Water leeft!

Water is meer actueel dan ooit en het werk van het waterschap doet ertoe in ons dagelijks leven en werken. We staan in de komende periode voor grote uitdagingen. De belangrijkste uitdaging is om goed voorbereid te zijn op de effecten van zeespiegelstijging en extreem weer; storm, droogte, wateroverlast en hitte.

Voor het CDA is en blijft het op orde houden van de waterveiligheid topprioriteit! Een voortvarende aanpak van de huidige dijkversterkingsopgave is van groot belang. Ook moeten we de buitendijkse mogelijkheden goed in beeld brengen voor de volgende opgave na 2050.

Het waterbeheer vraagt om aanpassingen zodat meer regenwater kan worden vastgehouden en waar mogelijk wateraanvoer plaatsvindt om droogte en verzilting te bestrijden. Het CDA vindt dat het waterschap veel kennis en kunde moet inbrengen bij de gebiedsgerichte aanpak. Alleen zo ontstaat er een systeem dat ook op een kostenefficiënte manier kan worden beheerd in de toekomst.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden houden we rekening met de biodiversiteit en een duurzame aanpak.

Voor al die opgaven moeten we investeren. Daarin moeten we verstandige keuzes maken. Het CDA vindt dat de waterschapslasten betaalbaar moeten blijven.

Onze 10 speerpunten

1. Veiligheid
Het op orde houden van de waterveiligheid is topprioriteit voor het waterschap. Het CDA wil geen nieuwe permanente bebouwing in de veiligheidszone, die nodig is om dijken te versterken. De wereld staat niet stil, daar moeten we op inspelen. We moeten het solidariteitsprincipe behouden! Herijking van de financiering van de dijken en kustversterking is nodig zodat de solidariteit landelijk versus regio in balans is.

2. Klimaat
Er moet meer aandacht zijn voor water. Prioriteit ligt bij beter benutten van regenwater en het stimuleren hiervan bij burgers en bedrijven.

3. Zoet Water
Het CDA wil dat het waterschap de toepassing stimuleert van de bestaande innovaties op het gebied van zoet water, schoonwater en zuivering. Het waterschap neemt een actieve faciliterende rol in bij regionale plannen en zal, waar nodig, de centrale overheid stimuleren deze te helpen.

4. Schoonwater en zuivering
Rioolwaterzuiveringen worden de leverancier van grondstoffen door middel van: 1) biogas door vergisting, 2) fosfaat, 3) effluent, schoonwater voor irrigatie en of peilbeheer.

5. Verkeersveiligheid
CDA wil meer samenwerking met andere overheden. Het CDA pleit voor betaalbare inrichting van wegen en eventueel waar nodig afwaarderen in snelheid van 80 naar 60 km.

6. Innovatie
Er komt een kenniscentrum voor ‘water en groen’. Samen met het onderwijs (HZ en Scalda) en partners. Jonge professionals een kans geven.

7. Duurzaamheid en biodiversiteit
Het CDA staat voor duidelijke en haalbare criteria voor inkopen en aanbesteden bij het waterschap. Biodiversiteit is meer dan alleen maaibeleid. Binnen projecten en werkzaamheden wordt met oog voor verkeersveiligheid optimaal rekening gehouden met én waar mogelijk versterken van de biodiversiteit. Het CDA wil meer zichtbaar maken wat het waterschap doet aan biodiversiteit.

8. Financiën
Het CDA staat voor een beheersbare schuldenlast van maximaal 300% van de jaarlijkse opbrengsten. Tariefstijgingen zijn niet uit te sluiten, omdat er veel taken op ons wachten en kosten stijgen. Het is belangrijk om een goede afweging in ambitie te maken, waarbij wettelijke taken en veiligheid leidend zijn. Niet alles kan nu!

9. Bedrijfsvoering
CDA wil een optimaal, ambitieus, goed draaiend waterschap. Transparantie en verantwoording zijn daarbij leidende begrippen. Het CDA wil extra aandacht voor werving en selectie van nieuwe medewerkers om de organisatie te versterken.

10. Samenwerking
Het CDA wil samenwerking op alle vlakken; lokaal, landelijk en internationaal en vooral ook met burgers en bedrijven. Proactieve samenwerking met andere organisaties op alle niveaus.

