Kinderen en jongeren

Elk kind verdient een gezonde, kansrijke en veilige toekomst. Een goede ontwikkeling van de lichamelijke, emotionele en psychische gezondheid in de eerste levensjaren vormt een belangrijke basis voor gelijke kansen en goed burgerschap in latere jaren.

Omdat familiebanden zo wezenlijk zijn, is een gezinsbreuk voor kinderen vaak een traumatische ervaring. Juist zij zijn, vaak letterlijk, het kind van de rekening. Andere kinderen lijden al op jonge leeftijd onder prestatiedruk. Daarom is het belangrijk om als samenleving voor kinderen op te komen. Sinds de decentralisatie is de jeugdhulp dichterbij gekomen. Tegelijkertijd is de jeugdhulp nog steeds erg verkokerd. Ook heeft de jeugdhulp het in zich om kinderen voor langere tijd in te sluiten in het systeem. Het leven van kinderen wordt hierdoor onnodig geproblematiseerd. De enorme toename van diagnoses – elk kind lijkt wel ‘iets’ te hebben – heeft onmis­kenbaar ook te maken met de steeds hogere verwachtingen die we hebben over wat ‘normaal’ is.

Dit moet anders, zeker voor de ongeveer één procent meest kwetsbare gezinnen in ons land. Zij hebben last van regels, schotten tussen regelingen en een eenzijdige blik vanuit hulpverleners. Bij deze gezinnen zijn vaak meerdere hulpverleners betrokken. Toch stapelt de ellende zich op en vallen kinderen tussen wal en schip. Dit vraagt een andere aanpak, met meer ruimte voor hulpverleners om ieder kind en elk gezin te bieden wat nodig is.

  • Gezinnen met problemen hebben maatwerk nodig. Het principe ‘ieder het gelijke’ moet worden vervangen door ‘ieder het zijne’, zonder te vervallen in problematisering van ‘het normale’. Ouders kunnen geholpen worden door hen handvatten te bieden om thuis mee aan de slag te gaan. Door hen hulp maar ook vertrouwen en verant­woorde­lijkheid te geven, hoeven kinderen niet altijd verwezen te worden naar langdurige zorg, of is het mogelijk om na een zorgtraject weer ‘af te schalen’ naar het algemene jongerenwerk en bijvoorbeeld een sportvereniging. Verenigingen en vrijwilligers moeten beter onder­steund worden om alle kinderen mee te kunnen laten doen binnen hun club. Zo nodig wordt een professional ingeschakeld om dit te bewerkstelligen.
  • Bij relatieproblemen bieden we laagdrempelige relatiehulp. We kijken daarbij als eerste naar het belang van de kinderen, zonder het gezin als geheel uit het oog te verliezen. We streven naar één loket waar mensen terecht kunnen bij complexe scheidingen. We zetten in op woonvormen die tijdelijk opvang bieden voor ouders met kinderen in een echtscheidings-situatie. Iedereen heeft recht op een veilig thuis. We zorgen dat het advies- en meldpunt Veilig Thuis laagdrempelig bereikbaar is, met voldoende goed opgeleid personeel is. Een onveilige thuissituatie zorgt op korte en lange termijn vaak voor meer problemen. Hoe eerder een oplossing, hoe beter.

In de jeugdhulp zien we een toename van aanbieders die zich richten op lichte zorg. Hierdoor ontstaan tekorten en zijn bezuinigingen op andere noodzakelijke dingen nodig. Dit is onwenselijk. Wij willen een duidelijke afbakening van wat jeugdzorg is en wat valt onder gewone opvoeding.

  • We maken meer samenwerking mogelijk tussen jeugdzorg en passend onderwijs. We maken duidelijke afspraken met jeugdzorgaanbieders, voeren adequate controle uit op de financiën en pakken zorgfraude aan. Ook maken we duidelijke afspraken met huisartsen en andere verwijzers. Wij willen af van ingewikkelde aanbestedingen en willen langdurige samenwerkingsverbanden binnen de jeugdhulp en de WMO.

Wij willen een duidelijke afbakening van wat jeugdzorg is en wat valt onder gewone opvoeding.

  • Het CDA wil dat kinderen met jeugdhulp het recht krijgen om iemand uit hun eigen omgeving te betrekken bij belangrijke zorgbesluiten. Deze steunfiguur is geen professional, maar een goede bekende, zoals een familielid, de buurvrouw of de trainer van de voetbalclub. De zelfgekozen mentor is er niet om delen van de professionele hulp over te nemen, maar om mee te beslissen over wat goed is voor het kind, het gezin en de situatie.
  • Goede samenwerking met huisartsen vormt een basis voor goede zorg. We hebben goed contact met huisartsen en zetten in op meer praktijkondersteuners voor de jeugdhulp, die na multidisciplinair overleg kinderen en jongeren doelmatig en binnen de zorggroep kunnen behandelen. Zij werken hiervoor samen met de jeugd­professionals binnen de wijkteams. Gezamenlijk houden we de jeugdzorg voor de toekomst toegankelijk én betaalbaar.
  • Voor het CDA zijn speerpunten in het jongerenbeleid preventie, meedoen en stimuleren. Veel jongeren kampen met de gevolgen van de beperkingen die gedurende de bestrijding van de coronapandemie golden. Jongerenwerkers en vrijwilligers zijn alert om dit te signaleren en bespreekbaar te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.