Oorsprong CDAV

Het CDA Vrouwenberaad (CDAV) werd opgericht op 8 oktober 1973 als een federatief samenwerkingsverband van het Anti Revolutionaire Vrouwen Comité, de Centrale van Christelijk Historische Vrouwen en de commissie Vrouw en Partij Katholieke Volkspartijvrouwenorganisaties. Riet Ten Hagen – Pot was de eerste voorzitter.

Vanaf midden jaren zestig al onderhielden de vrouwen uit ARP, KVP en CHU nauw contact met elkaar onder andere door hun lidmaatschap van de Europese Vrouwen Unie, een Europees verbond van christelijke politieke partijen. Gezamenlijk werden landelijke bijeenkomsten georganiseerd over landelijke thema’s en in 1971 werd een gezamenlijke nota over partijvernieuwing uitgebracht.

Het in 1973 opgerichte CDAV was in feite een voorloper van de samenwerking tussen de drie partijen die in 1980 overgingen tot de oprichting van het Christen Democratisch Appèl. Het CDA-Vrouwenberaad werd toen een onafhankelijke en zelfstandige organisatie die geleerd was aan het CDA.

Thema’s van het CDAV

In het Jaar van de Vrouw (1975) bracht het CDAV de nota ‘Samen op weg naar een verantwoordelijke maatschappij’ uit om daarmee binnen het CDA in wording aandacht te krijgen voor het onderwerp emancipatie. Dit bleef in de jaren tachtig en daarna een belangrijk onderwerp evenals het gezin, economische zelfstandigheid van vrouwen, gelijke rechten op de arbeidsmarkt en de positie van de vrouw in de partij.

In de jaren negentig heeft het CDAV diverse partijresoluties ingediend om meer gelijke vertegenwoordiging van vrouwen op de kandidatenlijsten en de partijorganisatie te realiseren. Mede als gevolg van de VN Wereld Vrouwenconferentie in Beijing in 1995 richtte het CDAV zich in de jaren daarna in toenemende mate op de positie van vrouwen wereldwijd.

Het CDAV was binnen de EVP onder meer actief bij de opstelling van het Verdrag van Lissabon in 2007, gelijke vertegenwoordiging binnen de eigen politieke gremia, en het EVP-Basisprogramma van 2012 over de gelijkheid van vrouw en man als een van de universele waarden.

CDAV anno 2024

Vanwege de oorlogen aan de rand van ons continent zien we dat de positie van vrouwen in (de nabijheid van) Europa ernstig onder druk staat, ook vrouwen in Nederland worden geraakt door de huidige situatie. Uit ons gevoel voor rechtvaardigheid en solidariteit staat CDA Vrouwen daarom in 2024 stil bij het onderwerp Vrouwen in Oorlog en Vrede.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.