Onze top 10 kandidaten

1. Carla Michielsen (Goes)

Vanaf 2015 ben ik actief voor het CDA in het waterschap Scheldestromen. Eerst als lid van de algemene vergadering en sinds april 2022 als dagelijks bestuurder. Ik woon sinds 1992 in Goes en ben geboren in Hulst. Door mijn vorige werk als waterspecialist ken ik onze mooie provincie goed. Privé verken ik de Zeeuwse wateren graag met clubgenoten in een (zee)roeiboot. Het werk van het waterschap raakt iedere inwoner van Zeeland. Door de opwarming van de aarde wordt ook het weer in Zeeland steeds extremer; langere periodes van droogte, meer regen in korte tijd en meer stormen. Dat betekent dat we goed moeten kijken hoe we beter regenwater kunnen vasthouden en waar mogelijk zoetwater aanvoeren. Ook moeten we schade en overlast van hevige regenbuien kunnen voorkomen. De duinen en dijken op orde houden en aanpassen aan de nieuwe overstromingsnormen vraagt om een slagvaardige aanpak. Financieel betekent dit ook een grote uitdaging. Risico’s van grote projecten moeten landelijk gezamenlijk worden opgepakt. Een goed onderhoud en beheer blijft nodig om extra investeringskosten te voorkomen. 

Ik wil de tarieven van het waterschap voor de Zeeuwse inwoners en bedrijven betaalbaar houden. Het CDA is voor een toekomstgerichte manier van werken. Denk daarbij aan, in overleg met de streek, op een betaalbare manier de biodiversiteit versterken. Denk daarbij ook aan het toepassen van nieuwe technieken om grondstoffen zoals bioplastics terug te winnen uit onze waterzuiveringsinstallaties. Met mijn passie voor water wil ik me de komende vier jaar in gaan zetten voor het waterschap Scheldestromen!

2. Johan Kloet (Zierikzee)

Duurzame veiligheid, ook voor de volgende generatie.

Dit jaar herdenken we dat 70 jaar geleden, in 1953, de Ramp plaats vond. Ik zat toen als kind van 6 jaar ’s morgens vroeg al op de zolder met 2 meter water in het huis. Door die ervaring ben ik een gepassioneerde waterbouwer geworden en heb ik mogen meewerken aan de veiligheid voor burgers, zowel nationaal als internationaal en o.a. via het Algemeen Bestuur van het Waterschap zet ik mij graag in voor onze samenleving. Veiligheid voor de Zeeuwse burger, ondanks de zeespiegelstijging en de klimaatveranderingen. Daar staat het CDA voor. Dijken, water en wegen, daar gaat het de komende jaren over. Veilig voor het water en veilig op de wegen van het Waterschap. Kennis en ervaring is ruim aanwezig in ons land, om adequaat, goede en betaalbare oplossingen te bieden. Ik doe daar graag aan mee! Wilt u ook veilig blijven wonen? Stem dan op 15 maart a.s. op het CDA, lijst 2 no. 2.

3. Ellen de Feijter (Zaamslag)

Ik ben Ellen de Feijter, geboren en getogen in Zaamslag, waar ik samen met mijn man en zoon een akkerbouwbedrijf heb, met daarbij een campererf. Voorzichtig en kleinschalig begonnen in 2011, bieden we nu ruimte aan 14 campers, waarbij onze gasten kunnen genieten van de rust en ruimte die ons stukje Zeeland volop biedt. Ook werk ik 2 dagen per week bij Zorgsaam. En alsof dat nog niet genoeg zou zijn, ben ik sinds 2 jaar lid van de Algemene Vergadering van Scheldestromen, en neem ik deel aan de commissie waterbeheer. Een belangrijk onderwerp binnen die commissie is afvalwaterzuivering. We gebruiken met zijn allen 125 liter schoon water per dag, en dat gaat via het afvoerputje allemaal naar de waterzuivering. Daar is het de kunst om microplastics, medicijnresten en andere vervuiling te verwijderen. Door de klimaatverandering wordt de vraag naar zoet water steeds groter, en is hergebruik van gezuiverd water misschien wel een deel van het antwoord. Het is belangrijk dat we met zijn allen bewuster omgaan met wat we in ons afvoerputje laten lopen. Ik zou me hier graag opnieuw voor inzetten namens het CDA. Water is te belangrijk om niet onze volle aandacht te krijgen!

