05 oktober 2023

Meerderheid gemeenteraad voor inkomensafhankelijke huishoudelijke hulp

De gemeenteraad Land van Cuijk vergaderde maandag over een nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning. Het voorstel richtte zich met name op het inkomensafhankelijk maken van huishoudelijke hulp. 

Het college wil met dit voorstel de enorme druk op de uitvoering van de WMO terugdringen. Door het wegvallen van de inkomenstoets zijn er 40% meer aanvragen voor huishoudelijke hulp gekomen, met alle problemen van dien. In het raadsvoorstel is uitgegaan van een op de persoon gerichte beoordeling van de financiële zelfredzaamheid wanneer er sprake is van een gezinsinkomen hoger dan 185% van het sociaal minimum.
Met dit voorstel wordt vooruit gelopen op landelijke wetgeving, die pas over enkele jaren wordt ingevoerd. Aangezien die nieuwe wet er nog niet is, betekent dit dat de nieuwe gemeentelijke verordening formeel in strijd is met de geldende regelgeving.

Dit leidde in de raad maar ook binnen de fractie van het CDA tot verdeeldheid. Weliswaar was er raadsbrede steun voor het doel dat wordt nagestreefd, namelijk inkomensafhankelijke huishoudelijke hulp, maar was er ook weerstand tegen een regeling die in strijd is met de wet. Ook de CDA-fractie will dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en dat de huishoudelijke hulp dáár terecht komt waar het ook hoort. Maar de strijdigheid met de wet leidde ook binnen het CDA tot verschillend stemgedrag.

Het amendement van PvdA/Groen Links om de inkomensgrens van 185% naar 200% te verhogen haalde het niet. Met het raadsvoorstel zelf werd wel ingestemd. 

Hoewel de discussies aanvankelijk pittig waren, kijkt het CDA met tevredenheid terug op het democratisch proces binnen de fractie, dat goed heeft gewerkt. En de raad? Die stelde uiteindelijk de nieuwe Verordening vast!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.