23 maart 2024

Voorzitter Jean Wiertz: "Bouwen aan een nieuw CDA"

Op het congres is Jean Wiertz aangesteld als onze nieuwe partijvoorzitter. Met onze vaste waarden wil hij de nieuwe energie in het CDA omzetten naar daadkracht. 

Samen met de vereniging, de afdelingen en de leden wil hij bouwen aan een partij die midden tussen de mensen staat en bouwt aan een fatsoenlijk land.

Speech Jean Wiertz op partijcongres 23 maart 2024

Beste CDA-vrienden,

Heel veel dank voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben uitgesproken. Ook veel dank aan het bestuur en aan de verenigingsraad voor de unanieme voordracht. Ik neem met veel plezier en enthousiasme deze taak op mij. Het voelt als een grote eer en tegelijkertijd ook als een enorme verantwoordelijkheid.

Er is weer veel nieuwe energie in de partij. We hebben net Mirjam horen zeggen dat de commissie Sterk dat ook duidelijk ziet. Ook vandaag bij dit drukbezochte partijcongres is dat voelbaar. We hebben mét elkaar weer een mooi fundament waarop we kunnen bouwen. Een fundament van rust, eenheid en enthousiasme.

De commissie Sterk deelt met ons niet alleen haar bevindingen, maar geeft ons ook 10 heldere en positief geformuleerde adviezen. En meer dan dat: we krijgen vanuit de commissie ook heel concrete aanbevelingen. Op alle punten kan ik daar van harte achter staan. Dat rapport zal voor ons de leidraad worden naar het nieuwe CDA.

En laten we ook eerlijk zijn, er is nog veel werk te doen. We hebben lastige jaren achter de rug, jaren waarin zaken zijn gebeurd die we maar moeilijk aan elkaar kunnen uitleggen. We zijn soms slordig met elkaar omgegaan en we zijn, denk ik, op sommige momenten onszelf en elkaar kwijtgeraakt. Dan kunnen mensen zich soms niet gezien, niet gewaardeerd of erger nog zich verloren gaan voelen. Dan verlies je elkaar uit het oog, soms zelfs letterlijk.

Maar ons christendemocratisch verhaal heeft nooit ter discussie gestaan. Wij voelen ons, zoals wij hier bijeen zijn, allemaal sterk verbonden met onze waarden. Wij hebben een beeld van hoe de samenleving eruit zou kunnen zien en welke waarden daarvoor bepalend zijn. Dát ideaal heeft ons bij elkaar gehouden. Zoals in het rapport ‘Zij aan Zij’ van enkele jaren geleden staat omschreven: Alleen in gezamenlijkheid vinden wij betekenis, wij willen sámen leven en sámen onze wereld vormgeven. Dat betekent dus: samenwerken, zorgzaamheid voor elkaar en zeker voor de zwaksten in de maatschappij. En vooral ook: je persoonlijke verantwoordelijkheid nemen. Want waarden krijgen pas betekenis als je ze omzet in daden. Acties laten zien wat je waarden zijn. Of om het met Mattheus te zeggen: Aan de vruchten herkent men de boom. Die waarden zitten ook diep in mij.

Ik ben geboren in Zuid-Limburg, een deel van Nederland waar de Rijnlandse mentaliteit in alle delen van de samenleving aanwezig is. Ik ben van jongs af aan opgegroeid met een stevig gemeenschapsgevoel, met dorpsfeesten, carnaval en talloze actieve lokale verenigingen. Met sterke familie- en vriendschapsbanden en met gevoel voor tradities. Met sociale verantwoordelijkheid, die zich liet zien in zorg voor elkaar en in de energie van vele vrijwilligers. Deze mentaliteit en dus de CDA-waarden zijn me met de paplepel ingegoten.

Op mijn 23ste ben ik verhuisd naar Rotterdam en ik heb lang in die prachtige stad mogen wonen. Rotterdam, de stad van ‘Niet lullen, maar poetsen’, de stad van aanpakken, en ook de stad van Ruud Lubbers, die in 1982 minister-president werd. Hij liet op landelijk niveau zien hoe je de CDA-waarden kunt combineren met een mentaliteit van aanpakken. En wat ik destijds Ruud Lubbers landelijk zag doen, zag ik op lokaal niveau terug bij de nieuwe generatie CDA-ers die op een nuchtere manier en met lef alle uitdagingen oppakten. Daarbij steeds de samenwerking zoekend met aandacht voor de meest kwetsbaren in de samenleving, ook in een tijd van bezuinigingen en economische hervormingen. Ik hád en héb daar grote bewondering voor.

Rotterdam is ook de stad van Henri Bontenbal, ook een vertegenwoordiger van de nieuwe generatie CDA-ers. Ook bij hem en de huidige CDA-fractie zie ik die nuchtere, pragmatische aanpak terug en het vermogen om binnen en buiten de partij te verbinden. De fractie speelt niet op de man en communiceert helder en authentiek. Zij werken doelgericht op een realistische manier vanuit onze CDA-waarden. "Kleine mensen praten over mensen, grote mensen praten over ideeën”, zo zei Roosevelt eens. Wij moeten niet over ménsen praten, maar praten over wat ons drijft. Ik geloof in de manier waarop het bij de huidige fractie niet om henzelf gaat maar om hun ideeën.

