02 februari 2024

Een woonvisie maken we samen!

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen goed kan wonen in Land van Cuijk? Welke typen woningen zijn er nodig? Hoe kunnen oudere inwoners prettig in hun buurt of dorp blijven wonen, ook als zij ondersteuning nodig hebben? Dan zijn vragen die beantwoord worden in de Woonvisie Land van Cuijk. Na een uitgebreid participatieproces met betrokken stakeholders is de visie vormgegeven. Deze wordt in april ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

De prioriteit van de nieuwe woon(zorg)visie is om voldoende woningaanbod te creëren voor woningzoekenden in de gemeente. De ambitie van de gemeente is om 5.700 woningen te bouwen in de periode tot en met 2040. Er is vooral behoefte aan meer betaalbare huur- en koopwoningen. Bijvoorbeeld voor jongeren die een start willen maken op de woningmarkt en voor wie het huidige woningaanbod (financieel) niet haalbaar is.

Ook betaalbare woningen zijn van groot belang om kwetsbare huishoudens of mensen met een zorgvraag te kunnen huisvesten. Zij zullen in de toekomst steeds vaker langer en zelfstandig moeten wonen, bijvoorbeeld in de sociale huur. De woonzorgvisie vormt dan ook de basis voor de prestatieafspraken met onze woningcorporaties, Mooiland en Wonen Vierlingsbeek: “Corporaties hebben in de komende jaren een stevige opgave om duurzame, betaalbare sociale huurwoningen te realiseren. Daarvoor is een constructieve samenwerking met de gemeente erg belangrijk. Met de woonvisie en de recent ondertekende prestatieafspraken is daarvoor een goede basis gelegd. We gaan voortvarend aan de slag met de realisatie van onze ambities”, aldus Bert Linskens, gebiedsregisseur bij Mooiland.

Wethouder Bouke de Bruin-van Vught: “Wonen is één van de belangrijkste opgaven die we als gemeente hebben. Nu, maar ook zeker in de toekomst is het belangrijk dat onze inwoners hier een (t)huis hebben of vinden dat bij ze past. Daarom gaan we in ál onze kernen huizen bouwen.” 

Nu, maar ook zeker in de toekomst is het belangrijk dat onze inwoners hier een (t)huis hebben of vinden dat bij ze past. Daarom gaan we in ál onze kernen huizen bouwen. - Bouke de Bruin.

Wat ook een belangrijke rol speelt is de vergrijzing binnen de gemeente. Het percentage inwoners dat ouder is dan 75 jaar ligt in 2040 op 18%. Hier ligt een opgave om meer passende woonvormen voor deze doelgroep te zorgen. Op die manier kunnen senioren op een comfortabele manier (zelfstandig) blijven wonen, ontstaat er doorstroming en komen er dus weer woningen voor andere doelgroepen op de woningmarkt beschikbaar. De toekomst van het buitengebied speelt ook een belangrijke rol. Woningen bouwen kan, binnen de provinciale kaders, een middel zijn om de transities in deze sector mogelijk te maken.

Wethouder Bouke de Bruin-van Vught: “In april wordt de woonvisie en het uitvoeringsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Dan hebben we bijna een jaar lang intensief met onze partners en stakeholders nagedacht over hoe wonen in Land van Cuijk eruit zou moeten zien. Alle input en ideeën die we hebben verzameld hebben enorm geholpen om de behoeften van onze inwoners goed in kaart te brengen. Een visie maken we samen, en ik ben dan ook enorm trots op het resultaat. ”

 

(C) Kliknieuws - De Maasdriehoek

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.