Dorpen en wijken

Als we denken aan Weststellingwerf dan denken wij aan de dorpen. Dorpen waarin mensen elkaar kennen en naar elkaar omzien. Dorpen waarin mensen voor elkaar klaar staan en op elkaar kunnen bouwen. Dorpen waarin mensen van alle leeftijden elkaar ontmoeten in het verenigingsleven. Dorpen waarin het prettig wonen is.

* Wij willen een uitbreiding van de dorpen- en wijkencoördinatie in menskracht en een verbreding van het takenpakket (richten op versterken van de samenleving), zodat in alle gebieden voldoende inzet plaats kan vinden

* We zetten in op de aanwezigheid van zorg en ondersteuning voor onze (oudere) inwoners, juist ook in de dorpen. Voor de lokale zorgverlening geldt in Weststellingwerf; prettig oud worden in je eigen leefomgeving en dorp. De alternatieve vervoersvormen tussen dorpen en naar voorzieningen horen hier bij.

* We stimuleren projecten en initiatieven gericht op de leefbaarheid.

* We zien de ontwikkelingen in de samenleving rond armoede, schulden en (lage)inkomens. Meer geld is vaak niet de oplossing. Het CDA ziet de kracht van de huidige preventieve aanpak, wil dit intensief voortzetten en verbreden om de problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken.

* We hebben grote waardering voor onze verenigingen, mantelzorgers en vrijwilligers, want zij zijn de kurk waar onze samenleving op drijft. Onze gemeentelijke toegankelijkheid en dienstverlening (vergunningen, advisering, procedures etc.) gaan wij voor hen en met hen verbeteren.

* Wij stimuleren de bouw van levensloopbestendige woningen, ook in de kleine dorpen.

* Wij stimuleren projecten en initiatieven gericht op de leefbaarheid.

* Als er vanuit de samenleving behoefte is aan ontmoetingspunten in de wijken en dorpen gaan wij uit oogpunt van leefbaarheid de initiatieven daartoe ondersteunen. De dorpshuizen vervullen daarin al een grote rol.

* Wij stimuleren de functie ontmoetingscentrum door daar bijvoorbeeld gezamenlijke maaltijden aan te bieden, te denken valt aan kerken en verzorgingshuizen.

* Vrijwilligerswerk is belangrijk voor de samenleving in onze gemeente. De gemeente faciliteert in de ondersteuning voor het vrijwilligerswerk en organiseert daartoe een gemeentelijk aanspreekpunt. Het gebruik en de functie van de vrijwilligersbank wordt verbeterd.

* We werken aan een gezonde samenleving waarin we iedereen ondersteunen om in z’n eigen wijk of dorp te blijven wonen; jong en oud! Voor (jonge) bewoners met begeleiding willen we de juiste (woon)voorziening realiseren.

* We gaan uit van de kracht van onze inwoners. Om (experimentele) initiatieven éénmalig te stimuleren willen wij het fonds “Poort naar succes” instellen, dat gevuld wordt met een bijdrage die er toe doet!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.