04 november 2020

Stokken breken of bundelen

Algemene Beschouwingen 02-11-2020

Samen sterk

Er was eens een man die drie zonen had. Tot groot verdriet van de man maakten de drie jongens altijd ruzie. Op een dag zei de vader: breng me zoveel takken als je kunt dragen! De jongens renden het bos in om takken te verzamelen en een ieder kwam terug met een bos takken. Neem nu ieder één tak zei de vader en probeer die te breken. Hartstikke makkelijk zeiden de jongens en ze braken hun stokken.

Bind nu alle stokken met een touw samen zei de vader en probeer de hele bos takken te breken.

Ze probeerden het om de beurt, maar de takken die afzonderlijk zo gemakkelijk gebroken konden worden, waren samengebonden zo sterk als staal. Zie je zei hun vader, wat jullie met deze stokken doen kan ook met jullie gebeuren. Wanneer je altijd alleen voor jezelf vecht, ben je alleen en kun je gemakkelijk aangevallen en gebroken worden. Samen zijn jullie sterk, dat geldt voor de stokken maar ook voor mensen.
Vanuit ons als CDA zetten we altijd in op solidariteit om daarmee de onderlinge verbondenheid te versterken. Het samen sterk en verbonden zijn, wensen we ook ons als Raad toe.

In tegenstelling tot andere jaren geen uitgebreide verhalen maar puntsgewijs, in willekeurige volgorde, wat goed gaat en waar aandacht voor nodig is.

Voorzitter, als CDA fractie zijn we trots op de volgende positieve ontwikkelingen:

 • Van diep rood de komende jaren naar iets minder diep rood door de publicatie van de septembercirculaire. De algemene uitkering laat ten opzichte van de najaarsnota 2020 een positieve bijstelling zien van € 1.458.000.
 • Onze werkgroep bestuurlijke vernieuwing die met verfrissende ideeën komt. Zo noem ik “De gast van de Raad” die aanslaat bij de inwoners die wij daarmee ontvangen en de positieve ontwikkeling van mogelijke schoolbezoeken..
 • Het dorpenfonds van € 100.000  waaruit de dorpen budget krijgen om de leefbaarheid in de dorpen te vergroten. De vorm van cofinanciering daarin hetgeen mogelijk leidt tot een investering van € 300.000 door de initiatiefnemers.
 • De precariogelden maken het mogelijk om te investeren in de grote projecten uit onze dynamische investeringsagenda, zoals De Blesse en het Centrum van Wolvega.
 • Met het programma Vitaal en Veerkrachtig Zuidoost wordt de komende 4 jaar 30 miljoen geïnvesteerd vanuit Rijk en regio. De Regio Deal geeft een stevige impuls aan Zuidoost Friesland.
 • De campagne 'Stiekm Trots' om ook meer mensen van buiten de gemeentegrenzen te laten zien hoe leuk Weststellingwerf is en wat het allemaal te bieden heeft. Dit kan ook een aanjager zijn in de ontwikkeling van het centrum van Wolvega.
 • De witte gebieden in het buitengebied van Weststellingwerf  die worden aangesloten op breedband.
 • De bijdrage aan FC Wolvega van € 400.000 voor het uitvoeren van hun Masterplan: het inrichten en opknappen van Sportpark Molenwiek.
 • De opening in Wolvega van Griffioenpark 3 voor een eenvoudige toegang tot de zorg en ondersteuning vanuit het Sociaal domein naar onze inwoners.
 • De maatregelen Grip op de Jeugdzorg dragen bij aan kostenbesparing  bijvoorbeeld  voogden (jeugdbescherming door een Gecertificeerde Instelling) die steeds meer in overleg gaan met het gebiedsteam of de inkoopondersteuning bij  de in te zetten specialistische jeugdhulp.

