09 juni 2017

CDA: trots en zuinig zijn op onze historische watertoren!

Op 8 juni is er een commissievergadering geweest. Op de agenda stond een belangrijk agendapunt: Watertorenplein. Lees hieronder wat het Jan Beelen van het CDA daarover inbracht:

Voorzitter,

Om te beginnen zou de CDA-fractie alle drie de architecten willen danken voor hun betrokkenheid en tomeloze inzet. Dit verdient groot respect. Alle plannen blinken uit in verfijndheid en ieder heeft zijn eigen ontwerpfilosofie toegepast. Wij hebben alle plannen serieus overwogen. Dit verdienen de architecten ook.

 In het coalitieakkoord is afgesproken dat we bewoners intensief meenemen in de heroverweging van het college. Het CDA is bij de bewonersbijeenkomsten geweest en wij kijken met tevredenheid hierop terug.

Er zijn kritische opmerkingen geplaatst over de puntentoedeling. Soms terecht, soms onterecht. Wij nemen kennis van de ambtelijke toetsing en de brieven van de architecten. Het CDA zal op basis van haar eigen visie en interpretatie tot een zelfstandige en onafhankelijke puntentoekenning komen. Onze onderbouwde visie zal in de raadsvergadering aan de orde komen, vanavond spreken wij nog geen voorkeur uit. Interpretatiekwesties gaan wij nu ook niet voorleggen aan het college of de commissie.

Voorzitter,

Het moge wel duidelijk zijn dat voor het CDA altijd voorop heeft gestaan dat deze watertoren gered moet worden. Op historisch erfgoed zijn wij namelijk zuinig. Helemaal op onze Zandvoortse watertoren: het staat immers symbool voor de wederopstanding na de alles vernietigende Tweede Wereldoorlog.

In de diverse vergaderingen heeft het CDA steeds benadrukt dat het erfgoedaspect zeer zwaar weegt. Het oordeel van de welstandscommissie is hierin leidend. Zandvoorters zijn terecht trots op hun erfgoed: de watertoren moet gerenoveerd worden. De Zandvoortse vlag dient weer trots te wapperen! Het CDA voelt zich gesterkt door de stichting ‘Ons Watertorenplein’ en de Facebookpagina: ‘Red de watertoren Zandvoort’. Bondgenoten met wie het CDA graag samen optrekt.

Voorzitter,

Niet alleen het redden én het respecteren van de watertoren is voor het CDA doorslaggevend. Er moet gebouwd worden voor Zandvoorters op een duurzame en toekomstgerichte wijze. In de visie van het CDA moet wonen op het watertorenplein óók bereikbaar en betaalbaar zijn voor Zandvoortse starters, ouderen en doorstromers met een middeninkomen. Er dient niet alleen voor ‘rijke yuppen’ gebouwd te worden maar voor de Zandvoorters! Het programmatisch aspect omvat meer dan het wonen alleen. Óók de invulling van het plein en de toren zelf speelt voor het CDA een doorslaggevende rol.  

 Voorzitter,

Tot slot wil het CDA opmerken dat de watertoren van ons allemaal is. Het is niet zonder reden een gemeentelijk monument. Dat was het vóór 2006 en ná 2006. Dat was vóór de verkoop en dus ná de verkoop. Dat weet iedereen.

Het CDA wil glashelder zijn naar alle architecten, de watertoren CV en het college: de gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente Zandvoort. Het is de gemeenteraad die bepaalt.

Voorzitter,

Wij danken het college, de ambtelijke organisatie, de betrokken omwonenden en uiteraard alle architecten voor hun betrokkenheid en inzet. Op 27 juni gaan wij een besluit nemen en maken wij onze voorkeur bekend.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.