04 november 2021

Voorzichtigheid geboden ondanks lichtpuntjes in de begroting!

Voorzitter, ik zal namens het CDA mijn bijdrage van de fractie verwoorden.

Vorig jaar zagen we lichtpuntjes ondanks de geldzorgen, maar nu heeft de vijfde begroting voor Midden-Groningen na jarenlange zware bezuinigingen tot wel een bedrag van 13 miljoen euro, een begrotingsoverschot. En zijn we van een kritisch accountantsrapport gegroeid naar een situatie waarin we veel beter in control zijn. Een compliment waard voor de wethouder en het college. Hier merken de inwoners iets van: geen lastenverzwaringen of nieuwe bezuinigingen en ook de meerjarenraming ziet er goed uit. Maar we moeten voorzichtig blijven: het onderhoud van groen, wegen en kunstwerken gaat waarschijnlijk veel geld kosten, en de herijking is een groot risico. Er is dus wat het CDA betreft geen ruimte om nu geld uit te trekken voor nieuwe ambities.

Gelijk maar een tweetal vragen naar aanleiding van mijn inleiding:

Hoe staat het met de bruggen, vooral tussen Steendam en Overschild, daar waar die erg belangrijk zijn voor de agrarische sector, en wanneer komt het College met de plannen om hier iets aan te doen?

En de tweede vraag:
​​​Wat is de actuele stand van zaken omtrent de herijking van het gemeentefonds? Onze wethouder heeft gezamenlijk met andere wethouders van met name noordelijke plattelandsgemeenten, al diverse acties uitgevoerd; herijking is een groot risico voor Midden-Groningen, daarmee zou de financiële ruimte die nu ontstaan is, direct weer teniet worden gedaan. Al met al blijft dit een onzekerheid, maar neemt niet weg dat de begroting op dit moment sluitend is en er gewerkt kan worden aan een betere gemeente. Nogmaals voorzitter; wat is de actuele stand van zaken omtrent de herijking ?

Sociaal domein

De coronaperikelen hebben nog steeds invloed op de voorliggende begroting. Vertraging voor wat betreft de uitvoering van het aangepaste beleid, ook bij de Sociale teams. Ook nog dank voor de beantwoording van de vragen.

Sommige technische vragen  blijken onduidelijk  te zijn, gelet op de beantwoording. En daarom doe ik een poging daar een helder antwoord op te krijgen ! In hoeverre wordt de uitkering van een bijstandsgerechtigde ouder naar beneden toe aangepast, als deze ouder verzorgd wordt door haar of zijn 21-jarige studerende mantelzorger met een studiebeurs ? mede gelet op de gezamenlijke huishouding.

Bij verschillende pilots, zoals gezinsverzorgster en visvijver, wordt aangegeven dat de pilot goed functioneert en dat het doorgaat in 2022. Wilt u de evaluatie van de onderliggende rapporten eerder met ons delen ?

Tevens vragen wij om de indicatoren voor het sociaal domein actueler te houden, nu zijn er teveel verschillen in data: tot en met 2020, tot 31 juli 2021 en tot 20 oktober 2021. Graag meer eenheid ! Om één en ander overzichtelijk te houden

Verwijzingen naar bureau HALT in ons land dalen, bij ons in Midden-Groningen niet! Waarom niet? is er een verklaring voor?

Worden er door het BWRI mensen met een bijstandsuitkering geselecteerd voor een beschut werk dienstverband? Zo ja, hoeveel in 2020/2021 ? en zijn er mogelijkheden om daar nog meer langs te leiden? dit naar aanleiding van onze technische vragen. Ook voorzitter verkleinen wij de afstand tot de arbeidsmarkt voor de bijstandsgerechtigden. Hoe loopt dit? en is het bedrijfsleven tevreden met de opleidingen; met andere worden: sluit de omscholing ook daadwerkelijk aan?

In de najaarsnota wordt aangegeven dat Zorg in Natura duurder uit is gevallen door verschillende oorzaken. Het aantal cliënten met een PGB vermindert en deze cliënten krijgen nu hulp via Zorg in Natura. Dat was mede gelet op de 10 kwaliteitspunten ook de bedoeling. Maar zoals de najaarsnota aangeeft zijn er meerdere oorzaken van het negatieve saldo van € 524.000. Kan het College duidelijker maken of de verschuiving van PGB naar ZIN wel dat oplevert wat men ervan verwachtte ? Namelijk dat ZIN goedkoper is dan de PGB.

