11 juli 2017

Bijdrage CDA Eindhoven Jaarrekening 2016

Voorzitter,

 Het onderwerp jaarrekening is zwaar beladen geworden door alle informatie die de afgelopen tijd bekend geworden is. Er zullen en zijn dan ook zware woorden gevallen. Al deze woorden komen echter niet voort uit oppositie- of profileringsdrang maar vanuit oprechte zorgen en grote betrokkenheid bij onze stad.

Eindhoven is een fijne stad om in te wonen en een stad waar ik trots op ben. Maar hoe staat de gemeente ervoor? Twee jaar achter elkaar hebben we grote tekorten het sociaal domein (de bezuiniging tot nu toe kunnenn maar 11 mio bijdragen), we willen een IHP uitvoeren waar we geld voor nodig hebben, we zoeken nog 2 mio voor de vestdijk, we hebben wederom een overbesteding op inhuur derden, 1,3 mio voor de Tongelreep, de claims van Lidl en Korein en dan nog een aantal PM-posten. Dat deze posten PM zijn betekent niet dat ze er niet zijn en dus maar weggeschreven kunnen worden.

Maar het CDA wil het college ook een compliment geven: de gewenste experimenteerruimte is goed benut, het mocht ook mislukken. Misschien denkt het college anders over mislukken dan wij. En misschien is het wat conservatief en ouderwets van het CDA maar wij hebben toch liever een sluitende begroting. Op deze manier wordt namelijk de positie van Eindhoven en onze Brainport ambitie in gevaar gebracht. Onze vraag is: wethouder van het sociale domein, wat heeft u het afgelopen jaar gedaan? Wethouder van financiën, wat heeft u het afgelopen jaar gedaan? Heel het college, wat hebben jullie het afgelopen jaar gedaan? Hoe kon het zover komen? Hoe konden de tekorten zo oplopen en hoe kon het college dit niet voorzien? Er zijn twee opties: of ze wisten het maar informeerde de raad niet. Als dat zo is dan is dat zeer kwalijk en ik kan me niet voorstellen dat het zo is. OF ze wisten niet wat er aan de hand was. In dat geval is het college niet in control en hebben ze geen grip op wat er onder hun handen gebeurd. En dat doet pijn want daardoor kunnen we ook in 2017 niet meer ingrijpen en staan we voor nieuwe tekorten.

En in plaats van met keiharde bezuinigingen te komen, die nu broodnodig zijn, komt het college met de hoop op geld uit Den Haag. Hoe is het ons gelukt om voorgaande jaren uit Den Haag geld te krijgen? En hoe groot is de kans dat we nu wel geld uit Den Haag krijgen? Mijn bronnen op het Binnenhof zeggen dat we daar niet op hoven te hopen. Nee dan gaan we toch gewoon de OZB verhogen? Kantel de problemen maar af op de Eindhovenaren! Zij mogen de dure rekening van een incompetent college betalen.

Het huis Eindhoven staat in brand en het college gaat ondertussen gewoon door met de plantjes water te geven. In de technische toelichting hoorden we acties als onderzoeken, lekker makkelijk want daarmee schuift het college de zaak door naar tot na de verkiezingen. U neemt dit huis over, laat het vervolgens afbranden terwijl u wegkijkt. En als het huis compleet afgebrand is geeft u het door aan een nieuw college. “Zo, nu mogen jullie het oplossen.” De echte vraag is echter: Wanneer gaat het college blussen? Of gaat u door met plantjes water geven tot het hele huis er niet meer staat? En Eindhoven definitief failliet is.

Onze oplossing zou zijn: de brandweer bellen. En wat ons betreft is de brandweer de Provincie. De Provincie is namelijk medeverantwoordelijk voor een gezonde financiële situatie bij gemeenten. En als we naar deze brand en de ontwikkelingen rondom de brand kijken dan constateren we dat dit college niet in staat is om de brand zelfstandig te blussen. En aangezien ons probleem zo groot is stellen we voor dat het college met de Provincie gaat praten over OF preventief toezicht* door de Provincie. Hiermee wordt beoogd een gezonde financiële situatie bij gemeenten te bevorderen en wordt voorkomen dat gemeenten in een financieel uitzichtloze positie raken. Of dat het college met de Provincie in gesprek gaat over een andere vorm van hulp om uit deze situatie te komen. De Provincie kan een begrotingsscan van de gemeente maken en aan de hand daarvan adviezen uitbrengen. Na herstel van de begrotingspositie kan het preventief toezicht of de intensieve samenwerking worden opgeheven. Dit college staat wat ons betreft onder curatele. U laten opstappen doen we niet, wie wil deze puinhoop nu nog opruimen voor de verkiezingen? Wat ons betreft mag u in uw eigen sop gaar koken en eisen we van u dat u de troep die u zelf veroorzaakt heeft. Zelf ook weer opruimt.

