Gemeentefinanciën

De gemeente moet als een goede rentmeester met haar geld omgaan. De middelen van de gemeente dienen de inwoners en de inzet draagt bij aan de opgaven waar onze gemeente voor gesteld staat. De gemeentelijke financiën zijn zorgvuldig en transparant. Structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten. Daarmee blijft de gemeente Katwijk duurzaam financieel gezond, ook voor volgende generaties. 

  • We hanteren als uitgangspunt dat de gemeente voldoende middelen moet krijgen van de Rijksoverheid voor al haar taken. Vanuit dat principe streven we ernaar dat de kosten per taakveld gelijklopen met de inkomsten vanuit het Rijk. Nieuwe plannen moeten bekostigd worden door nieuw geld vanuit het Rijk of in de plaats komen van oude plannen (nieuw voor oud).
  • We zorgen voor een goede financiële weerbaarheid van onze gemeente. Dit doen we door voldoende eigen vermogen en een draagbare gemeenteschuld. De risico’s die we lopen, in projecten of bij de uitvoering van taken, houden we scherp in de gaten en er is voldoende weerstandsvermogen. We monitoren onze financiële positie actief en meerjarig, en nemen maatregelen wanneer de begroting niet meer duurzaam gezond is.
    Investeringen dragen herkenbaar bij aan de opgaven van de gemeenten, zijn praktisch haalbaar in tijd en capaciteit en zijn financieel draagbaar binnen de begroting. Het CDA kiest daarbij voor balans in de investeringen tussen de bestaande dorpen en Valkenhorst.
  • De lokale lasten zijn in onze gemeente relatief laag, vergeleken met andere gemeenten. Dat willen we zo houden. We rekenen op meer geld vanuit de Rijksoverheid om onze taken te kunnen uitvoeren. Als daarin toch knelpunten ontstaan, zoeken we eerst naar mogelijke efficiencymaatregelen binnen de gemeentelijke organisatie en vervolgens naar mogelijke versoberingen in taken en het dienst­verlenings­niveau. Het CDA geeft prioriteit aan het versterken van de samenleving, de ondersteuning van hen die dat nodig hebben en het in stand houden van het voorzieningenpeil. Verhoging van de onroerendezaakbelasting zetten we in als laatste mogelijkheid om de begroting sluitend te krijgen. Verder geldt voor ons als uitgangspunt, bijvoorbeeld voor leges, dat de gebruiker of vervuiler betaalt.
  • De begroting van de gemeente moet inzichtelijker worden voor inwoners. Daarom maken we een digitaal toegankelijke begroting en jaarrekening en zoeken we naar nieuwe manieren om inwoners meer te informeren. De inkomsten van de gemeente worden immers door haar inwoners opgebracht.
    De gemeenteraad gaat meer sturen én controleren op hoofdlijnen (wat is het doel en wat mag dat kosten) en krijgt actueler inzicht in de (financiële) voortgang gedurende het jaar.
  • De gemeentelijke organisatie is wendbaar en flexibel, met een degelijke en efficiënte uitvoering van de wettelijke taken. De gemeente werkt opgavengericht en zoekt daarbij actief de samen­werking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Met onze buurgemeenten werken we samen wanneer dat meerwaarde oplevert voor onze inwoners. In de huidige krappe arbeidsmarkt is het een uitdaging om deskundige medewerkers aan onze gemeente te verbinden. Dat vraagt om aantrekkelijk en modern werkgeverschap. Het CDA zet daar vol op in, om zo dure inhuur van externe medewerkers sterk te verminderen. Dienstverlening is digitaal waar het kan, maar persoonlijk wanneer gewenst. De gemeente gaat zorgvuldig om met informatie die aan haar wordt toevertrouwd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.