De kosten van zorg stijgen elk jaar en door de indexatie van twee procent blijven de kosten betaalbaar; dit loopt op tot 2,3 miljoen euro in 2025

Het lokale Programma Hart voor Midden-Groningen is vastgesteld, daarmee biedt het NPG een nieuw perspectief voor het aardbevingsgebied. Met deze NPG middelen kan onze gemeente de komende jaren fors investeren in projecten die de brede welvaart op een hoger plan brengt; NPG gelden zijn erg belangrijk voor onze ambities, we hebben dit geld hard nodig om belangrijke zaken uit te kunnen voeren. Mooi dat het geld er is!

Scholenprogramma

Complimenten wethouder en College voor het Scholenprogramma; het biedt vele mogelijkheden voor onze gemeente, voor de kinderen van Midden-Groningen, want goede scholing van onze kinderen zorgt dat ze verder komen, dat ze zich kunnen ontwikkelen en daarméé de welvaart van onze jeugd en onze toekomst. In de nieuwe gebouwen, welke in sneltreinvaart zijn ontwikkeld, kan ingezet worden op goed leren voor de toekomst. Met de NPG gelden voor meerjarige projecten, zoals de verlengde schooldag, wordt geïnvesteerd in onze jeugd. We moeten ervoor zorgen dat dit geld goed besteed wordt.

Economie

Een bloeiende economie is drager van welvaart. We kunnen dan ook van harte instemmen met de doelstelling een excellente dienstverlener voor ondernemers en instellingen te zijn en goede contacten met het bedrijfsleven te onderhouden. De visie van de A7 corridor en het beschikbaar hebben van voldoende bedrijventerreinen is van groot belang. Tevens aandacht voor de herstructurering van de genoemde bedrijventerreinen.

Agrarische sector

Een plattelandsgemeente als de onze kan niet bloeien zonder een goede landbouwsector, waar mogelijk zullen we agrariërs ondersteunen. Natuurinclusieve landbouw versterking vindt plaats als onderdeel van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw. Hoe staat de gemeente in de ondersteuning van gangbare landbouw ? Op welke wijze ondersteunt de gemeente deze ondernemers, welke ook nog eens een belangrijk deel van de omgeving stoffeert en wat het meest belangrijk is, ons voedt!!

Toerisme en recreatie

een visie vrijetijdseconomie en Midden-Groningen op de kaart zetten, is van groot belang. Wij weten dat we een prachtige gemeente hebben met vele mooie gebieden, maar dit kan nog verder uitgewerkt worden. Daarbij is ook Cultuur van groot belang; ook cultuureducatie voor jong en oud is belangrijk, daarom vinden we het betrekken van het Kielzog van belang.

Aardbevingsproblematiek

Over de aardbevingsproblematiek willen wij niet zoveel zeggen, wel dat het een grote ergernis blijft in de schade afwerking en de versterkingsopgaaf. Wel willen we eens extra aandacht vragen naar aanleiding van de aardbevingen door de gaswinning, aan archeologie en gebouwd erfgoed, want de tekst in de programmabegroting is toch vrij algemeen! Heeft het College daarover ook een mening?

Voorts voorzitter:
De invoering van de omgevingswet is wederom uitgesteld en verder uitstel zou ons niet verbazen. We vragen daarom aandacht voor een goede overdracht/introductie aan en voor de nieuwe raad, zodat deze goed in stelling wordt gebracht.
Ook zeer belangrijk voor het aanzien van de gemeente en voor het vertrouwen van onze inwoners is dat we vaart maken met de aanpak van verpauperde panden, dat wordt steeds een grotere doorn in het oog.
Aandacht voor, en versnellen van realisatie van meer betaalbare woningen, vooral voor starters; onze jonge mensen lopen de gemeente uit!
En aandacht voorzitter voor energiearmoede en voor veel particuliere woningbezitters die gewoonweg geen geld hebben voor verduurzaming.

Ik ga afsluiten voorzitter met de woorden uit uw inleiding:
Dat wij voor onze inwoners, ondernemers en instellingen een bondgenoot willen zijn in een gemeente waar wij groot zijn in kleinschaligheid en waar ieder mens telt.

Wij wensen u allen het allerbeste en bovenal Gods zegen voor iedereen die bijdraagt aan onze mooie gemeente Midden-Groningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.