Erfgoed

Om de lokale cultuur, tradities en identiteit van de dorpskernen te behouden is het bewaken van ons erfgoed - en in het bijzonder het religieus erfgoed - van belang. Het onderstreept ons gezamenlijk verleden, maar wijst ook de weg richting een gezamenlijke toekomst.

De dorpskernen Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg kennen allemaal een rijke traditie. Met het oog op de toenemende diversiteit is het van belang om deze traditie toegankelijk te houden. Het CDA wil in de komende raadsperiode de gemeenschap versterken door erfgoed in te zetten als inspiratie voor nieuw aanbod ten aanzien van kunst, cultuur, welzijn en educatie. Daarbij kan een goede inpassing bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en hiermee aan een prettige leefomgeving.

  • Het CDA hecht aan het behoud van de bestaande monumenten in de gemeente. Rijks- en gemeentelijke monumenten worden zichtbaar aangeduid met gevelbordjes en informatiepanelen. Daarnaast ziet het CDA graag dat erfgoed gekoppeld wordt aan andere maatschappelijke thema's, zodat tegelijkertijd een bijdrage kan worden geleverd aan de omgevingskwaliteit, de economie, het toerisme en de sociale samenhang. Erfgoed kan bijvoorbeeld ingezet worden als inspiratie voor nieuw aanbod op het gebied van kunst, cultuur, welzijn en educatie.

  • Vanwege de grote archeologische betekenis ondersteunt de gemeente de plaatsing van de Limes op de lijst van UNESCO Werelderfgoed.

  • Het CDA wil aan de Wassenaarseweg een nieuwe entree van Nationaal Park Hollandse Duinen creëren en daarbij een deel van de barakken van vliegkamp Valkenburg behouden. In de barakken zien we kansen voor maatschappelijke initiatieven. De oorspronkelijke lintbebouwing kan op creatieve wijze zichtbaar blijven.

  • Onderhoudslasten van monumenten mogen niet onevenredig bij de eigenaren terecht komen. Er moet voldoende budget zijn voor een adequate financiële ondersteuning van eigenaren. De gemeente heft geen leges voor verbouwingen van monumenten. Verduurzaming is mogelijk om het Katwijks erfgoed op de lange termijn te kunnen behouden en gebruiken.

  • Herbestemming van erfgoedobjecten bevorderen we om leegstand tegen te gaan. Het CDA maakt zich hard voor een kerkenvisie. Herbestemming met zoveel mogelijk behoud van de historische symboliek en architectuur is hierbij het uitgangspunt.

  • Het CDA houdt de gemeentelijke bijdrage aan de musea in onze dorpskernen op peil. Zij dienen hun rol als collectief geheugen van de gemeente te kunnen blijven vervullen.

  • Open Monumentendag is een belangrijk evenement dat ons culturele besef bevordert. Het CDA zet de steun voor deze dag onverminderd voort. Het CDA wil graag onderzoeken op welke manier basisscholen en middelbare scholen bij deze dag kunnen worden betrokken.

'Om de lokale cultuur, tradities en identiteit van de dorpskernen te behouden is het bewaken van ons erfgoed van belang.'

  • Het CDA vindt het belangrijk dat leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs meer kennis nemen van de gemeentelijke geschiedenis. Daarom blijven wij initiatieven om lespakketten te creëren ondersteunen.

  • Initiatieven voor het uitbreiden van de historische haven in het Prins Hendrikkanaal wil het CDA ondersteunen. De herinrichting van het Vuurbaakplein grijpen we aan om de maritieme geschiedenis en toeristische aantrekkelijkheid te versterken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.