Bekijk het verkiezingsprogramma

Het verkiezingsprogramma 2022 - 2026

1. Woningbouw moet socialer

Het aantal woningzoekenden is groot op Texel.

Mensen blijven tot op steeds hogere leeftijd in hun eigen huis wonen, het aantal één persoons huishoudens neemt toe en we willen jongeren en personeel een dak boven hun hoofd kunnen bieden

 

Woningbouw wordt flexibel, de vorm is aan te passen naar de woon wensen van het moment en gezin samenstelling.

De woonwensen voor jong en oud worden gecombineerd en ook 1persoons huishoudens worden gecombineerd.  

We houden tevens rekening met de huidige en toekomstige werksituatie.

Nieuwbouw dient multifunctioneel te zijn.

We bouwen levensbestendig zodat alle woningen geschikt zijn voor zowel jong als oud.

Om eenzaamheid tegen te gaan zou het mogelijk moeten worden om met meerdere 1persoons huishoudens samen te wonen in één huis.

 

Het CDA stelt voor:

  1. De gemeente treedt op als ontwikkelaar van sociale woningbouw, Woontij als verhuurder.
  2. Starters worden in de gelegenheid gesteld om van de gemeente bouwgrond in erfpacht te verkrijgen met de mogelijkheid om het na een aantal jaren te kopen tegen reguliere grondprijs.
  3. De gemeente doet onderzoek naar de mogelijkheid van zelfbewoningsplicht bij koophuizen.

 

2. Een toegankelijk en goed werkend Gemeentehuis

Regels zijn nu eenmaal nodig om het samenleven op ons eiland voor iedereen leuk te houden. Maar regels hebben alleen zin als deze voor iedereen in dezelfde mate gelden en ze eenduidig en glashelder zijn.

En kunnen we als kleine gemeente met een klein gemeenteapparaat nog wel meekomen of zouden we toch meer moeten samenwerken en/of expertise inkopen bij andere overheden?

 

Het CDA stelt voor:

  1. Handhaving krijgt meer prioriteit in de gemeentelijke begroting. Het College legt een heldere verantwoording af over het functioneren, de werkwijze en de resultaten van het Team Vergunningen en Handhaving. De Gemeenteraad bepaalt de speerpunten van beleid.
  2. Ook bij de gedigitaliseerde gemeente moet een digibete inwoner terecht kunnen en informatie krijgen aan de balie.
  3. Wij willen meer kwaliteit inkopen, bijvoorbeeld bij de Noordkop op het gebied van ruimetelijke ordening en woningbouw.

 

3. Energie is van ons allemaal, Texels eigen energie

We streven naar een eigen energie voorziening waarin geen winstbejag word na gestreefd maar innovatie het uitgangspunt is.

 

Het CDA stelt voor:

  1. Wij willen geen statische energieprojecten die over 30 jaar worden afgeschreven, maar projecten waarbij het winstaandeel direct wordt benut aan innovatie op het moment dat er nieuwe technieken beschikbaar zijn.
  2. We streven naar een nieuwbouw met nul energie woningen en stimuleren de energiebesparing door bv isoleren, voor zowel eigen woning als huurwoning en ook bij bedrijven en vakantiewoningen.
  3. Initiatieven voor duurzame energie en energie opslag , die passen binnen de kernwaarden van Texel, zullen we stimuleren en ondersteunen.
  4. Alternatieve vormen van windenergie die niet strijdig zijn met de kernwaarden, willen wij mogelijk maken.

 

 

4. Kwaliteit in het bestuur

De gemeente moet zelf blijven doen waar ze goed in is en die diensten ook uitwisselen met andere gemeenten. CDA Texel blijft staan voor Texel als zelfstandige gemeente.

Waar mogelijk willen we investeren in de opleiding van lokale bestuurders.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.