Het Landelijk Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de partij, in het bijzonder voor de politieke en organisatorische activiteiten. In deze bijlage vindt u het uitgebreide bestuursprofiel. Hieronder vindt u de specifieke kenmerken per bestuursfunctie. 

Specifieke Kenmerken Vicevoorzitter (HRM & Ontwikkeling)

Het Landelijk Bestuurslid HRM & Ontwikkeling heeft specifieke ervaring op het terrein van Human Resource Management (talentmanagement) en kennis van het scouten, ontwikkelen en opleiden van personen; bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving. Het bestuurslid is strategisch onderlegd en weet een heldere visie te formuleren die aansluit bij de huidige ontwikkelingen op het terrein van HRM en opleidingen. Ervaring in een politieke functie is een pré. Vanuit deze functie werkt de vicevoorzitter nauw samen met de medewerkers van het Steenkampinstituut / sector HRM en fungeert als contactpersoon voor het Wetenschappelijk Instituut, de Bestuurdersvereniging en de provinciale HRM-commissies.  Het bestuurslid is benaderbaar, staat open voor diversiteit en heeft een groot (extern) netwerk. 

Het LB-lid HRM & Ontwikkeling is tevens de vicevoorzitter.

 

Specifieke kenmerken penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het algemeen beheer van de financiën en de bedrijfsvoering van het CDA. Onder zijn verantwoordelijkheid worden begroting, financiële rapportages en jaarrekening opgesteld door het partijbureau. Derhalve beschikt hij of zij over stevige relevante bedrijfseconomische en bestuurlijke kennis en ervaringen weet een visie te formuleren voor het financiële beleid van een ledenpartij met als doel het gezond maken en houden van de financiële positie van het CDA. In dit verband wordt ook een sleutelrol verwacht bij het doorontwikkelen van de partij vanuit de invalshoek van het CDA als netwerkbeweging. 

Derhalve beschikt hij of zij over relevante bedrijfseconomische en bestuurlijke kennis en ervaring en weet een visie te formuleren voor het financiële beleid van een ledenpartij. 

De penningmeester is qualitate qua adviserend lid van de Auditcommissie van het CDA en het Fonds Wetenschappelijk Instituut. De penningmeester is daarnaast contactpersoon voor een aantal provinciale afdelingen en gelieerde organisaties.

 

Specifieke kenmerken secretaris

De secretaris is bewaker en beheerder van de statuten, het Huishoudelijk Reglement en de overige partijreglementen. De secretaris is bestuurlijk en juridisch goed onderlegd, handelt proactief en heeft een regierol in de planning. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda van de vergaderingen op en is verantwoordelijk voor de verslaglegging. Ook het formuleren van behandelvoorstellen voor het bestuur of het Partijcongres gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris. De secretaris staat in nauw contact en is bekend met de organisatie van de afdelingen en heeft hierin een signalerende functie. Op partijcongressen kan de secretaris als technisch voorzitter acteren.

Specifieke kenmerken Algemeen Bestuursleden

In het bestuur zullen twee Algemeen Bestuursleden plaatsnemen. Het Algemeen Bestuurslid is breed inzetbaar op verschillende terreinen. Taken zoals Europese en internationale relaties , ledenwerving- en binding, digitalisering, partij-ontwikkeling, diversiteit, fondsenwerving en ondersteuning van de Netwerken kunnen worden belegd bij dit lid - voor zover zij niet gekoppeld zijn aan andere portefeuilles. Drie taken worden hieronder in het bijzonder uitgelicht:

Europese en internationale relaties

Het Algemeen Bestuurslid dat verantwoordelijk wordt gesteld voor ‘Europese en internationale relaties’  beschikt over een internationale focus en visie op buitenlanddossiers (o.a. Europa, vrede en veiligheid en ontwikkelingssamenwerking) én een internationaal netwerk. Hij/zij draagt daarmee bijzondere verantwoordelijkheid voor het onderhouden van relaties met onze internationale zusterpartijen binnen de EPP en het uitbouwen van het internationale netwerk van de partij. Hij/zij is bereid internationale reizen te maken, beheerst de Engelse taal én minimaal een tweede Europese taal. Als Algemeen bestuurslid werkt hij/zij nauw samen met de CDA-delegatie in de EPP en draagt hij/zij het belang van een sterk Europa actief uit. 

Naast de internationale taken zal het Algemeen Bestuurslid in het nieuw te vormen bestuur ook op andere thema’s worden ingezet.

Digitalisering

Digitalisering vraagt om specifieke expertise en aandacht, gegeven de kansen en opgaven in relatie tot het bereiken van nieuwe doelgroepen, ledenbinding en participatie bij het inhoudelijk debat.

Fondsenwerving

Het Algemeen bestuurslid dat zich hiermee bezig gaat houden, ontwikkelt fondsenwervingsbeleid en trekt bij de implementatie hiervan samen op met de commissie fondsenwerving.Het Algemeen bestuurslid dat zich hiermee bezig gaat houden, ontwikkelt fondsenwervingsbeleid en trekt bij de implementatie hiervan samen op met de commissie fondsenwerving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.