28 januari 2024

Jongeren maken meer kans op een woning

Op 25 januari heeft de gemeente Land van Cuijk samen met woningcorporaties Mooiland, Wonen Vierlingsbeek, stichting huurdersplatform Land van Cuijk en huurderspanel Vierlingsbeek de prestatieafspraken voor komend jaar ondertekend. De belangrijkste (nieuwe) afspraken zijn:

We zorgen ervoor dat jongeren een grotere kans maken op huisvesting.
Door een deel van de vrijkomende woningen niet volgens het wachttijdensysteem te verdelen, maar te verloten neemt de kans dat jongeren een woning krijgen verhoudingsgewijs toe. Wonen Vierlingsbeek zal maximaal 10% van de vrijkomende woningen op deze manier aan jongeren toewijzen. Mooiland gaat na of het lotingsaandeel in het nieuwe woningvindsysteem Thuispoort (voorjaar 2024) verhoogd kan worden naar 30%.

In 2024 en volgende jaren werken we hard aan de bouw van 231 nieuwe woningen
Afgesproken is om 1.200 woningen te bouwen tot 2030. De productie hiervan komt goed op gang. In 2022 en 2023 zijn er 156 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd en in 2024 gaan we aan de slag met 231 woningen.

We stimuleren woningsplitsing
In 2023 zijn de mogelijkheden voor (pre)mantelzorg woningen en generatiewoningen uitgebreid. In 2024 volgen extra vormen van woningsplitsing zoals friendscontracten.

We verbeteren de leefbaarheid
In de wijk Bakelgeert-Noord gaan we samen met Mooiland door om met gerichte activiteiten en budgetten de leefbaarheid en veerkracht in de wijk te verbeteren.

In 2024 gaan we aan de slag met paradijsvogelwoningen. Dit zijn veilige prikkelarme woningen voor een kleine groep inwoners binnen de gemeente Land van Cuijk met gedragsproblemen waarvoor dit een goede voorziening is.

We gaan aan de slag met collectieve warmte-oplossingen
In de kernen Escharen, Maashees, Beugen en Vierlingsbeek zijn de mogelijkheden voor het gebruikend van (collectieve) andere warmte-oplossingen onderzocht. Op basis van deze dorpen wordt een ontwerp gemaakt die het proces in andere kernen en wijken zal steunen en versnellen.

Wethouder Bouke de Bruin-van Vught: “Met deze nieuwe prestatieafspraken zorgen we samen voor meer woningen die geschikt zijn voor verschillende (specifieke) doelgroepen. Ook jongeren krijgen meer kans op een woning. Dit zorgt voor betere doorstroming op de woningmarkt. Door het bundelen van onze krachten hopen we dat meer inwoners van Land van Cuijk sneller een geschikte woning vinden’’.

Ook jongeren krijgen meer kans op een woning. Dit zorgt voor betere doorstroming op de woningmarkt. - Bouke de Bruin

Carly Jansen, directeur-bestuurder, Mooiland: “Ik ben er trots op dat we samen dit mooie pakket aan afspraken hebben neergezet. We gaan aan de slag om meer jongeren in Land van Cuijk aan een woning te helpen. Ook bouwen we veel nieuwe woningen en daarmee bevorderen we de doorstroming. Naast nieuwbouw renoveren we van 2023 – 2024 ruim 1800 woningen in Land Van Cuijk. Samen zetten we onze schouders eronder!”

Joke Abbring, directeur-bestuurder, Wonen Vierlingsbeek: “Om ervoor te zorgen dat iedereen in Land van Cuijk passend kan wonen zijn er meer goede en betaalbare (sociale) huurwoningen nodig. We hebben met elkaar een stevige ambitie benoemd waar we samen onze schouders onderzetten. Deze nieuwe prestatieafspraken maken het mogelijk!

Op de foto: Wethouder Bouke de Bruin-van Vught, Ingrid Reijnders (Huurderspanel Vierlingsbeek), wethouder Willy Hendriks-van Haren, Gerto Reijnders (Huurdersplatform Land van Cuijk), Carly Jansen (Mooiland), Joke Abbring (Wonen Vierlingsbeek), Luc van Dreumel (Huurdersplatform Land van Cuijk) Bert Linskens (Mooiland).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.