Waar wij ons hard voor maken in Tongelre

- We gaan de ‘Nieuwe Fuutlaan’ realiseren in de periode tot 2025 en zorgen voor een goede aansluiting op de Ring. 

- Tongelre binnen de Ring krijgt de komende tijd te maken met veel nieuwbouwprojecten en een aantal veranderingen van wegen. Om te zorgen dat Tongelre binnen de Ring goed bereikbaar blijft, zorgen we bij elk project voor goede en veilige aansluitingen op de Ring. Het aantal aansluitingen op de Ring mag niet afnemen, wel toenemen. 

- We weren zoveel als mogelijk zwaar verkeer zodat de trillingen op de huidige Fuutlaan worden beperkt.

- Door het wegvallen van buurthuis de ‘Ronde’ aan de Tongelresestraat zijn de

mogelijkheden voor gezamenlijke buurtbijeenkomsten afgenomen. Ook zijn er daardoor minder gezamenlijke ruimte, terwijl daar wel behoefte aan is. Daarom komt er een nieuwe buurtontmoetingsplek in combinatie met een BSO en andere functionaliteiten in de PICUS-Villa aan de Tongelresestraat. 

- We gaan de wateroverlast aanpakken. Tongelre heeft te vaak te maken met een te hoge grondwaterstand en overstromingen van de Dommel. Samen met het Waterschap moet de gemeente onderzoeken hoe dit probleem het meest effectief aangepakt kan worden.

- We verbeteren het Mignot-veld ten behoeve van sport- en spelactiviteiten en maken het veld veiliger. We maken het meer geschikt voor verschillende leeftijdsgroepen en verschillende sportbehoeften, zoals bijvoorbeeld basketbal, sporttoestellen voor buiten en een atletiekbaan rondom het veld. Ook komen er meer speeltoestellen voor peuters en kleuters.

- Het Beschermd Stadsgezicht van het Villapark moet behouden blijven.

- Er wordt meer gehandhaafd op de 30 km/per uur omdat er te hard wordt gereden, zoals in de Parklaan, Fuutlaan, Nachtegaallaan. We plaatsen verkeersremmende maatregelen en als dat niet helpt, richten we de weg anders in.

- Er wordt een offensief gestart om de verkeersonveiligheid rondom de school aan de Reigerlaan aan te pakken. Ouders worden hierbij betrokken. 

- Om extra parkeerdruk na de realisatie van alle nieuwbouwplannen in de Spoorzone te voorkomen, gaan we werken met realistische aantallen parkeerplekken bij deze projecten. Als dit niet kan of niet voldoende werkt, voeren we een parkeervergunningszone in voor het Villapark.

- We pakken de verkeersveiligheid rondom winkelcentrum Haagdijk aan door extra veilige oversteekplekken te maken en de snelheid terug te brengen naar 30 km/per uur. 

- De trottoirs in de Tongelresestraat maken we toegankelijker voor mensen met een rollator of scootmobiel. 

- We pakken het zwerfafval en de bijzet van vuilniszakken aan door enerzijds meer mogelijkheden te creëren om afval weg te gooien en anderzijds door vaker te beboeten bij het illegaal dumpen van afval. 

- Naast het zwerfafval wordt de handel in (soft-)drugs als hinderlijk en onveilig beschouwd. De handel vindt vaak in de avonduren en rondom het Mignotveld. Er zijn ook diverse klachten over verwarde mensen die zich ophouden in de buurt, ook dit wordt beschouwd als overlast. We laten de politie vaker controleren om de overlast terug te dringen. 

- De aan de Fuutlaan gelegen garages zijn vaak doelwit van graffitispuiters en vernielzuchtigen, voornamelijk in de nachtelijke uren. Ook hier zorgen we voor meer politiecontroles en betere verlichting.

- Er worden meer borden geplaatst om duidelijk te maken dat er buurtpreventieteams aanwezig zijn in Tongelre. 

- Om zicht te krijgen op eenzaamheidsproblematiek in de wijk laten we de wijk meedoen aan het programma ‘Versterking sociale basis’. 

- De wijk de Karpen heeft overlast van de grote aantallen evenementen met veel geluid op het TU/e terrein, de Karpendonkse Plas en de IJzeren Man. Om te zorgen dat de overlast afneemt, zullen er afspraken gemaakt worden over een maximaal aantal evenementen in deze omgeving en over de voorwaarden waaronder deze kunnen plaatsvinden. Ook zorgen we voor voldoende parkeerplaatsen.

- We gaan maatregelen nemen om het verkeer af te remmen op de Wolvendijk en die straat veiliger te maken. 

- Met het winkelaanbod op de Tongelresestraat lijkt het dezelfde kant op te gaan als in de Kruisstraat: veel van hetzelfde. Daarom sluiten we bepaalde soorten winkels uit (‘branchering’).  

- We blijven ons inzetten om de overlast van trillingen en geluid van treinen te verminderen, zoals we al jaren doen voor de bewoners van de Hofstraat.

Onze raadsleden in Tongelre

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.