Samen verbinden – Samen maken we Zutphen-Warnsveld mooier!

Welkom op de website van het CDA Zutphen-Warnsveld, op deze website vindt u alle informatie over onze standpunten, kandidaten en de actualiteit van onze fractie.

Onze missie is ‘Samen verbinden’. Samen zijn wij één maatschappij: Linksom of rechtsom, we zullen het met elkaar moeten doen. Een verbindende samenleving voldoet alleen als we naar elkaar luisteren en we elkaars normen en waarden respecteren. Iedereen mag zijn of haar mening hebben en iedereen doet er toe.

Het CDA is er voor iedereen. Jong en oud, arm en rijk, ongeacht afkomst, religie, ras, geslacht, levensovertuiging of welke andere grond dan ook.

De samenleving komt van twee kanten: Iedereen draagt een steentje bij om een sterke en gezonde samenleving te creëren, en de politiek moet haar verantwoordelijkheid dragen zodat iedereen hierbij ook mee kán doen. Daarnaast is het ook de taak van de politiek om de hand uit te steken wanneer de burger deze hulp nodig heeft. Dit heet omzien naar elkaar, zodat de wereld weer een beetje beter doorgegeven kan worden aan de nieuwe generatie(s).

Geen tijd om het hele programma te lezen? Bekijk ons 10-puntenplan hierboven!

 

 

Onze fractie

Nieuws

Standpunten

Woningbouw

De overheid heeft een grondwettelijke taak te zorgen voor voldoende woningen in elk segment.
Helaas kan geconcludeerd worden dat het evenwicht tussen vraag en aanbod totaal verstoord is.
Door de huidige woningnood is het bijvoorbeeld voor met name starters en eenverdieners vrijwel
onmogelijk om nog een betaalbare koopwoning te vinden. Ook in Zutphen is dit één van de grootste
uitdagingen voor de komende tijd. Onder betaalbaar verstaan wij dan woningen met een koopprijs
tot de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), te weten € 325.000,--.

Omdat dit woningprobleem een landelijk probleem is, kunnen we de uitdagingen niet alleen in
Zutphen oplossen. We zullen dit in regionaal verband moeten bekijken en afstemmen.
We blijven voorstander van de starterslening waardoor een nieuwe woning voor meer jongeren
bereikbaar wordt en betaalbaar blijft. Daarnaast moeten starterswoningen beschikbaar blijven voor
starters. Landelijk is er een wetswijziging in aantocht (ten tijde van het schrijven van dit programma),
waarbij gemeenten in de toekomst een deel van de nieuwbouw koopwoningen mogen toewijzen aan
eigen inwoners. Wij vinden dat dit ook voor Zutphen moet gaan gelden.
Om de wooncrisis aan te pakken moet er sneller gebouwd worden. We zetten daarom in op meer
ruimte voor initiatiefnemers, het versnellen van procedures en nieuwe en innovatieve tijdelijke
woningen. We willen dat er zo snel mogelijk gebieden aangewezen worden waar gebouwd kan
worden, zodat de doorstroming weer op gang komt. Hierbij zetten wij in op differentiatie van
wijkopbouw, zodat we bouwen aan de Zutphense wooncarrière. De starters van vandaag zijn
namelijk de jonge gezinnen en doorstromers van morgen. Ook moeten we de senioren, die hun
eengezinswoning willen verruilen voor een kleinere woning, niet vergeten.
Elk nieuwbouwplan heeft impact op de leefomgeving. Daarom vinden wij het van belang dat
inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers zoveel mogelijk en vroegtijdig worden
betrokken bij deze plannen. Ook de woningcorporaties moeten vroegtijdig bij planontwikkeling
worden betrokken, zodat ook zij hun opgave in sociale sector goed kunnen realiseren.

Het CDA-ZW kiest voor:

- Investeren in duurzaamheid, kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid.
- Versnellen van procedures door te investeren in extra capaciteit binnen het gemeentelijk
apparaat.
- Het plaatsen van Tiny Houses.
- Onderzoeken, stimuleren en experimenteren met nieuwe woonvormen.
- Onderzoek transformatie kantoorgebouwen naar woningen.
- Koopwoningen beschikbaar maken voor eigen inwoners.
- Snel verder bouwen aan de Noordrand van de Hoven, om leefbaarheid te vergroten en
voorzieningen in stand te houden.