4. Paul Versluijs (Scherpenisse)

Mijn naam is Paul Versluijs. Ik woon in Scherpenisse. Samen met mijn vrouw heb ik daar een akkerbouwbedrijf. Ik heb me verkiesbaar gesteld voor het CDA en wil me graag met de andere leden van de CDA-waterschapsfractie inzetten voor alle waterschapselementen waar we tussen wonen, werken en recreëren. Onze veiligheid achter de dijken, de zuivering van ons afvalwater, onze wegen en fietspaden en bovenal ons watersysteem. Afvoer van te veel water, maar ook zeker het vasthouden en waar mogelijk aanvoeren van zoet water. Door de steeds vaker voorkomende periodes van droogte hebben natuur, land- en tuinbouw, recreatie en inwoners een steeds grotere behoefte aan een zo goed mogelijke zoetwatervoorziening. We moeten daarom slimmer omgaan met ons overtollige water en waar mogelijk door innovaties en verbeterplannen helpen de beschikbaarheid in droge perioden te vergroten. Dat is van groot belang voor de economie en vitaliteit van Zeeland. Als CDA staan we ervoor om dit zo goed mogelijk te optimaliseren en daar wil ik me graag voor inzetten!

5. Peter Koeman (Krabbendijke)

Het Waterschap staat voor vele uitdagingen. Versterking van dijken i.v.m. zeespiegelstijging, zuiveren van afvalwater met steeds meer chemicaliën, afvoer én bufferen van regenwater, zorgen voor goed begaanbare en veilige wegen en fietspaden, bevorderen van biodiversiteiten en nog veel meer. Dit alles vraagt ook veel creativiteit en financiële middelen. Iedereen wil droge voeten houden, maar ook over water kunnen beschikken in tijden van droogte. Ook willen we allemaal dat ons afvalwater voldoende schoon is als het weer wordt geloosd. Ook willen we een daadkrachtige en professionele organisatie. Maar de waterschapslasten moeten ook binnen de perken worden gehouden. Met mijn financiële kennis en ervaring wil ik mijn bijdrage leveren de lasten voor het waterschap betaalbaar te houden en toch aan al deze en nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

6. Kees van Westen (Nieuwerkerk)

Luctor et Emergo,

Ik worstel en kom boven. Dat is wat we in Zeeland al eeuwen doen. Er is nergens een provincie die zoveel met water te maken heeft dan Zeeland. Daarom is het waterschap een belangrijke overheidsinstelling. In mijn beroep als akkerbouwer heb ik dagelijks met watertekort en –overschot te maken. Zoetwater is een hot item, maar we mogen de waterafvoer en de veiligheid niet vergeten. Duurzaamheid, klimaat, biodiversiteit zijn allemaal mooie termen, maar de mensen moeten het financieel wel mee kunnen maken. Hier enkele belangrijke zaken:

  • Waterveiligheid is topprioriteit.
  • Zoetwater is mooi, maar we mogen de afvoer niet vergeten.
  • Biodiversiteit, klimaat en duurzaamheid zijn mooie termen, maar de kosten-batenanalyse mag niet vergeten worden. Betaalbaar voor iedereen.
  • Verkeersveiligheid waterschapswegen. 

Zelf ben ik 48 jaar oud en ik kom uit Nieuwerkerk. Ik ben getrouwd en we hebben twee dochters van 11 en 7. Een nuchtere kijk op zaken, eerlijk, praktisch uitvoerbaar en zeker ook betaalbaar houden zijn mijn kenmerken. We hebben als CDA Zeeland daarin een goede vertegenwoordiging die aan deze zaken voldoet. Stem daarom 15 maart CDA!

Ik ga mijn uiterste best doen om de zaken in het waterschap voor elkaar te krijgen.

Water Leeft! Lijst 2, plaats 6.

7. Patrick van Zweden (Kapelle)

Mijn naam is Patrick van Zweden. 

Ik ben geboren en getogen op Zuid-Beveland. Hier woon ik ook nog steeds met veel plezier en hier wil ik dan ook graag blijven. 

Tijdens mijn studie watermanagement heb ik veel geleerd over het klimaat en wat klimaatverandering kan betekenen onder andere voor Zeeland. Verzilting, zoetwater tekorten, hitte stress en zeespiegelstijging. 

Om in de toekomst nog steeds in deze fijne provincie te kunnen wonen zullen we hier of mee moeten leren leven, of ons er aan aanpassen. 