(door Linda Hofman)

De jaarrekening en de kadernota zijn normaal momenten dat we onze blik op de stad richten om te kijken wat daar nodig is. Maar deze vergadering lijken we vooral te kijken naar wat er aan de hand is in het stadhuis….

We maken ons zorgen dat er verlamming dreigt doordat alle energie nodig is op het Sociaal Domein. Herkent u dat en zo ja hoe denkt u toch te voorkomen dat we jaren achterop raken vanwege deze uit de hand gelopen situatie? Uit de jaarrekening blijkt dat er veel mensen zijn geholpen en dat er met heel veel organisaties in het sociale domein  zaken zijn gedaan, maar ook dat het financieel stevig uit de klauw gelopen is

Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat u veel oorzaken analyseert – het is de CDA fractie echter veel minder duidelijk uit alle stukken wat u ervan heeft geleerd. Kunt u hier de 3 belangrijkste leerpunten eens benoemen en de maatregelen die u heeft genomen om er in elk geval voor te zorgen dat we nooit meer op deze manier verrast worden? 

Want wat het CDA betreft had het eigenlijk moeten gaan over de tweedeling in de samenleving tussen degene die mee kunnen komen en degene die dat niet kunnen zoals bv jongeren met een lichtverstandelijke beperking of laaggeletterden- of over de cultuur: hoe we daar na jaren van bezuinigingen een nieuwe impuls zouden kunnen geven,

In plaats daarvan kijken we naar de problemen in het stadhuis. Helder geeft u aan dat de lekken zitten bij de WMO- en dan vooral het beschermd wonen- bij de JW omdat daar de huisartsen een eigen rol hebben en bij de instroom van de participatiewet, omdat er o.m. veel statushouders zijn

In andere gemeenten echter  zijn alle klanten met een overgangsrecht voor beschermd wonen allang op gesprek geweest en in veel ge vallen is er een nieuw en goedkoper traject afgesproken. In andere gemeenten zijn er met de huisartsen allang sluitende afspraken gemaakt 

Wat let u om hier en nu slagen te maken? 

Hetzelfde geldt op het domein van de uitkeringen: per 1 juli nog weer 100 inwoners meer in de bijstand – terwijl ik vorige week bij de ondertekening van de participatie overeenkomst iemand sprak die per direct 40 mensen kan plaatsen in de agrarische sector. Desondanks gaat het merendeel van de 90 statushouders die hun handtekening hebben gezet- en het zijn over het algemeen jongere statushouders- de bijstand in... We doen hier echt iets niet goed.

Zoals in het begin aangegeven hadden wij verwacht dat we na jaren van bezuinigingen weer eens wat extra kunnen doen: bv voor Sport, waar we al genoeg bezuinigd hebben de afgelopen tijd. Of veiligheid waar we al jaren slecht op scoren. En waar we zouden moeten inzetten op ondermijning en high impact crimes als woninginbraken en overvallen. Maar zeker ook voor de culturele sector. Deze ontbreekt echter totaal in het lijstje aandachtspunten bij de bouwstenen en dat is een veeg teken. Want u weet dat je moet blijven investeren in een goed leefklimaat om werkgelegenheid in stand te houden.

Tenslotte willen we u twee toekomst scenario's voorhouden: zo doorgaan wordt het vroeg of laat een artikel 12 procedure - maar ook kunt u zich in vng verband hard maken voor het verkleinen van het gemeentefonds en het vergroten van de eigen belastingruimte van de nederlandse gemeenten. Hierbij heeft Den Haag minder belasting en kunnen gemeenten die belasting voortaan zelf heffen bij haar inwoners. En naar eigen inzicht uitgeven. Minder den haag- meer eindhoven.

 

(door Christo Weijs)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.