Zorg & Welzijn

Iedereen moet goed kunnen leven, wonen, werken en reizen in de gemeente Zutphen. Het liefstzonder drempelsin welke vorm dan ook, zodatbijvoorbeeldvoorzieningen voor iedereentoegankelijk zijn. En we willen participatie en een inclusieve samenleving bevorderen. Mensen willenverantwoordelijkheidnemen en zeggenschap houden over hun eigen situatie. Dat is echter niet vooriedereen weggelegd. Ook heeft niet iedereen een netwerk om-langdurig-op terug te vallen.CDAZutphen/Warnsveld vindt daarom dat weeen gemeente nodighebbendie stimuleert, actief is enverantwoordelijkheidneemt. Aanjagen, verbinden, ondersteunen, leren en uiteindelijk loslaten zijnde manieren waarop de gemeente de regierol invult.Dit geldt voor de gemeentelijke consulenten in de gesprekken met inwoners over zorg enondersteuning en voor de rol van de gemeente in de samenwerking met maatschappelijkeorganisaties. Want je staat namelijk samen sterker dan alleen.Mensen die langer thuis willen blijven wonen, ondanks hun ouderdom of beperking, kunnen dat inveel gevallen doen, omdat ze een beroep kunnen doenop huishoudelijke hulp. De afgelopen jaren isdeze huishoudelijke hulp op een andere manier georganiseerd. De komende jaren gaan we kritischkijken hoe dit uitpakt. Als het moet gaan we bijsturen. We gaan hiervoor ons oor te luisterenleggenbij onze inwoners.In Nederland hebben we te maken met een zogenaamde dubbele vergrijzing. Naast het aantrekkenvan jongeren en hier aandacht aan geven, willen we ook naar een seniorvriendelijke gemeente.Hierbij geeft de gemeente duidelijke en toegankelijke informatieaan senioren en communiceert methen op een klantvriendelijke manier, over alle onderwerpen die ouderen aangaan.Eenseniorvriendelijke gemeente neemt de wensen van ouderen, niet het budget, als uitgangspunt voorbeleid.

Het CDA Zutphen/Warnsveld kiest voor:

-Verantwoordelijkheid nemen voor kwetsbaren.

-Actief inspelen op hulpvragen.

-Resultaten meten op basis van tevredenheid.

-Experimenteren met innovatiebudgetten voor maatschappelijke organisaties.

-Monitoren inzet huishoudelijke hulp en indien nodig bijsturen in overleg met de inwoners.

- Goede communicatie vanuit de gemeente, zodat senioren de weg wordt gewezen in het doolhof van zorgvoorzieningen en mogelijkheden.

Veiligheid

De leefbaarheid in buurten wordt onder meer bepaald door het gevoel van veiligheid. Daarom zal de gemeente zeker meer moeten investeren in preventie. Inwoners moeten aan de voorkant al betrokken worden bij besluiten over leefbaarheid en de inrichting van hun directe woonomgeving.Voor inwoners moet de politie bereikbaar zijn. Wijkagenten hebben een belangrijke rol in signaleren van problemen in hun wijk. Wij vinden daarom het belangrijk dat inwoners hun wijkagent kennen.Dit door meer zichtbaarheid, niet alleen op social media, maar ook fysiek in de wijken.Ook moeten er voldoende BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) zijn. Dit betekent mogelijk uitbreiding van de huidige capaciteit, als dit voor het gevoel van onze inwoners van meerwaarde kan zijn. Veel overlast, zoals afval weggooien, fietsen op het voetpad, e.d., is met BOA’s te voorkomen of in elk geval te verminderen. Juist dit is prettig voor onze inwoners.​​​​​​

Het CDA Zutphen/Warnsveld kiest voor:

-Drugsenalcohol onder de jongeren fors verminderen door inzet preventie opscholen,verengingen, etc

-Inzetten op preventie van crimineel gedrag door schoolverzuim te voorkomen.

-Aandacht vooronderhoud en inrichting openbareruimte.-Inzetten op het vergroten van de zichtbaarheid van wijkagenten.

-Stimuleren van samenwerking tussenpolitie, scholen, inwoners en bijhorendemaatschappelijke organisaties.

