Bouwen: meer, slim én snel

Om in de vraag vanuit onze gemeente en vanuit de regio te voorzien, moeten er voor het jaar 2040 8.000 woningen gebouwd worden, waarvan 5.600 in Valkenhorst en 2.400 in de bestaande dorpskernen. Om dit te bereiken moeten de voorbereidings­trajecten voor bouwprojecten korter en moet samenwerking van de gemeente met Dunavie, de huurders­vereniging en particuliere ontwikkelaars leiden tot een efficiënte en effectieve aanpak van de uitdaging voor de komende jaren.

  • De eerste winst valt te behalen in de procedures. Wij denken dat er tijdwinst te boeken is in de voorbereidingstrajecten voor woningbouw. Om te kunnen bouwen moet voldaan worden aan veel regels en moet er veel onderzocht worden. Die zorgvuldigheid willen we niet kwijt. Winst valt te behalen in een slagvaardige ambtelijke organisatie met voldoende capaciteit die - in samenspraak met de ontwikkelaar - vooraf een strak stappenplan opstelt, zodat duidelijk is wat partijen van elkaar mogen verwachten

Voorbereidings-trajecten voor woningbouw kunnen veel korter.

  • De gemeenteraad heeft de afgelopen jaren een plan vastgesteld waarbij als norm is gesteld dat minimaal een kwart van de nieuwbouw een sociale huurwoning moet zijn. Ook moet ten minste de helft van de nieuwbouw in onze dorpen bestemd zijn voor de lage en midden­inkomens. Die norm van vijftig procent mag wat het CDA betreft flink omhoog.
  • Het gemeentelijk beleid moet erop gericht zijn om doorstroming te stimuleren. Hierbij worden ouderen gestimuleerd om kleinere woningen te betrekken, zodat grotere woningen vrijkomen voor gezinnen. De taken van de doorstroommakelaar breiden we, na gebleken succes, verder uit.
  • Het CDA wil ‘sociale koop’ in de gemeente herintroduceren. Hiermee koopt de toekomstige bewoner alleen dat deel van het huis dat hij/zij kan betalen, waardoor hij/zij slechts gedeeltelijk eigenaar wordt maar wél een woning kan betrekken. Het minimumbedrag dat moet worden ingelegd wordt in samenspraak met Dunavie bepaald.
  • De gemeente onderzoekt de mogelijkheden tot toepassing van erfpachtconstructies, om meer te sturen op de grondprijs en zo te komen tot meer betaalbare woningen. Door eigenaar van de grond te blijven/worden kan ervoor gekozen worden om daarvoor alleen de kapitaallast (rente) bij de bewoner in rekening te brengen.
  • Het CDA kiest voor terughoudendheid rond hoogbouw, vanwege de ruimtelijke kwaliteit in de directe omgeving. Hoogbouw verandert het karakter van onze dorpen blijvend; afgewogen beslissingen zijn daarom gewenst. Wat het CDA betreft is het uitgangspunt: passend bij de omliggende bebouwing, geen ‘blinde gevels’ in de randen van onze dorpskernen en verbonden met de omgeving. De oude dorpskernen lenen zich minder voor hoogbouw, waar in de randen mogelijk andere keuzes gemaakt kunnen worden. Het CDA kiest er niet voor het woningtekort op te lossen door massaal de hoogte in te schieten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.