Erfgoed

Erfgoed onderstreept ons gezamenlijk verleden, maar wijst ook de weg richting een gezamenlijke toekomst. De dorpskernen Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg kennen allemaal een rijke traditie. Met het oog op de toenemende diversiteit is het van belang om deze traditie toegankelijk, zichtbaar en beleefbaar te maken.

  • Het CDA wil samen met het Erfgoedplatform de gemeenschap versterken door erfgoed in te zetten als inspiratie voor nieuw aanbod rond kunst, cultuur, welzijn en educatie. Daarbij kan een goede inpassing bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en hiermee aan een prettige leefomgeving.
  • Het CDA wil aan de Wassenaarseweg een nieuwe entree van Nationaal Park Hollandse Duinen creëren en daarbij een deel van de barakken van vliegkamp Valkenburg behouden. Wij zien kansen voor een historisch verantwoord landschapspark met als middelpunt een aantal gerestaureerde barakken. Deze barakken zien we als het levendig centrum van dit wandelpark waarin het historische verhaal van het gebied wordt verteld. Initiatieven zoals het Memorial Park WO II krijgen hier een kans.
  • Het verhaal van de Romeinen en van de Limes (noordgrens Romeinse Rijk in ons land die onder meer bij Katwijk ligt) willen wij meer zicht­baar maken in de gemeente. De Limes- terreinen binnen de gemeente Katwijk hebben de UNESCO Werelderfgoed-status ontvangen. De educatieve en toeristische kansen die deze status oplevert, willen wij benutten.
  • Versterking van de functie van de musea in onze dorpskernen is nodig. Zij dienen als collectief geheugen van de gemeenschap. Meer samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, vernieuwende initiatieven om meer eigen inwoners de musea te laten bezoeken en maatschappelijk actuele tentoonstellingen, zijn gewenst.
  • Het CDA vindt het belangrijk dat leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs meer kennisnemen van de gemeentelijke geschiedenis. Daarom blijven wij initiatieven om de gemeentelijke geschiedenis door te geven aan jongere generaties ondersteunen.
  • Wij houden de uitgaven voor beheer en behoud van het cultureel erfgoed op peil. Maar ook volksfeesten, lokale tradities en andere voorbeelden van immaterieel erfgoed, die mensen over generaties heen inspiratie geven, verdienen onze bescherming.
  • We investeren in het behoud en toekomstbestendig maken van betekenisvolle en beeldbepalende monumenten en gebouwen. We vinden het belangrijk dat de historie en identiteit van de dorpskernen zichtbaar zijn. Behalve grotere restauraties ondersteunt de gemeente ook kleiner maar even waardevol cultuurhistorisch erfgoed, bijvoor­beeld door het verstrekken van kleine kredieten aan particulieren. De herinrichting van het Vuurbaakplein grijpen we aan om de maritieme geschiedenis en toeristische aantrekkelijkheid te versterken.

Zorgvuldig omgaan met herbestemming religieus erfgoed.

  • Al jaren maken wij ons hard voor het opstellen van een gemeentelijke kerkenvisie. Het doel hiervan is duurzaam gebruik van kerken te stimuleren en leegstand tegen te gaan. Ons initiatief om hiervoor een decentralisatie-uitkering aan te vragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is gehonoreerd. De dialoog met kerken wordt aangegaan over de stand van zaken en de verwachtingen voor de toekomst. Kennismaking, ontmoeting, verdieping en verbinding zijn wat ons betreft belangrijke thema’s in de uitvoering.
  • De gemeente verhoogt het subsidiebudget voor evenementen, zodat deze bij kunnen blijven dragen aan het behoud van de identiteit van onze dorpen en aan het stimuleren van ontmoetingen in de wijk.

Het CDA wil middelen vrijmaken voor een jaarlijks Bevrijdingsfestival.

  • De aandacht voor het leven in vrijheid is nu geconcentreerd op de lustrumfeesten. Het CDA wil middelen vrijmaken voor een jaarlijks bevrijdingsfestival.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.