11 december 2018

CDA: stel de prestatieafspraken met de Key niet vast en ga opnieuw in gesprek

De prestatieafspraken worden jaarlijks vastgesteld, voor het komende jaar (2019) wordt er ingezet op de lopende afspraken met doorkijk naar de toekomst. Dit gebeurt rond de inhoudelijke thema’s, een evenwichtige bevolkingssamenstelling, een toekomstbestendige voorraad, betrokkenheid en mgebondenheid.

Als belangrijke onderlegger zijn de meerjaren procesafspraken voor de periode 2017 t/m 2021 verwoord in de bijlage 1 ‘Samenvatting portefeuillestrategie De Key. Feitelijk staat daar het bod van de Key voor de komende jaren. In deze strategie staat dat de sociale voorraad op peil dient te worden gehouden waarbij verkoop van woningen, doorstroming en liberalisatie zouden leiden tot nieuwe woningen en verbeterd aanbod.

Daarnaast zijn er de ontwikkelingen bij De Key. Zij wensen het woningbezit in Zandvoort af te stoten en bereiden zich voor op de door hun gewenste verkoop. Gelijktijdig zien we dat de ontwikkelingen op volkshuisvestelijk gebied om adequaat handelen vraagt en noodzakelijke aanpassingen van de uitgangspunten en kaders rond deze volkshuisvestelijke opgave. De prestatieafspraken zijn daarbij cruciaal.

Wij concluderen dat minimaal twee thema’s van de prestatieafspraken en de  daarbij voorgenomen aanpak niet meer actueel zijn en niet gaan leiden tot het gewenste resultaat op langere termijn.

Een opsomming van een aantal constateringen.

Afspraken voor het jaar 2019
Tijdens de commissie vergadering hebben meerdere fracties aangegeven dat de afspraken meer SMART en concreter geformuleerd dienen te worden voor het komende jaar 2019.

Het gaat om met name de volgende onderdelen;

  • Afspraken over doorstroming
  • Labelen van woningen voor jongeren
  • Meer woningen voor jongeren
  • Uitvoering geven aan motie betaalbare huren voor middeninkomens d.d. 21 november 2017. De norm voor huurprijzen in de vrije sector vraagt € 720, - tot maximaal € 850, -.
  • Uitbreiding van de woningvoorraad/ verdichtingsstrategie
  • Aantal verkochte woningen
  • Duurzaamheid

Afspraken voor 2019 en verder
Daarnaast constateert de commissie dat de meerjaren afspraken, gebaseerd op gedeelde visie op de volkshuisvestelijke opgave ‘Wonen in Zandvoort 2016-2020’ niet meer actueel zijn en gezien de nieuwe uitkomsten uit de drie rapportages op gebied van wonen en het amendement over sociale woningbouw om revisie vragen en niet op deze wijze kunnen worden vastgesteld.

 

Ontwikkelingen Corodex-locatie
Naar aanleiding van vragen over de ontwikkelingen op Corodex-locatie in relatie tot de prestatie afspraken zegt de heer Rous namens De Key;  op de locatie Corodex zal slechts 30 % sociale woningbouw worden gerealiseerd. Dit roept veel vragen op daar in de prestatieafspraken staat vermeld dat de locatie wordt ingezet voor realisatie van sociale woningbouw. Ook in het concept uitvoeringsprogramma wonen Gemeente Zandvoort 2018-2025 wordt gesproken over realisatie van sociale huur woningen op de Coredex-locatie.

Hoe nu verder
Wij onderschrijven dan ook het besluit van het  College om de afspraken over de sociale voorraad te herzien en daarover in gesprek te gaan met De Key en Huurders Platform Zandvoort.

Gezien bovenstaand willen wij de volgende zienswijze meegeven aan college

De prestatieafspraken 2019 niet vast te stellen.

De komende maanden in gesprek te gaan met De Key, Huurdersvereniging HPZ-Arcade om te komen tot aanpassingen voor de prestatieafspraken over het jaar 2019.

De prestatieafspraken over de langere termijn waar het gaat over de omvang van de sociale voorraad in Zandvoort te baseren op de recentelijke onderzoeken en het amendement Sociale woningbouw. Dit te vertalen in het uitvoeringsprogramma wonen 2018-2025 waarbij het onderdeel voorraad  sociale woningbouw verder wordt vastgelegd en geformaliseerd richting alle partijen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.