Afval = grondstoffen

De afgelopen jaren is er na intensieve participatie met de inwoners van onze gemeente een plan uitgestippeld voor het terugdringen van ons restafval in de komende jaren. Ook dit onderwerp gaat over rentmeester­schap en duurzaamheid: als we zorgvuldig omgaan met onze afvalstromen dan kunnen we daaruit tal van grondstoffen winnen voor nieuwe producten. Bovendien scheelt het veel geld, want de belasting op de verbranding van restafval wordt steeds hoger. Ook dát is een aspect van rentmeesterschap. Voor het CDA is ook de betaalbaarheid van de inzameling van huisvuil erg belangrijk.

 • Vanaf 2023 krijgen huishoudens er een afvalbak bij voor PMD-afval (plastic, drinkpakken, blik) en gaan we betalen voor elke keer dat we een zak restafval weggooien in een ondergrondse container of de container aan huis wordt geleegd. Het basistarief voor afvalinzameling gaat omlaag. Wie goed sorteert, is straks goedkoper uit. Het CDA ondersteunt de keuzes die eerder al gemaakt zijn. Daarbij komt er maatwerk voor bijzondere doelgroepen: flat- en appartement­bewoners die klein behuisd zijn en daardoor weinig mogelijkheden hebben voor het opslaan van restafval, gezinnen met luierafval, ouderen. Dat maatwerk is er ook op gericht om ook deze doelgroepen te stimuleren zo verstandig mogelijk met hun afvalstromen om te gaan.
 • We houden afvalinzameling ook betaalbaar. Dat doen we door volop in te zetten op betere scheiding van afvalstromen en door vermindering van afvalstromen. Iedereen wordt blij van een lagere afvalnota.
 • Zodra de techniek betere resultaten laat zien dan gescheiden inzameling van afvalstromen, stappen we over op machinale scheiding van afvalstromen achteraf (nascheiding).
 • Ervaring en onderzoek leren dat voorlichting onvoldoende is om ons afvalgedrag te veranderen. Maar daarmee is niet gezegd dat voor­lichting onbelangrijk is. Wat het CDA betreft wordt voorlichting geïntensiveerd, gericht op begrip over en het stimuleren van afvalscheiding, en het aandragen van duurzamer alternatieven.
 • Milieuparkjes zijn schoon, in de buurt en goed toegankelijk. Alarmeringssystemen zorgen ervoor dat het gemeentelijk apparaat tijdig melding krijgt van volle containers, zodat deze snel geleegd worden. Als gevolg van de coronacrisis heeft het doen van aankopen via internet een enorme vlucht genomen. Dat brengt flinke extra afvalstromen van karton met zich mee. De voorzieningen in de milieuparkjes faciliteren deze extra afvalstromen.
 • Ook het bedrijfsleven draagt haar steentje bij aan duurzaamheid. We bouwen de komende jaren aan een circulaire economie, met als stip aan de horizon om in 2050 volledig circulair te zijn. Voor de komende periode zetten we in op:
  -     werken aan afvalscheiding in bedrijfsafval
  -     spelregels om bij nieuwbouw al rekening te houden met toekomstige sloop of herbestemming
  -     materialen die bij sloop vrijkomen binnen dat gebied her te gebruiken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.