13 juli 2021

Team CDA tijdens kadernota: Eindhovenaren en leefbaarheid centraal

CDA zorgt voor bladkorven, onderzoek hoogspanningslijnen onder de grond, aanpak eenzaamheid en aandacht voor woningbouw 

Zoals bij de jaarrekening genoemd heeft het harde werken zich uitbetaald en is Eindhoven financieel in rustiger vaarwater gekomen. Er is zelfs een positief jaarrekeningresultaat. Maar zoals ook gezegd: we zijn als Eindhoven niet klaar en er is zeker nog werk aan de winkel. Werk om alle Eindhovenaren te laten voelen dat de gemeente er voor hem of haar is. Daarom hebben we een aantal moties gemaakt om het college richting te geven in de genoemde eindsprint.

Allereerst de motie doeltreffendheid:

In de accountantscontrole wordt aandacht gegeven aan de rechtmatigheid van de ingezette middelen. Maar voor het CDA is het ook belangrijk om te kijken naar de doeltreffendheid van de ingezette middelen. Weten we als gemeente of er ook daadwerkelijk met ons geld bereikt wordt wat we beoogd hadden? Dat kunnen we nu moeilijk controleren als raad. Daarom vragen we aan het college met deze motie om een doelmatigheidscontrole uit te voeren (cfm art 213A van de gemeentewet). Uiteindelijk willen we immers weten of de gemaakte keuzes voor de stad en onze inwoners goed waren. Of dat er bijsturing nodig is.

Dan de motie eenzaamheid:

In het sociaal domein zijn er veel positieve ontwikkelingen, waaronder in de transformatieagenda en op het financiële terrein. Het CDA sluit de ogen niet voor de wensen tot verbetering en daarom willen we een aanscherping m.b.t. eenzaamheid. Het benoemen en tegengaan van eenzaamheid is in ons coalitieakkoord als belangrijk voor de inwoners van Eindhoven bestempeld, maar we missen aandacht voor eenzaamheid in de kadernota. Recent hebben we met een aantal vrijwilligersorganisaties gesproken over hun inzet bij het tegengaan van eenzaamheid en we zijn onder de indruk van alles wat er op dit vlak ook door vrijwilligers gedaan wordt.  Echter ontbreekt in de subsidieverordening de grondslag eenzaamheid voor subsidies. Het CDA dient daarom een motie in om eenzaamheid een serieuze eigen plek te geven in de subsidieverordening en de bijbehorende subsidiegids.

Dan de motie over woningbouw en de positie van corporaties:

De woningnood is hoog. Zeker in het goedkope segment. We hebben een Woonprogramma vastgesteld waarin sociale en middendure huurwoningen een aanzienlijk deel van de productie van nieuwe woningen moet gaan vormen. Een mooie doelstelling maar als gemeente zijn we passief als het gaat om het daadwerkelijk realiseren van deze doelstelling. We hebben immers ook te maken met een capaciteitsprobleem en een beperkt instrumentarium. Bij nieuwe bestemmingsplannen zetten we een percentage sociale huur op papier en toetsen pas na de planvorming of het klopt. In de praktijk betekent dat dat als ontwikkelaars niet aan de vereisten percentages voldoen ze een bedrag aan een vereveningsfonds betalen. Gevolg: we krijgen geld maar sociale en middenhuur woningen worden niet gerealiseerd. In een fonds kun je niet wonen. Daarom stellen we voor corporaties meer en eerder aan de gesprekken deel te laten nemen bij nieuwe initiatieven. En dat bij verzoeken van commerciële partijen tot wijziging van bestemmingsplannen waarbij sociale en middeldure woningen onderdeel zijn van het plan, een samenwerkingsovereenkomst onderdeel is van de vereiste documenten.

De motie bladkorven:

Vroeger stonden die op centrale punten in de wijken zodat mensen in de herfst er hun bladafval in kwijt konden. Uit hun tuinen maar zeker ook dat uit de openbare ruimte want er zijn altijd wel attente buurman en -vrouwen die willen zorgen dat het blad uit de buurt opgeveegd wordt. De bladkorven zijn een aantal jaar geleden als bezuiniging weggehaald. Gevolg is dat mensen het bladafval niet meer opruimen want de groene bak wordt een bepaalde periode in het jaar nog maar 1 keer per maand opgehaald. Dit levert een logistiek probleem op want mensen kunnen het bladafval bijna niet kwijt. Hierdoor raken mensen ontmoedigd om uberhaupt iets met het bladafval te doen, ook niet in het kader van project bladgoud. Door zien we dat het blad op straat natregent en door veelvuldig belopen een brei wordt, wat voor gladheid zorgt. Het CDA Eindhoven vindt dat het college, nu er geld over is, een pilot zou moeten starten met bladkorven. Zeker nu we erg aan het vergroenen zijn en dit maximaal moeten faciliteren. Na een jaar zou gekeken moeten worden of mensen goed gebruik maken van de bladkorven of dat er nog iets verbeterd zou kunnen worden. Onze motie roept op om dit te onderzoeken en met de kosten voor te leggen voor de begroting.

Tenslotte de motie hoogspanningslijnen:

Zoals eerder gezegd: we vergroenen onze stad in rap tempo. We maken de openbare ruimte aantrekkelijk en fijn om in te verblijven en elkaar te ontmoeten. Op de groene plekken onder de hoogspanningsmasten is echter weinig ontmoeting en ontspanning omdat het beeld totaal niet uitnodigend is. We lijken wel een Sovjetstad met die dingen in het zicht. En we lopen achter op de regio, van Tilburg t/m Best gaan de lijnen namelijk wel onder de grond worden gebracht. Tot aan Eindhoven dus.

Daar komt nog bij dat er een onderzoek gedaan is naar elektriciteit en de vraag de komende jaren. Uit dit onderzoek blijkt dat ons elektriciteitsnetwerk binnen de komende vijf jaar waarschijnlijk de vraag niet aan kan omdat er een steeds grotere vraag naar elektriciteit ontstaat als mensen duurzamer willen wonen en van het gas af willen. Binnen vijf jaar zullen we dus iets moeten gaan doen, dan kunnen we dus beter nu alvast de eerste stappen zetten. Daarom vragen we het college om alvast het haalbaarheidsonderzoek te starten naar het onder de grond brengen van de hoogspanningslijnen. De uitkomsten van het onderzoek en de kosten voor te leggen aan de gemeenteraad.

Dank aan alle collega’s die onze moties gesteund hebben.

Linda Hofman, fractievoorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.