-Voorkomen van radicaliseren, monitoren van racisme.

-Uitbreiden aantal BOA’s.

Economische ontwikkeling en arbeidsmarkt

Werken vormt de basis en een belangrijke vorm van participatie. Werken zorgt niet alleen vooreconomische zelfstandigheid, maar ook voor structuur en participatie. Dat laatste is belangrijk,omdat‘meedoen’meer zekerheid biedt. Het biedt meer zekerheid in het opbouwen van je leven.Datbetekent zeker zijn van een baan waarmee je vooruit kunt kijken, waarmee je meer financiëlestabiliteit hebt, waarmee je een huis kunt huren of kopen en een gezin kunnen stichten. CDA Zutphen/Warnsveld wil graag ‘arbeidscoaches’ faciliteren diejongeren en mensen met eenarbeidsbeperkingkunnen helpenbij het leren kennen van zichzelf, het ontdekken van hun talent enhet ontwikkelen van hun vaardigheden.Met een grotere zelfredzaamheid krijgen zij betere kansenop de reguliere arbeidsmarkt.Onze gemeente moet aantrekkelijk zijn voor bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisatiesuit verschillendeeconomische sectoren. Dat schept namelijk meer werkgelegenheid en zorgt vooreconomische spreiding. Een goed leefklimaat draagt daar ook aan bij: schoon, bereikbaar, veilig,groen en vooral voorzieningen op niveau

 

Het CDA Zutphen/Warnsveld kiest voor:

-Het vergroten van de maatschappelijke participatie van mensen met een arbeidsbeperkingen jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt door o.m. het inzetten vanarbeidscoaches.

-Inzet op herscholing enjobcoachingbij afstand tot de arbeidsmarkt.

-Extra inspanning voor jongeren tussen 16 en 25 jaar zonder startkwalificatie.

-Inzet op vrijwilligerswerk wanneer betaald werk niet mogelijk is

Duurzaamheid

Het is bij iedereen bekend: het klimaat verandert, de aarde warmt op.We krijgen steeds vaker te maken met hete droge periodes, maar ook met hevige regenval.We willen een leefbare, schone en groene wereld voor onze kinderen, kleinkinderen en de generaties daarna. Om dit te kunnenrealiserenis het belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagten kan bijdragenom deklimaatverandering tegen te gaan.We willen dat energiearmoede wordt teruggedrongen door het isoleren en verduurzamen van woningen. Verder kan afvalscheiding beter worden gestimuleerd. Uitgangspunt hierbij is een circulaire economie, waarbij we afval weer gebruiken als grondstof. We voorkomen hiermee verspilling van grondstoffen en daarmee de uitputting van de aarde.In de afgelopen jaren heeft het CDA Zutphen/Warnsveld zich sterk gemaakt voor het verkabelen,hoogspanningskabels onder de grond. In de komende jaren lijkt dit nu ook echt te gaan gebeuren.We zullen dit scherp in de gaten gaan houden.CDA Zutphen/Warnsveld Ziet duurzaamheid energietransitie als een kans om de verbinding te leggen tussen inwoners, ondernemers en overheid.

Het CDA Zutphen/Warnsveld Kiest voor:

-Het gemeentelijke klimaatbeleid samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners vormgeven.

-Meer zonnepanelen op daken mogelijk maken.

-De energietransitie moet haalbaar, betaalbaar en daardoor sociaal zijn.

-Stimuleren van betere afvalscheiding, waarbij we afval weer gebruiken als grondstof.-Goede ruimtelijke adaptatie bij nieuwe plannen in samenwerking met het waterschap.