Daarom vind ik het belangrijk om mij als jongvolwassene in te zetten voor positieve beslissingen die impact hebben op de toekomst. Die van mijn generatie en de generaties na mij. Bijvoorbeeld door deze thema’s nog meer aandacht te geven voor onderzoeken binnen opleidingen in het MBO en het HBO. 

Een toekomst in Zeeland, dat wilt u toch ook?

8. Johan Sanderse (Serooskerke)

Mijn naam is Johan Sanderse en ik ben 60 jaar geleden geboren in Serooskerke. Ik ben opgegroeid op het ouderlijk akkerbouwbedrijf waar ik de passie voor het vak heb opgedaan. Nu zet ik samen met mijn vrouw, Anja, het bedrijf nog altijd vol passie voort.

Samen met anderen wil ik me inzetten en verantwoordelijkheid nemen voor onze samenleving en onze leefomgeving. Om die reden ben ik op verschillende plekken bestuurlijk actief.

Ook ben ik medeoprichter en bestuurslid van de stichting Waterhouderij Walcheren. Hiermee focussen we op uitdagingen die klimaatveranderingen met zich meebrengt op het gebied van water-beschikbaarheid en het terugdringen van verzilting.

Sinds 2014 ben ik actief als gemeenteraadslid namens het CDA in de gemeente Veere. Mijn keuze voor het CDA is gebaseerd op de visie en uitgangspunten, zoals gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en zorg hebben voor de aarde en elkaar.

Vanuit dit CDA gedachtengoed samen met onze inwoners de uitdagingen van klimaatverandering het hoofd bieden.

Een Waterschap dat staat voor veiligheid en beperking overlast, ruimte geeft voor en meedenkt met initiatieven, deze faciliteert en zo nodig coördineert, en kennisdeling stimuleert, daar willen we voor gaan.

9. Loek de Beleir (Westdorpe)

Beste Zeeuwen,

Graag wil ik mij ook in het bestuur van Waterschap Scheldestromen inzetten, om de leefbaarheid van Zeeland te behouden en daar waar nodig, te verbeteren.

Daar versta ik onder, het goed onderhouden van de kruispunten en watergangen rond en in de kernen. Maar ook het meedenken met, of faciliteren van, plaatselijke initiatieven van bewoners zoals b.v. het aanleggen van wandelpaden.

Leefbaarheid bestaat ook uit het aanleggen van veilige fietspaden voor scholieren rond vooral, de kleine kernen.

Graag, wil ik dit voor U bewaken of daar waar nodig, bewerkstelligen.

Loek de Beleir, een echte Zeeuw.

10. Joep Steijaert (Hulst)

Werken aan de toekomst!

Onze mooie provincie Zeeland heeft nu én zeker in de toekomst te maken met grote uitdagingen. Het Waterschap Scheldestromen werkt aan belangrijke opgaven. Zo zorgt het waterschap voor sterker dijken, schoon water, gezonde natuur en veilige wegen.

Daarnaast zijn voor mij persoonlijk: leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid belangrijke speerpunten. Daar zet ik mij extra voor in!

Wij werken aan de toekomst. Stem 15 maart Joep Steijaert!

De rest van onze lijst

11. Rinco de Koeijer (Aardenburg)
12. Jeroen van Sabben (Kwadendamme)
13. Simon Jongepier (Middelburg)
14. Johan Sandee (Kamperland)
15. Thijs van der Torren (Zierikzee)
16. Angela Boeije (Breskens)
17. Gert-Jan Boudeling (Sint Philipsland)
18. Peter van 't Westeinde ('s-Heer Abtskerke)
19. Ronald de Croock (Eede)
20. Huub Remijn (Burgh-Haamstede)
21. Krijn van der Maas ('s-Gravenpolder)
22. Peter de Visser (Zoutelande)
23. Walter Paridaen (Sint Kruis)
24. Gerard de Rijke (Vlissingen)
25. Marieke Braber-Schot (Renesse)
26. Joost Wijnekus (Tholen)
27. Mark Ruijtenburg (Noordwelle)
28. Conny Seijbel (Vlissingen)
29. Marjan Vermaire (Goes)
30. Rinus van 't Westeinde (Kwadendamme)

Welke kandidaat woont bij jou in de buurt?

Bekijk het hier!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.