Voorzitter, naast positieve ontwikkelingen hebben we ook zorg- en aandachtspunten

Onze zorg gaat in eerste instantie uit naar onze inwoners die geraakt zijn door Covid 19, die familieleden, kennissen of vrienden daardoor hebben verloren en zij die vanuit hun onderneming direct of indirect economische zijn geraakt. Laten we wat meer omkijken naar elkaar. Wanneer mensen vanwege de gevolgen van de crisis te maken krijgen met schulden- en armoedeproblematiek is snelle hulp en ondersteuning noodzakelijk.
Voorzitter in willekeurige volgorde noem ik onze zorg- en aandachtspunten:

 • Het COVID-19 virus heeft naar verwachting veel impact op de beleidsterreinen van onze begroting 2021 en mogelijk voor de jaren daarna. Als CDA fractie willen we betrokken blijven bij deze impact.
 • Starterswoningen en levensbestendige woningen op een goede wijze verwerken in de toekomstige woonvisie. Hofjes kunnen hieraan bijdragen om daarmee de sociale cohesie te versterken.
 • De Veenweide problematiek vergt van ons als Raad dat we nadenken over de toekomst van het gebied en de effecten van de aangekondigde Veenweidevisie op de leefbaarheid. En heel concreet ook over het onderhoud van wegen en de funderingsproblematiek die onze inwoners ervaren.
 • We leven momenteel in een bijzondere tijd door COVD 19 en er sluipt gevaar van eenzaamheid onder de mensen in alle leeftijdscategorieën.  Bij de gebiedsteams en jongerenwerkers zal hiervoor extra aandacht moeten zijn.
 • Verkeersveiligheid op de kruising N353 met de Oost- en Westvierdeparten waar de afgelopen jaren diverse aanrijdingen zijn geweest. Ook Gedeputeerde Staten van Fryslân is van mening dat hier sprake is van een verkeersonveilige situatie. Vanuit GS is aangegeven dat men met de gemeente in overleg wil gaan treden. Als CDA fractie willen we een terugkoppeling van de gesprekken alsmede de acties die ondernomen gaan worden.
 • Als CDA fractie zijn we in afwachting van het beleidsplan Kwaliteit Openbare Ruimte. Ondanks  dat aangekondigd wordt dat in de kadernota 2022 over de investering wordt gesproken hebben we toch eerst een kwaliteitsplan nodig om vervolgens te kunnen bepalen welke consequenties dit heeft voor de uitvoering. Als CDA fractie verwachten we dat dit kwaliteitsplan volgend jaar in de Raad wordt besproken.
 • Voor automatisering staat veel geld begroot in 2021. In de controlecommissie hebben we bij de behandeling van de controle aanpak 2020 van de account aandacht gevraagd voor de wijze waarop de I&A OWO gelden in OWO verband worden besteed en welke gevolgen en effecten heeft dit voor Weststellingwerf.
 • Het baart ons zorgen als CDA fractie dat de algemene reserve van € 19 miljoen  de komende jaren  slinkt naar € 12,7 miljoen. Uitgangspunt  vanuit het coalitieakkoord is dat tegenvallers in de lopende begroting van dat jaar worden opgevangen in het desbetreffende programma en niet op voorhand uit de algemene reserve. We willen niet door de bodem zakken.
 • De kracht van de OWO samenwerking zouden we  terug moeten zien in de personeelssterkte. In aantal Fte’s is echter het tegendeel  waar. In fte had de gemeente in 2015: 191.5 fte /   in 2017: 235.9…./…. In 2020: 307 en in 2021 310. Een enorme groei en bij een gemiddelde loonsom van € 60.000 per FTE betekent dit voor onze begroting in die jaren een groei van circa 7 miljoen. In een werkvergadering strategische personeelsplanning willen we graag een nadere toelichting van de wethouder.
 • In het collegeprogramma 2018 – 2022 is  als resultaat opgenomen onder 35: het instellen van een energiefonds. En dat het energiefonds bedoeld is om projecten te faciliteren in de energie transitie. Het gaat in de energie transitie niet alleen  om grote projecten zoals zonneparken of windmolens  echter ook om het isoleren van woningen waarbij de eerste reductie gehaald kan worden. De gemeenteraad heeft meerdere malen het belang van energiebesparing benadrukt. Het stimuleren van het nemen van (kleine) maatregelen is ook een bewustwordingstraject voor onze inwoners aangaande het realiseren van een fossielvrije toekomst. Dit is de reden dat de partijen CDA, VVD en WB een motie indienen om het energiefonds te versterken met € 500.000.