-Energiebesparing Door Duurzame openbare verlichting (LED-lampen)

Gelre Ziekenhuis

Het is al geruime tijd onzeker of afdelingen in het ziekenhuis in Zutphen moeten sluiten. Nog steeds is niet uitgesloten dat de spoedeisende hulp of de intensive care in Zutphen verdwijnt.Voor Inwoners van Zutphen is het van groot belang dat de spoedeisende hulp in Zutphen blijft bestaan.Het CDA Zutphen/Warnsveld wil dan ook dat een volwaardig ziekenhuis met IC en SEH (eerste hulp)in Zutphen behouden blijft.Ziekenhuis en VVT instellingenmoetengoed samenwerken.Na een operatie in het ziekenhuis is goede verzorging in de thuissituatie ontzettend belangrijk, juist ook voor goed herstel. Een goede thuiszorg kan er ook voor zorgen dat de patiënt in goede gezondheid in het ziekenhuis komt en aan de operatie begint. Het CDA Zutphen/Warnsveld Vindt daarom goede samenwerking tussen 1e en 2e lijn ontzettend belangrijk. Laten we voorkomen dat we alleen focussen op de zorg in het ziekenhuis.Thuiszorg en huishoudelijke hulp zijn minstens zo belangrijk.

 

Het CDA Zutphen/Warnsveldkiest voor:

-Een volwaardig ziekenhuis met SEH en IC.

-Lobby in Den Haag voor meer stabiliteit in onze regio wat betreft het Gelre Ziekenhuis.

-Stimuleren samenwerking tussen 1e en 2e lijns-zorg.

Armoedebestrijding

Armoede is geldgebrek. Wie arm is, heeft te weinig geld om een leven te leiden dat we met z’n allen minimaal aanvaardbaar vinden. Naar de dokter kunnen gaan als je ziek bent,je rekeningen kunnen betalen en je kinderen een extraatje gunnen. Overleven met te weinig geld heeft grote gevolgen voor veel aspecten van het leveren kan resulteren in sociale uitsluiting.In de afgelopen twee jaar is mede vanwege het coronavirus het aantal mensen dat te maken heeft gekregen met ernstige geldproblemen helaas gegroeid.Het CDA Zutphen/Warnsveld vindt dat ieder kind in onze gemeente volwaardig mee moet kunnen doen, ongeacht de financiële situatie van het gezin. Kinderen latenopgroeien in armoede is een verspilling van talent.Om armoede tegen te gaan moet de gemeente samenwerken met maatschappelijke organisaties en daadwerkelijk het gesprek aangaan met de mensen die het betreft.

 

Het CDA Zutphen/Warnsveld kiest voor:

-Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de kans geven om mee te doen in de maatschappij.

-Het betrekken van kinderen bij het vormgeven van voorzieningen, omdat kinderen die in armoedeo pgroeien zelf heel goed weten wat zij nodig hebben om kansrijk op te kunnen groeien.

Mensen centraal

Inwoners van de gemeente Zutphen moeten kunnen volgen en begrijpen wat onze gemeente doeten hoe de gemeente haar beleid uitvoert. Dit houdt in dat de communicatie vanuit de gemeente voor iedereen toegankelijk moet zijn, voor allerlei doelgroepen. Daarbij is persoonlijke aandacht van groot belang. De uitvoering van zorg en ondersteuning moet bijvoorbeeld niet vastlopen op bureaucratie zoals procedures, protocollen en ingewikkelde administratie.Menselijk contact helpt daarnaast om eenzaamheid te verkleinen. Het kan onderling begrip en solidariteit vergroten en helpt bij waardig ouder worden. Het CDA Zutphen/Warnsveld is van mening dat wanneer we omzien naar elkaar we samen de cohesie in onze gemeente verstevigen.

 

Het CDA Zutphen/Warnsveld kiest voor:

-Het stimuleren van onafhankelijke cliëntondersteuning bij keukentafelgesprekken.

-Gesprekkenaangaan met ouderenorganisaties, zodat ouderen de vrijwilligers-en welzijnsorganisaties weten te vinden en andersom.-De gemeente faciliteert een formulierenbrigade o.i.d. die inwoners kan helpen bij het indienen van bijvoorbeeld subsidieaanvragen of uitkeringen.-Mogelijkheden benutten om laaggeletterdheid aan te pakken.

