06 juli 2021

Meer aandacht voor de gewone Eindhovenaar!

We zijn trots op wat er bereikt is door het stadsbestuur. Maar zien we op sommige plekken te weinig aandacht voor de gewone Eindhovenaar. Zeker op de thema's eenzaamheid, leefbaarheid en wonen. 

Eenzaamheid
Eenzaamheid is een veelkoppig monster en een ingewikkeld probleem. Het is in tegenstelling tot wat veel mensen denken niet alleen voor ouderen maar ook jongeren kunnen eenzaam zijn. Het coalitieakkoord erkent eenzaamheid als probleem en dat we het moeten aanpakken. Het CDA Eindhoven vraagt zich daarom af waarom er in deze kadernota dan geen enkele concrete uitwerking van opgenomen is? Eenzaamheid wordt precies 1 keer genoemd in het kader van corona en dat is de CDA-fractie toch echt tegengevallen.

Bladkorven
Dan zien we nog een onderwerp uit het coalitieakkoord wat niet uitgewerkt is, namelijk de bladkorven. Mensen kunnen minder bladafval kwijt omdat de groene bak een bepaalde periode in het jaar nog maar 1 keer per maand opgehaald wordt. Wel stimuleren we mensen om meer groen in de tuin te nemen en vergroent de gemeente de gemeenschappelijke ruimte. Heel goed volgens ons maar het levert een logistiek probleem op want mensen kunnen het bladafval nu al bijna niet kwijt. Het vegen van de stoep voor hun huis laten mensen dus zitten. De gemeente komt wel blad vegen maar meestal pas laat. Waardoor het blad op straat natregent wat voor gladheid zorgt. Waarom is hier niet naar gekeken in deze kadernota?

Hoogspanningslijnen
Een andere punt zijn de hoogspanningslijnen. Eerder hebben we begrepen dat dit een kostbaar project is. Maar laten we eerlijk zijn: we vergroenen onze stad in rap tempo. We maken de openbare ruimte aantrekkelijk en fijn om in te verblijven en elkaar te ontmoeten. Op de groene plekken onder de hoogspanningsmasten is echter weinig ontmoeting en ontspanning omdat het beeld totaal niet uitnodigend is. Nu we een positief jaarrekeningresultaat hebben is het CDA van mening dat het college een begin moet maken met het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen. Kan Eindhoven daarom bij Best aansluiten en onze hoogspanningslijnen onder de grond brengen?

Ratten 
Onlangs is de pilot om rattenoverlast te bestrijden afgerond. De uitkomsten uit de pilot waren positief. Door inzet op onder andere advies aan mensen met overlast en bouwkundige ingrepen kon op de pilot-plekken de overlast worden aangepakt. Een overwinning volgens het CDA Eindhoven. Gesprekken met deelnemers aan de pilot leert ons echter dat er nog een hoop verbeterpunten zijn voor de gemeente. En het CDA Eindhoven krijgt ook nog veel berichten van Eindhovenaren die rattenoverlast hebben, soms zelfs tot in de slaapkamer toe! Kan het college daarom aangeven hoe ze nu verder gaan met de uitkomsten van deze pilot? 

Wonen
“Iedereen in Nederland moet in een huis wonen dat bij hem of haar past. Wonen is voor iedereen een noodzakelijke basis in zijn of haar leven.”, aldus de actieagenda Wonen. Het CDA onderschrijft dit met haar hele ziel. Eindhoven heeft de handschoen opgepakt. En successen worden geboekt. Tal van projectontwikkelaars maken plannen en veel grote bestemmingsplannen zijn door deze raad vastgesteld. Maar is dat voldoende? Wij zien een enorme focus op de transformatie van de binnenstad. Met als probleem een groot tekort aan projectleiders en procesmanagers om deze complexe projecten te begeleiden. Bovendien zijn de op te leveren woningen overwegend kleine en dure appartementen. Het aanbod dreigt wat het CDA betreft uit balans te raken en niet te passen bij de gemiddelde Eindhovenaar.

Er is een tekort aan goedkope woningen met voldoende ruimte. Woningcorporaties geven aan dat er voor hun te weinig bouwlocaties beschikbaar zijn, procedures duren te lang, te hoge kosten voor de grond en de bouw. Corporaties met een sociaal oogmerk hebben het nakijken t.o.v. commerciële partijen. Geef hen meer en eerder positie aan de onderhandelingstafel.

Het CDA wil dat meer aandacht uitgaat naar alle stadsdelen, en niet alleen het centrum. Ok daar zijn locaties die mogelijkheden bieden en goedkoper te ontwikkelen zijn.

Veel alleenstaande ouderen in een grote zestiger jaren woning:  Welke maatregelen kunnen genomen worden om de doorstroming te bevorderen. Hoe ver staat het met een plan van aanpak met de Eindhovense Klantenraden? Kortom bij de uitbreiding van de formatie wil het CDA dat er juist mensen benoemd worden om aan deze onderwerpen te werken. Dat is beter voor alle stadsdelen en voor meer doelgroepen.

Linda Hofman en Rob Gordon, raadsleden CDA Eindhoven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.