31 oktober 2018

Algemene Beschouwingen: CDA wil dat er 630 woningen worden bijgebouwd

Op dinsdag 30 oktober werd tijdens de gemeenteraadsvergadering de begroting voor 2019 besproken. Tijdens de Algemene Beschouwingen vroeg het CDA aandacht voor gebouw De Krocht. Hieronder vindt u de gehele algemene beschouwingen:

 

Algemene beschouwingen CDA Zandvoort 2018

Voorzitter, college, leden van raad, toeschouwers en luisteraars thuis,

We zijn gestart met een nieuwe raadsperiode. Een periode waarin wij met elkaar een andere weg zijn ingeslagen. Het maken van een raadsbreed programma welke door bijna alle partijen wordt gesteund. Een periode waarin veel nieuwe raadsleden zijn ingestroomd en daarmee een nieuwe dynamiek neerzetten in de Zandvoortse politiek.

Wij zijn als gemeenteraad enthousiast gestart. Door de perikelen rondom het watertorenplein is er al snel een kink in de kabel gekomen. Dit heeft geleid tot het aftreden van wethouder Kuijpers. Een gemis voor de Zandvoortse gemeenschap en het college welke zijn kennis en ervaring nu moeten missen.

Het CDA Zandvoort heeft een wethouder mogen leveren aan dit college en wij zijn dan ook tevreden dat hij zich wederom kan inzetten voor ons mooie dorp. Met name de portefeuilles financiën, Zorg en Welzijn en Volkshuisvesting zijn in onze ogen dan in juiste handen bij wethouder Bluijs.

Terugkijkend naar de speerpunten uit het verkiezingsprogramma zien wij veel overeenkomsten met het raadsprogramma en het daaruit volgende uitvoeringsprogramma. Wij steunen dan ook het raadsprogramma en uitvoeringsprogramma, maar plaatsen ook een aantal kritische noten.

Ambitie, planning en voortgang
Wij zijn nu 10 maanden ambtelijk gefuseerd met Haarlem, veel gaat er goed maar het is nog wennen. Wij begrijpen dat als het om de uitvoering gaat, Zandvoorters meer willen zien.

Kijkend naar de begroting vinden wij dat de bestuursagenda steviger neergezet kan worden.

Wat gaan we de komende jaren doen? Hoe wordt de gemeenteraad hierin meegenomen? Kunnen wij bij de najaarsnota de actuele bestuursagenda zien met een doorkijk naar de komende jaren.

Graag worden wij meegenomen bij de eventueel te maken keuzes en prioriteitstelling, want met zoveel ambitie kan echt niet alles te gelijk.

Volkshuisvestelijke opgave.
CDA Zandvoort vindt het belangrijk dat er extra betaalbare woningen bij komen. Voor het CDA is dat niet alleen sociale woningbouw maar voor de verschillende doelgroepen belangrijk dat er betaalbare woningen komen.

Doelgroepen zoals de starters voor zowel in de goedkope huur als koop sector,  jonge gezinnen met een middeninkomen ( 1 1/2 modaal) die tussen wal een schip vallen, maar ook meer woningen geschikt voor ouderen waardoor we de doorstroming weer opgang brengen.

Afhankelijk van de vraag kan dat zowel in de huur als koop sector.

Dit vraagt om meer creativiteit, een gerichte aanpak en maatwerk. Dus niet nog meer rapporten schrijven, maar de handen uit de mouwen. Om dit alles te stimuleren vindt het CDA dat er in de Strategische Investeringsagenda een forse claim hiervoor kan worden neergelegd ( 1 a 2 miljoen euro) om onze wens van 630 woningen bij te bouwen om extra diepte investeringen vraagt.

Financiële positie Zandvoort
De financiële situatie is op orde maar in deze turbulente tijd ook wel een uitdaging om deze op orde te houden. De renteontwikkelingen op iets langere termijn, maar ook de projecten welke nu eens tot wasdom dienen te komen leggen een zwaar beslag op de capaciteit en het vermogen van de politiek om te handelen. Daarbij een iets wat overspannen markt maakt het niet makkelijker in deze tijd.