Kunst & Cultuur

Kunst en cultuur geven kleur aan de samenleving.Het CDA Zutphen/Warnsveld wil dat iedereen in onze gemeente kennis kan maken met kunst en cultuur. Het stimuleert talent, creativiteit en sociale binding. Scholen bezoeken het theater, schoolprojecten sluiten aan bij exposities in musea en thema's van de bibliotheek. Cultuur moet bij onze inwoners passen, maar het aanbod mag ook uitdagen, prikkelen en ons versteld laten staan!Daarom zal het CDA Zutphen/Warnsveld het initiatief Huis van de stad van theater Hanzehof,Graafschap Bibliotheek en Muzehof Ondersteunen.Deze drie organisaties zijn dit project gestart vanuit het verlangen om kunst, cultuur en maatschappelijke belangen eenvoudiger te delen met de inwoners. Het resultaat is één centraal punt waar alle inwoners gebruik van kunnen maken.Overigens Realiseren we ons dat het theater Hanzehof een gevoelig onderwerp is, zeker wanneer het gaat om het financieren van het gebouw.Daarnaast moeten andere culturele basisinstellingen, zoals Luxor en Dat Bolwerck, blijven bestaan. CDA Zutphen/Warnsveld gaat voor levendig erfgoed.Culturele voorzieningen maken een gemeente aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven en functioneren als aanjagers van de lokale economie. Kunst en cultuur stimuleert niet alleen toeristen om te komen, maar maakt het versterkt ook de onderlinge betrokkenheid bij de inwoners.

Het CDA Zutphen/Warnsveld kiest voor:

-Theater blijft,mits het project Huis van de stad de komende jaren goed verloopt.

-Initiatieven ondersteunen die een positieve invloed hebben op het imago van de gemeente.

Buurthuizen

Buurthuizen zijn allang niet meer alleen de traditionele gemeenschapshuizen van vroeger.Buurthuizen zijn inmiddels een onderdeel van de sociale infrastructuur en als zodanig belangrijk voor de leefbaarheid en de sociale samenhang in een wijk.Zeker nu bewoners steeds meer zelf doen,ontstaan er nieuwe ontmoetingsplekken.Het buurthuis is vaak ook een plek waar zorgbehoevenden zich geen patiënt meer voelen. Ze vinden er zorg, omzien naar elkaar, in hun eigen buurt, met de mensen die ze vaak al tientallen jaren kennen. Verder heeft een buurthuis ook een signaleringsfunctie. De vrijwilliger achter de bar kan misschien het eenzame gevoel bij een inwonerwegnemenenkan hem of haar in contact brengen met professionele zorg waarmee het buurthuis samenwerkt.

Het CDA Zutphen/Warnsveldkiest voor:

-Meer geld naar de buurthuizen( De Hoven, De Uitwijk, ’t Warnshuus).

-Zoeken naar nieuwe vormen waarbij het buurthuis ook echt weer het huis van de buurt wordt.

-Inzetten op goede ondersteuning van vrijwilligers.

-Stimuleren van samenwerking tussen zorgpartijen en buurthuizen.

Sport

Waar schoolkeuze vaak plaatsvindt op basis van identiteit, biedt sport juist de mogelijkheid in aanraking te komen met andere achtergronden, culturen en leeftijden.Het kan de verbinding leggentussen jong en oud.Sport zorgt ertevensvoor dat we gezond zijn en gezond blijven.Investeren in sport loont!

Het CDA Zutphen/Warnsveldkiest voor:

- Verenigingen ondersteunen bij het organiseren vantoernooien voorbasisschoolleerlingen,zoals voetbal-, basketbal- en handbaltoernooien.

Jongerencentrum

Een jongerencentrum is eigenlijk een specifieke vorm van een buurthuis.Het biedt jongeren een aantrekkelijke ruimte, voor ontmoeting en ontspanning, talentontwikkeling en zelfs laagdrempelige hulpverlening.CDA Zutphen/Warnsveld wil graag dat de gemeente hierin investeert.Ook al klinkt het cliché:Jongeren zijn namelijk de toekomst, zij moeten zich kunnen ontwikkelen in een prettige en veilige omgeving.

 

Het CDA Zutphen/Warnsveld kiest voor: 

-Het ontwikkelen van een visie op jongerencentra, samen met jongeren.

-Een plek waar jongeren samen kunnen komen elkaar te ontmoeten,bijles te kunnen volgen,gesprekken aan te kunnen gaan met een jongerenwerker of jongerencoach.
-Samenwerking stimuleren tussen diverse maatschappelijke organisaties(zoals Perspectief, Halt,politie en gemeente), zodat zij op een eenvoudige en eenduidige wijze het gesprek aan kunnen gaan met de jongeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.