22 juli 2021

CDA Vrouwen over toekomst CDA

Hoe ziet CDA Vrouwen de toekomst van het CDA?

CDA Vrouwen heeft kennis genomen van de rapporten die zijn opgesteld door de commissie Spies en de Taskforce Governance onder leiding van Yvonne van Rooij. De Verenigingsraad heeft inmiddels aangegeven dat er consensus is over het merendeel van het rapport Van Rooij. De positie van de BSV en CDA Vrouwen moet wel verder worden uitgewerkt. 

De vereniging CDA Vrouwen maakt zich met haar 2000 leden serieus zorgen over onze partij. Zoals wij gewend zijn, zijn er weer commissies in het leven geroepen. Commissies die analyseren en aanbevelingen formuleren. Eén van de constateringen die uit het rapport Spies naar voren komt is dat het lerend vermogen binnen de partij tekort schiet. Vervolgens lezen wij noch in het rapport Spies, noch in het rapport Van Rooij hoe dit voor de toekomst wordt belegd.

Onze vraag is of dit traject leidt tot een daadwerkelijke verandering in het gedrag dat wij dagelijks tonen als bestuurder of politicus van een waarden gedreven partij?

Nieuw gedrag waarin samenwerken, luisteren en lerend vermogen centraal staan
Het CDA is een brede volkspartij waar ieder mens zich thuis moet kunnen voelen. Daarbij past een open cultuur waarin echt luisteren naar elkaar, empathie voor elkaars behoeften en lerend vermogen van levensbelang zijn. Het is nu tijd om echt te gaan samenwerken. Ieder mens is anders. Samenwerken is het waarderen en gebruik maken van die verschillen. Daarvoor is een basis nodig van respect en vertrouwen. De start hiervan ligt altijd bij het individu. Wanneer je je eigen behoeften respecteert en jezelf vertrouwen kunt geven, pas dan ben je in staat om dat ook aan de ander te geven. Met andere woorden: verandering begint bij zelfreflectie en zal daardoor eerder leiden tot gedragsverandering bij ons als CDA-bestuurders en politici. Gedrag dat bij ons als brede volkspartij hoort en dat gekenmerkt wordt door open staan voor verschillen, luisteren, samenwerken en leren van jezelf en elkaar.

Ons CDA pretendeert een brede volkspartij te zijn waarin ieder mens gekend en erkend wordt. Een partij waar gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen niet alleen met de mond beleden wordt, maar ook tot uiting komt in een evenredige verdeling van bestuurlijke en politieke functies, in een evenwichtig samengesteld verkiezingsprogramma, waarin zowel mannen als vrouwen zich kunnen herkennen en waarin dus ook de belangen van beide  helften van onze bevolking evenredig aan bod komen.

Een brede volkspartij waar ook oog is voor diversiteit in brede zin. Diversiteit op het terrein van man/vrouw, leeftijd, opleiding, mensen met een bi culturele achtergrond, stad en platteland, religie.

Zolang het CDA die brede volkspartij in de praktijk nog niet blijkt te zijn, moeten we actie ondernemen om die gelijkwaardigheid te realiseren.

CDA Vrouwen werkt sinds een jaar met een jonger en ambitieus bestuur dat inmiddels een aantal resultaten heeft geboekt. Zo zijn de amendementen van CDA Vrouwen in het verkiezingsprogramma gerealiseerd en bestaat de top van de Tweede Kamerlijst voor 50% uit vrouwen en de lijst als geheel voor 40%.

CDA Vrouwen wil haar werk voortzetten en zou het het CDA onwaardig vinden wanneer wij niet door kunnen gaan met ons werk, zoals het formuleren van beleidsaanbevelingen op het terrein van gelijkwaardigheid, het voordragen van vrouwen voor bestuurlijke en politieke functies en het bieden van scholing en training op het terrein van persoonlijk leiderschap en ontwikkeling.

Onze activiteiten leiden inmiddels tot een toename van nieuwe jonge ambitieuze vrouwelijke leden waarmee wij stappen kunnen zetten richting onze brede volkspartij waar vrouwen zich gekend en erkend voelen.

Een focus op de inhoud door een netwerkorganisatie
Wij staan voor onze ambities en staan ook open voor vernieuwing. Vernieuwing komt van onderop. Binnen het CDA hebben we gelukkig tal van netwerken die het geluid van onderop geweldig laten horen. Het is nu zaak om daar ook naar te luisteren en de input om te zetten in nieuw beleid. Een beleid dat helderheid schept over waar het CDA voor staat.

Laten we daarom aan de slag gaan met (het leren van) zelfreflectie, luisteren zonder oordeel en het creëren van het nieuwe interne balans. Van daaruit zal een helder, duidelijk en fris CDA geluid kunnen ontstaan. Als we dit niet eerst kunnen bìnnen de partij, dan zal het zeker niet lukken naar de rest van de wereld. Zo binnen, zo buiten!

Een netwerkorganisatie kan zeker ook dezelfde ambities hebben en zou meer recht kunnen doen aan ons streven om ons meer te laten leiden door onze ambities en de inhoud en minder door een verenigingsstructuur met verouderde patronen. Wij willen voor een meer inhoudelijk gedreven partij gaan met een netwerkstructuur, maar stellen daarbij wel dat het heel belangrijk is dat deze vernieuwing dan wel moet gelden  voor de totale partijorganisatie.

Voor het CDAV is het van belang dat de betrokkenheid van leden bij onderwerpen en de diversiteit van het CDA terug te vinden is in de organisatie. In het bijzonder ook in het bestuur. Wij juichen het werken met veel netwerken (wat al een paar jaar geleden begonnen is) toe. Rond netwerken komen mensen bij elkaar, omdat zij zich voor een bepaald belang in willen zetten. Vaak is de binding met een bepaald dossier groter dan met de geografische ligging.

Deze netwerken dienen een volwaardige plek in het bestuur te krijgen. De netwerken weten als geen ander wat bij de leden op hun dossier speelt. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Om de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen steunen wij verder de introductie van een quotum voor het CDA. In de Kamer heeft het CDA het vrouwen quotum geïnitieerd en gesteund en het zou een belangrijk – en logisch - signaal zijn om dit nu ook in de eigen partij te implementeren. Een quotum voor diversiteit in brede zin. Ook in het rapport Spies is keer op keer genoemd dat de vertegenwoordiging van vrouwen en aantrekkelijkheid van het CDA voor vrouwen beter kan. Dit is een belangrijke stap om het CDA écht een volkspartij te laten zijn die alle Nederlanders kan vertegenwoordigen.

Wij doen een oproep aan ieder lid om te gaan voor een toekomst waarin ieder mens gekend en erkend wordt, waarin ieder mens in het CDA gelijke kansen heeft; onafhankelijk of je man of vrouw bent, een bi-culturele achtergrond hebt, jong of oud bent, agrariër bent, inwoner van de stad of het platteland bent, Katholiek, Protestant  Moslim of atheïst bent.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.