Bestuurlijke zaken

Wij hebben een goede samenwerking opgebouwd met onze buurgemeenten Ooststellingwerf en Opsterland. Vanuit praktisch oogpunt levert schaalgrootte voordelen op en we zijn samen sterk als het gaat om de positie van plattelandsgemeenten. Samen werken aan de toekomst biedt iedereen voordeel.

* Onze bestuurskracht is van groot belang voor onze duurzame en kwalitatieve dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. Om die reden zullen wij zoeken naar vormen van (bestuurlijke) samenwerking.

* Wij zijn een betrouwbare partner in ons relatienetwerk, maar bovenal een betrouwbare overheid.

* Via verandering van bestuurscultuur is de raad beter toegankelijk geworden. Wij vinden dat ook het college toegankelijk moet zijn voor de burger door het instellen van spreekuren voor de collegeleden.

* De sterke samenleving in de dorpen en de diverse initiatieven maken Weststellingwerf tot de prachtige gemeente die we zijn en dit blijven we los van (eventuele nieuwe) gemeentegrenzen meer en meer faciliteren.

* Wij willen overheidsparticipatie versterken en organiseren door het faciliteren van burgerplatforms, plaatselijk belangen en wijkverenigingen.

* Ambtelijke samenwerking moet leiden tot meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid en lagere kosten. De kostenbesparing willen we inzetten voor onze ambities.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.