Energiebronnen van de toekomst

Wat geldt voor warmte geldt ook voor het gebruik van andere energie­bronnen: we zullen over moeten stappen op meer duurzame vormen van energiegebruik. Ook hierin is woningcorporatie Dunavie een belangrijke samenwerkingspartner, om in projecten voldoende schaal te bereiken. Nieuwe wijken, nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen zijn energieneutraal.
Voor gemeentelijke gebouwen en maatschappelijk vastgoed, zoals sportcomplexen en onderwijsvoorzieningen, zetten we in op transitie naar duurzame energievoorziening, met een uiterste horizon in 2050.

Dat doen we in een verstandig tempo. Investeringen koppelen we bijvoorbeeld aan geplande algehele renovatie van de gebouwen. Voor elk gebouw wordt een eigen plan opgesteld met wat in die situatie de beste oplossing is. Met maatschappelijke organisaties gaan we in gesprek over welke maatregelen mogelijk zijn. Waar nodig worden projecten op weg geholpen met leningen met zachte voorwaarden. In het 2e kwartaal van 2021 is in alle gemeenten in Nederland gesproken over de zogenaamde Regionale Energiestrategie, ook wel de RES. Dat zijn (regionale) plannen voor duurzame vormen van energieopwekking, waarbij de focus ligt op wind- en zonne-energie.

  • Wij zijn tegen het plaatsen van windmolens op Katwijks grondgebied, ook niet nabij het Valkenburgse Meer. Voor het CDA zijn windmolens in dit natuur- en recreatiegebied geen goede oplossing, vanwege zorg over de effecten op de leefomgeving van mensen, dieren en de natuur. Uitbreiding van het aantal windmolens op zee is voor ons een optie als de opbrengsten daarvan gedeeltelijk ook ten goede komen aan kustgemeenten en hun achterland die zicht hebben op de extra windmolens.
  • Het CDA is geen voorstander van grondgebruik voor velden met zonnepanelen. Daarvoor is de ruimte in onze omgeving te schaars. Maar we kunnen wél volop inzetten op slim gebruik van ruimte. De daken van bedrijfsgebouwen (’t Heen , Flora Park en De Claver) kunnen volop benut worden voor zonnepanelen. Dat kunnen investeringen van de betrokken bedrijven zelf zijn, maar ook is denkbaar dat de daken verhuurd worden aan groepen van inwoners die, in plaats van panelen op het dak van hun eigen woning, de daken van anderen gebruiken voor investeringen in duurzame energie. De opbrengst daarvan komt dan aan het investeringscollectief ten goede.

Wij zijn tegen het plaatsen van windmolens op Katwijks grondgebied, ook niet bij het Valkenburgse Meer.

  • Ook maatschappelijk vastgoed kan benut worden voor zonnepanelen. De gemeente treedt hierin op als regisseur, om partijen aan elkaar te koppelen en zorg te dragen voor goede onderlinge afspraken voor een duurzame samenwerking. De gemeente gaat actief het gesprek aan met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven om (collectief) maatregelen tot energiebesparing te initiëren.
  • Het team van Energieambassadeurs wordt uitgebreid en ontwikkelt een stimuleringsprogramma, bestaande uit laagdrempelig inventariserend onderzoek en een plan van aanpak voor meerdere jaren, plus de mogelijkheid tot subsidiëring van besparende maat­regelen. We zetten stevig in op voorlichting en informatie­voorziening.
  • De gemeente voert actief overleg met netbeheerders, om ervoor te zorgen dat de capaciteit van ons energienetwerk toereikend is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.