Creëer een verschuiving van directe naar indirecte belastingen: minder belasting op arbeid en winst en meer op consumptie en milieuvervuilende activiteiten.
  • Vervang zoveel mogelijk subsidies, die vaak perverse prikkels geven, door een verlaging vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting kan eventueel afhankelijk gemaakt worden van mate waarin een onderneming werkgelegenheid creëert.
  • Creëer voorrechten voor ondernemingen zich specifiek inzetten voor maatschappelijke vraagstukken en duurzaamheid, bijvoorbeeld door middel van aanbestedingsvoordelen of fiscale voordelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.