14 december 2019

Kamervragen over A79 bij Vroenhof/Goudenrood

Afgelopen week hebben CDA kamerleden Wytske Postma (CDA woordvoerder infrastructuur) en Martijn van Helvert (ons CDA kamerlid in Regio Zuid-Limburg), op verzoek van CDA Valkenburg aan de Geul, kamervragen gesteld aan minister Cora van Nieuwenhuizen, minister van infrastructuur en waterstaat. Sinds 1991 vragen de inwoners van “Het Goudenrood” al om geluidswerende maatregelen i.v.m. geluidsoverlast van de A79 in hun achtertuin. Bijna 30 jaar na de eerste stappen van de werkgroep uit Houthem-Sint Gerlach om voor geluidswering te strijden, wordt het tijd dat er echt concrete actie komt.

Eerder pleite CDA gedeputeerde Hubert Mackus al voor een snellere realisatie van het aanbrengen van een ZOAB wegdek, waardoor sprake zal zijn van geluidsvermindering. Recent is daar nog een opmerkelijke tijdelijke snelheidsverlaging op de A79 aan toegevoegd, dit i.h.k.v. “veiligheid” van het wegdek. De gesprekken tussen de initiatiefnemers van “Wij zijn Houthem-St.Gerlach” en vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland lijken een positief resultaat te gaan opleveren. CDA Valkenburg aan de Geul probeert met het gebruik maken van het provinciaal en landelijk (politiek) netwerk deze positieve ontwikkeling te versterken.

Initiatieven CDA Valkenburg aan de Geul

In het bericht van 22 januari 2018 van TV Valkenburg werd vermeld dat het vorige college tegenstander was van geluidsschermen, sterker nog dat het college aan Rijkswaterstaat heeft geadviseerd dat inwoners het moesten oplossen met gevelisolatie. Het CDA heeft daarom gemeend dit thema te moeten opnemen in haar verkiezingsprogramma. Zeker na zoveel jaar vindt het CDA dat inwoners recht hebben op een passende oplossing voor de overlast.  Na de verkiezingen heeft CDA in de nieuwe coalitie, in goed overleg met de coalitiepartners, gezorgd voor een andere zienswijze. Inmiddels heeft het college, bij monde van wethouder Remy Meijers, gezorgd dat Rijkswaterstaat is geïnformeerd over de positieve grondhouding van de gemeente Valkenburg aan de Geul  ten opzichte van het plaatsen van geluidsschermen in “het Goudenrood” en bij het viaduct bij “Vroenhof”.

Deze nieuwe stand van zake heeft ertoe geleid dat Rijkswaterstaat Zuid-Nederland heeft aangegeven aan zowel wethouder Meijers als in gesprekken met “Wij Houthem-St.Gerlach” dat de geluidsschermen er zeer mogelijk toch gaan komen. In verband met aangescherpte regelgeving valt de overlast in ieder geval binnen de kaders van het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) van Rijkswaterstaat. Het programma is bedoeld om de leefbaarheid te vergroten bij mensen/woningen die overmatig overlast hebben van het geluid afkomstig van rijkswegen. Als er geen actie wordt ondernomen bestaat het risico dat deze situatie wederom “aan de kant wordt geschoven”. Het CDA zal zich blijven inspannen om dit dossier onder de aandacht te blijven brengen. Uiteraard staan de inspanningen van het CDA in geen verhouding met het jarenlange doorzettingsvermogen van dit inwonersinitiatief vanuit het kernoverleg “Wij Houthem-St.Gerlach”.

Bezoek CDA Tweede Kamerlid Martijn van Helvert

Op zaterdag 2 februari heeft Martijn van Helvert, op uitnodiging van CDA Valkenburg aan de Geul, de wijk  “het Goudenrood” in Houthem bezocht. Het CDA  en een afvaardiging van PGP Valkenburg waren daar destijds ook bij aanwezig. Hij heeft daar met diverse inwoners zelf gesproken over hun zorgen en de last die zij ervaren van het geluid afkomstig van de A79. Martijn van Helvert heeft destijds aangegeven zich hard te zullen maken in Den Haag voor een positieve beïnvloeding van de plannen ten gunste van de wensen van de inwoners van Houthem. Hij heeft tijdens zijn bezoek ook een petitie, die door de wijk reeds in 1991 was aangeboden aan lokaal en provinciaal bestuur, in ontvangst genomen. Martijn van Helvert heeft in aanloop naar het stellen van de kamervragen deze “historische” petitie aan de Minister aangeboden.

Noodzaak stellen kamervragen

Ondanks zeer voorzichtige positieve stappen aan Rijkswaterstaat zijde is i.o.m. Martijn van Helvert toch besloten om kamervragen te stellen. Daarnaast bieden diverse vertragingen van grote projecten i.h.k.v. de stikstof- en PFAS discussie openingen/mogelijkheden om onderhoud en geluidswerende maatregelen eerder te laten uitvoeren.

Ondanks dat het geen onwil is van Rijkswaterstaat (RWS) zijn de voorgenomen projecten steeds verschoven. De vragen aan de minister zijn bedoeld om nu maar eens helder te laten worden waarom het zolang moet duren voordat de passende maatregelen getroffen worden om de ontzettende geluidsoverlast voor de inwoners van “het Goudenrood” en “Vroenhof” te minimaliseren. De vragen zijn in goed overleg met de werkgroep “Goudenrood” van kernoverleg “Wij Houthem-St.Gerlach” gesteld. Bij het stellen van de vragen is rekening gehouden met de positieve ontwikkelingen met betrekking tot de ophanden zijnde oplossing en het willen behouden van de goede relatie met Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, zowel vanuit de werkgroep als met wethouder Remy Meijers, verantwoordelijk wethouder voor dit dossier.

Politieke steun

Om de kamervragen kracht bij te zetten heeft CDA Valkenburg aan de Geul in de voorbereiding contact gehad met gedeputeerde Hubert Mackus. Hij zegde toe om Rijksaterstaat te blijven herinneren aan het belang van een goed onderhouden ZOAB-wegdek. Uiteraard in het belang van de inwoners, maar zeker ook vanuit het belang dat Maastricht en Heerlen (via Valkenburg aan de Geul) een goede verbinding verdienen.

Daarnaast heeft CDA Valkenburg aan de Geul meerdere gesprekken gevoerd met Tweede Kamerlid Martijn van Helvert over dit thema. Martijn van Helvert heeft zich bereid verklaard om kamervragen aan minister Cora van Nieuwenhuizen te stellen over deze langslepende kwestie. Dit heeft hij gezamenlijk gedaan met CDA collega Tweede Kamerlid Wytske Postma, die vanuit de CDA Tweede Kamerfractie o.a. de woordvoerder is op het thema infrastructuur.

Op verzoek van CDA Valkenburg aan de Geul hebben de lokale fracties van PGP en VVD hun eigen “Haagse” netwerk benaderd om steun voor de vragen (en suggesties)  aan de minister te vergaren. PvdA Tweede kamerlid Gijs van Dijk (woordvoerder infrastructuur) heeft inmiddels steun toegezegd en aangegeven zich te zullen aansluiten en zal met Van Helvert en Postma meepraten over dit dossier na de beantwoording van de vragen door de minister. De verwachting is dat VVD Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (woordvoerder infrastructuur) dit ook zal doen. Belangrijk om zowel een coalitiepartner als een oppositiepartij als medestander te hebben.

De kamervragen zijn te benaderen via:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z25013&did=2019D51499

 

foto: TV Valkenburg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.