Inmiddels woon ik in ‘s-Hertogenbosch, de stad waarin de Brabantse cultuur op en top zichtbaar en voelbaar is. Ook in Den Bosch hebben gerenommeerde CDA-ers gebouwd aan onze samenleving. Ik denk bijvoorbeeld aan de onlangs overleden Dries van Agt, die in Brabant Commissaris van de Koningin was. Voor Van Agt was dat niet alleen een ambtelijke functie maar hij straalde ook warmte, gemeenschapszin, liefde voor het land en een inclusieve benadering van bestuur uit, allemaal kenmerken die diepgeworteld zijn in de waarden van ons CDA.

Ook in Den Bosch zie ik dat een nieuwe generatie CDA-ers is opgestaan. Mensen die staan op de schouders van de reuzen van onze traditie en die hier op een moderne en frisse manier invulling aan geven. Niet alleen de Bossche CDA-fractie maar ook de wethouder belichamen werkelijk alle kwaliteiten die resoneren met ons christendemocratisch verhaal: hartelijkheid, een diep geworteld gevoel voor gemeenschapszin en onmiskenbare aandacht voor de zwakkeren in onze samenleving.

Zo werken dagelijks in heel het land honderden CDA-ers in gemeenteraden, als wethouder in de colleges of op andere posities in het provinciale bestuur of in de waterschappen. Ik geloof in de kracht van lokale gemeenschappen en in de kracht van het lokale bestuur. Ik geloof in al die mensen die zich dagdagelijks inzetten voor een samenleving op basis van onze waarden van solidariteit, duurzaamheid en gemeenschapszin. Dát zijn de mensen die niet alleen de kracht van onze partij zijn, maar ook van ons land. Dáárom doet het CDA ertoe.

In deze tijd waarin de tegenstellingen alsmaar groter lijken te worden, waar het helemaal niet meer zo vanzelfsprekend is dat je mag zijn wie je bent; in een tijd waarin mensen steeds meer handelen vanuit eigen individueel belang, is een stabiele, eerlijke en degelijke partij meer dan ooit nodig. Populisten hebben we tegenwoordig al genoeg. En we hebben ook genoeg mensen die wél de problemen benoemen, maar die geen verantwoordelijkheid nemen voor de oplossingen. Wij bieden daarentegen een fatsoenlijk alternatief. Wij zijn de partij die kiest voor een hoopvolle politiek, voor vaste waarden en nieuwe ideeën.

De adviezen van de commissie Sterk wijzen ons de weg in wat we te doen hebben: doorbouwen op het mooie fundament dat er ligt. Nieuwe energie omzetten in nieuwe daadkracht. Onze christendemocratische waarden niet alleen vertalen naar de politiek maar ook naar onszelf.

Namens de gehele partij, veel dank aan jou en je commissie, Mirjam, voor het werk van de afgelopen maanden. Wij zullen er ons voordeel mee doen.

Beste vrienden, in onze partij moeten we weer gaan investeren in relaties. Ik zie dat als een taak voor mij en voor ons allen. Laten we elkaar weer zien en vasthouden. We zijn tenslotte één CDA-familie. ‘We horen bij elkaar’, met deze leus zijn we eens bij elkaar gebracht. Als we daaraan vasthouden komen onze ideeën weer tot zijn recht. Ik zie het als míjń en ónze taak om de verbindingen te herstellen. De verbinding tussen de lokale afdelingen en Den Haag en de verbinding met onze achterban. En dat gaat lukken. Ik voel een enorme positiviteit binnen onze partij, een enorme drive om vooruit te gaan. Een elan om met elkaar aan de slag te gaan om te werken aan een samenleving waarin mensen in staat worden gesteld om op te staan en hun verantwoordelijkheid te nemen.

We gaan dat met elkaar doen. Met onze lokale afdelingen en fracties, met al onze hardwerkende raadsleden en wethouders, met onze senatoren, onze Europarlementariërs, onze waterschappers, onze gedeputeerden, onze statenleden, onze bewindspersonen, onze vele netwerken en niet in de laatste plaats met al onze leden. Ik ben trots op al die individuele mensen die vrijwillig steeds klaarstaan om onze partij daadwerkelijk handen en voeten te geven.

Ik ben blij dat we dit karwei mogen gaan aansturen met een enthousiast landelijk bestuur. Zij hebben de afgelopen maanden veel extra uren besteed aan het leiden van onze partij. Heel veel dank hiervoor.

Vooral Mark Buck heeft in zijn rol als waarnemend voorzitter enorm veel werk verricht. Mark, namens iedereen hier aanwezig, wil ik jou ontzettend bedanken voor jouw tomeloze inzet als waarnemend voorzitter. Ik ben natuurlijk ontzettend blij dat je bij ons blijft als vicevoorzitter.

Beste mensen, ik ben zeer gemotiveerd om vóór en mét jullie aan de slag te gaan en met elkaar te bouwen aan ons land en aan het nieuwe CDA. De eerste concrete acties zullen snel zichtbaar worden. Samen met de Bestuurdersvereniging gaan we overal in het land, in alle regio’s, bijeenkomsten organiseren met workshops, inspiratie en vooral ook tijd voor ontmoeting. Dat worden vijf grote fysieke bijeenkomsten. Een eerste stap waarin we samen op weg gaan naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2026.

We gaan bouwen aan een partij die midden in de samenleving staat. Midden tussen de mensen. Midden in iedere stad en elk dorp. We gaan bouwen aan een fatsoenlijk Nederland!

Ik dank jullie wel!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.