Het Christen Democratisch Appèl beschikt over een ANBI-verklaring. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Dat het CDA beschikt over een ANBI-verklaring, betekent dat de contributie van leden én een eventuele vrijwillige bijdrage door de Belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen belastingaftrekbaar, wat een bijdrage fiscaal aantrekkelijk maakt.

Een gift aan de plaatselijke CDA-afdeling is ook aftrekbaar.  De landelijke ANBI-verklaring geldt voor de Vereniging CDA en dus ook voor alle CDA-geledingen die daarbinnen vallen. De plaatselijke CDA-afdeling valt onder de Vereniging CDA, deze giften zijn dus ook aftrekbaar.

NB: CDA-fracties vallen niet onder de Vereniging CDA. Hierdoor vallen giften aan de fractie niet onder onze ANBI-verklaring.

ANBI-voorwaarden

Per 1 januari 2014 zijn de voorwaarden voor ANBI's veranderd. De belangrijkste verandering is open en eerlijk communiceren. Hierdoor krijgt u makkelijk en eenvoudig inzicht in het doel en het werk van de instelling. Weet waaraan u geeft!

Doelstelling CDA

De partij streeft naar een maatschappij waarin de bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend; zij legt haar politieke overtuiging vast in een Program van Uitgangspunten en haar concrete doeleinden in een verkiezingsprogramma, waarmee zij zich uitdrukkelijk richt tot de gehele Nederlandse samenleving zonder onderscheid naar geloofsovertuiging of maatschappelijke groepering.

Het landelijk bestuur van het CDA is verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging. Het bestuur wordt in haar werkzaamheden ondersteunt door het partijbureau. Het bureau is gevestigd te Den Haag.

Klik hier voor de jaarrekeningen en -verslagen van de afgelopen jaren.

Beloningsbeleid

Het bestuur van het CDA kent één bezoldigd bestuurder en dat is de voorzitter. De huidige voorzitter verricht werkzaamheden voor de partij voor 0,2 fte. De overige bestuursleden mogen alleen werkelijk gemaakte kosten declareren, voor zover die relevant zijn en goedgekeurd worden.

De beloning van de directie en het personeel van het CDA zijn vastgelegd in de CAO van het CDA.

Overmaken giften

Giften kunnen overgemaakt worden op bankrekeningnummer 14.09.316.19 ten name van Stg Secretariaat CDA te Den Haag, onder vermelding van 'Donatie CDA'.
Het IBAN nummer van deze rekening is: NL50RABO0140931619.
De BIC code is: RABONL2U.

Kvk-nummer Vereniging CDA: 40407328
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 003848814

KvK-nummer Stg Secretariaat CDA: 41152088
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 005594996

Lees meer over

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.