De Motie:

De raad van de gemeente Weststellingwerf in vergadering bijeen op 2 november 2020

Kennis nemende  van:

 • De klimaatdoelstellingen: In 2030 willen we 49% reductie van CO2 bereiken;
 • Het energiefonds: De gemeenteraad heeft op 4 december 2017 de motie Energiefonds Weststellingwerf aangenomen. Dit fonds wordt gevoed door de opbrengsten van de zonneparken in Wolvega en Noordwolde (eenmalig 236.000 en jaarlijks 25.000). Dit geld is gestort in de Bestemmingsreserve Energietransitie Weststellingwerf.
 • De landelijke Regeling Reductie Energiegebruik: De gemeente Weststellingwerf heeft in dit kader subsidie ontvangen met als doel 1000 huiseigenaren te ondersteunen bij energiebesparende maatregelen. De inzet van RRE-subsidie eindigt op 1-4-2021.

Overwegende dat: 

 1. In het collegeprogramma 2018 – 2022 is opgenomen als resultaat onder 35 het instellen van een energiefonds en het energiefonds bedoeld is om projecten te faciliteren in de energie transitie;
 2. Het in de energie transitie niet alleen gaat om grote projecten zoals zonneparken of windmolens  echter ook om het isoleren van woningen waarbij de eerste reductie gehaald kan worden;
 3. De gemeenteraad meerdere malen het belang van energiebesparing heeft benadrukt;
 4. Het stimuleren van het nemen van (kleine) maatregelen een bewustwordingstraject is voor onze inwoners naar het realiseren van een fossielvrije toekomst;
 5. De landelijke RRE Subsidie slechts toereikend is om maximaal 1000 particuliere woningeigenaren te ondersteunen;
 6. De RRE een vervolg zou moeten krijgen om alle huishoudens in Weststellingwerf te bereiken om tot energie besparende maatregelen te komen;
 7. Het energiefonds een éénmalige financiële impuls kan krijgen van € 500.000,= te dekken vanuit het dynamisch investeringsfonds. De dekking vanuit het dynamisch investeringsfonds komt vanuit de gereserveerde gelden voor de scholen aangezien het bedrag voor de scholen thans niet wordt  gebruikt. Voor de scholen staat in het dynamisch investeringsfonds een bedrag van € 2.7 miljoen;
 8. Het aanvullend budget kan worden gebruikt ter ondersteuning van de strategische planning klimaat en duurzaamheid van onze gemeente;

Verzoekt het college:

 1. Te komen tot een plan van aanpak om het beschikbare budget in te zetten voor de strategische planning klimaat en duurzaamheid;
 2. Deze eenmalige  toevoeging te financieren vanuit het dynamisch investeringsfonds. Het bedrag van € 500.000,-  euro  te halen uit de gelden voor de scholen waarvoor in het dynamisch investeringsfonds  een bedrag van 2.7 miljoen is gereserveerd.
 3. Het plan van aanpak te bespreken met de raad in maart 2021.

 

Voorzitter, als CDA fractie hebben we drie speerpunten steeds benoemd:

 • De centrumvisie waarover we een meedenkvisie hebben geschreven;
 • De woningbouw die gericht moet zijn op starters en op sociale cohesie door bijvoorbeeld het bouwen van hofjes. Iets dat we in de bijeenkomst over de Lindewijk naar voren hebben gebracht.
 • Als laatste de duurzaamheid waarvoor we als coalitiepartijen nu deze motie indienen

We hopen vanmiddag op een goede vergadering waarin we samen als partijen, hoe verschillend onze kromme takken misschien ook zijn, toch werken aan die dikke bundel takken die onbreekbaar wordt.

We sluiten af met onze dank uit te spreken aan alle medewerkers van onze gemeente, die niet alleen ten behoeve van onze inwoners elke dag hun werk doen maar ook voor ons als raad zich elke keer weer inzetten om ons te ondersteunen of het nu gaat om beantwoording van moeilijke vragen of het verzorgen van schone toiletten. Wij waarderen uw inzet zeer.

Wij wensen u allen in deze tijd vooral veel gezondheid: Houd vol en Blijf gezond 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.