Het geschetste meer jaren perspectief en het behoedzaam handelen als het gaat om financieel beleid spreekt ons dan ook aan en geven ons vertrouwen voor de toekomst.

Welzijn en Zorg
We zien dat met een 2e wijksteunpunt bij de blauwe tram, een goed functionerend sociaal wijkteam en centrum jeugd en gezin dat we stappen hebben gemaakt de afgelopen periode.

Het CDA is blij dat we de komende jaren extra gaan inzetten om de sociale basis in Zandvoort nog verder te versterken. De inzet van College op eenzaamheid, mantelzorgers en extra aandacht voor de verwarde personen zijn ons inziens goede speerpunten. Wij vragen in dit geheel ook extra aandacht voor de jeugd van Zandvoort.

Duurzaamheid en aanpak
‘Duurzaamheid doen we samen’ Een uitspraak waar wij als CDA achter staan.

Voor CDA is dit ook écht zo en wij gaan ervan uit dat met een goed plan van aanpak in Zandvoort ook mooie stappen worden gezet. Wij denken dan ook dat met de steun van onze partner Haarlem, waar al veel is gerealiseerd we echt tot invulling gaan komen van een duurzaamheidsbeleid. Wij ondersteunen dan ook van harte de capaciteit uitbreiding en de extra middelen om ook daadwerkelijk van start te gaan.

Ondernemers in Zandvoort
Op 23 januari 2018 heeft de CDA fractie een motie ingediend ter bescherming van de Zandvoortse ondernemers belangen. Dit naar aanleiding van berichten om de markt van schaarse vergunningen open te stellen. In deze motie worden naast de ondernemers van automatenhallen, de vent en standplaatshouders en de strandpachters genoemd. De gemeenteraad heeft daarom het college gevraagd een notie voor te bereiden. Wanneer kan de gemeenteraad deze notitie verwachten? Het CDA wil tevens weten in hoeverre beschermingsmaatregelen bij het verstrekken van vergunningen inmiddels zijn/worden toegepast bij deze ondernemers.

Daarnaast steunt het CDA dat er nieuw beleid komt betreft grootschalig toeristische verhuur. Wel willen wij het college meegeven een balans te vinden tussen de diverse belangen
Het CDA wil dat Zandvoort marketing (VVV) op korte termijn overgaat naar geschikte huisvesting zoals bijvoorbeeld het Zandvoorts museum of het station Zandvoort. Daarbij tevens betrekken wat de huidige functies moeten zijn van een VVV anno 2019 en hierop inspelen qua huisvesting en bedrijfsvoering.

Gebouw de Krocht
Het CDA steunt het beschikbaar stellen van onderzoeksgelden voor gebouw de krocht. Wij zijn voorstander om dit onderzoek breed te maken. Daarbij te betrekken de functie van het gebouw en de relatie met de omgeving zoals de pastorie en de Mariaschool.

Tot slot, zorgen voor iedereen
Als laatste wil het CDA in deze algemene beschouwing aandacht voor mensen met een kleine portemonnee. Wij hebben een amendement ingediend welke vraagt om een verhoging van de inkomensgrens voor het gebruik van ons minimabeleid naar 120%. Het voelt als onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen mee kan komen in deze maatschappij. Wij hopen dan ook op steun vanuit de andere partijen.

Met deze algemene beschouwing en de begroting 2019 staan we aan het begin van een nieuwe raadsperiode. Een periode om met elkaar te bouwen en samenwerken om mooie doelen te bereiken.

Niet teveel terug kijken of elkaar tegen werken maar verbindingen leggen en het belang van Zandvoort dan ook voorop te houden.

Laten we in de omgang vriendelijk, professioneel en eerlijk naar elkaar blijven.

College, collega-raadsleden en ambtenaren dank voor uw inzet!

CDA Zandvoort,30-10-2018

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.